مؤلفه‏ های داخلی پایدار و مؤثر بر سیاست خارجی عراق جدید

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر ضمن درک اهمیت تغییر رژیم و فضای سیاسی – اجتماعی عراق جدید به تبیین عناصر و متغیرهای داخلی تأثیرگذار بر سیاست و رفتار خارجی این کشور می‎پردازد. سؤال محوری این است که منابع داخلی مؤثر بر شکل‏گیری سیاست خارجی عراق کدامند؟ فرضیه در پاسخ، مدعی است سیاست خارجی عراق جدید همانند دوران پادشاهی و جمهوری، تا حدود زیادی متأثر از منابع پایدار و ثابت داخلی است که ناسازگاری میان هویت و حاکمیت و یا دولت و ملت، دشواری‏های ژئوپلیتیکی، اقتصاد وابسته به نفت و هویت و ارزش‏های مشترک عربی از مؤلفه‏ها و ویژگی‏های اصلی آن هستند. به‏رغم تغییر ساختار حقوقی، این عناصر و ویژگی‏ها چندان تغییری نیافته و بعید است در آیندۀ نزدیک دگرگون شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات