فرایند ملت ـ دولت‏سازی، شکل‏گیری هویت ملی و بازسازی در عراق: تجارب تاریخی و دورنمای آینده

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

عراق کشوری با نود سال سابقه تاریخی است، اما در طی این مدت هنوز نتوانسته بر مشکلات تحکیم بنیان‏های مادی و معنوی خود فایق آید. در بخش دولت‏سازی، سه مشکل اصلی عراق شامل نقش بریتانیا در ایجاد دولت‏سازی ناقص، نفوذ و حضور نظامیان در حکومت و قدرت سیاسی و در نهایت، تحصیل‏دار بودن دولت عراق می‏باشد. بخش دوم فرایند ملت‏سازی را مورد بحث قرار داده و نشان می‏دهد مشکل ساختگی‏بودن عراق، تعارض مفاهیم مختلف ملی‎گرایی و در نهایت، ترکیب ملی‏گرایی با ایدئولوژی‎های مختلف، باعث مشکله هویت ملی در عراق شده است. در بخش بازسازی عراق پس از سال 2003 نیز فرایندهای طی‏شده و دورنمای آینده را با توجه به تجارب تاریخی مورد بررسی قرار می‏دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات