دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 284-1 (شماره 1،شماره مسلسل 47)