نظریه آشوب و الزامات «تبیین» در فرایند تحلیل امنیت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

در این مقاله تلاش می‏شود بر اساس مختصات نظری نظریه آشوب، اصول و الزامات مرحله تبیین در فرایند تحلیل امنیت به دست آید. این هدف از طریق پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها محقق می‌شود: بنیادهای معرفتی و اصول مفهومی و نظری نظریه آشوب چیست؟ و فرایند تبیین در چارچوب نظریه آشوب چه الزامات معرفت‏شناختی و روش‏شناختی دارد؟ براساس اصول نظری و معرفتی نظریه آشوب، مرحله تبیین باید مبتنی بر اصول «شناخت سیستمی»، «اهمیت روابط درونی عناصر در مقیاس زمانی- مکانی مناسب»، «نامتوازن‏بودن میزان اثر اجزاء»، «حساسیت در خصوص شرایط اولیه» و «ساحت پیش‌بینی کوتاه‏مدت» شکل گرفته و علت وقوع پدیده را شناسایی و تشریح کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Chaos Theory and "Explanation" Requirements in Security Analysis Process

نویسندگان [English]

  • mirqasem banihashemi
  • Nourollah Nourani
.
چکیده [English]

This article seeks to obtain the principles and requirements of the explanation stage in the security analysis process based on the theoretical coordinates of chaos theory. This objective is accomplished through answering the following questions: What are the epistemic foundations and conceptual and theoretical principles of chaos theory? And what are the epistemic and methodological requirements of the explanation process within the framework of chaos theory? According to the theoretical and epistemic principles of chaos theory, the explanation stage should take shape based on the principles of "systemic recognition", "importance of internal relations between components at a proper temporal and spatial scale", "unbalanced component effect", "sensitivity to initial conditions", and "short-term forecast window" and should identify and explain the cause of the occurrence of a phenomenon. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaos Theory
  • Explanation
  • Linear and Non-Linear Systems
  • Security Analysis
آبرامز، ایوونا و سردار، ضیاءالدین (1389)، آشنایی با آشوب، ترجمه: سیدمهدی مازوچی و فرینا ساعتی، تهران: سرای دانش.
اعتباریان، اکبر (1386)، نظم در آشوب، مجله تدبیر، شماره 190، صص 40- 35.
اکوانی، سیدحمدا... و موسوی‏نژاد، سیدولی (1393)، هویت اسلامی- ایرانی از دیدگاه نظریه آشوب و پیچیدگی، جامعه‏شناسی کاربردی، سال 25، شماره پیاپی 56، شماره 4، زمستان، صص 167- 149.
_______________ (1392)، نظریه آشوب؛ مدلی برای تحلیل پیچیدگی فضای سیاسی ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 8، شماره 2، ب‌هار، صص 225- 183.
الوانی، سیدمهدی و دانایی‏فرد، حسن (1378)، تصمیم‏گیری از نگاه نظریه آشوب، فصلنامه تحول اداری، دوره 5، شماره 21، صص25- 12.
الوانی، سیدمهدی (1378)، بازتاب جلوه‌ها‌ی نظریه ‌بی‌نظمی ‌در مدیریت، مجله مطالعات بهبود و تحول، شماره 22 و 21، صص 53- 38.
الوانی، سیدمهدی و دانایی‏فرد، حسن (1384)، تئوری نظم در ‌بی‌نظمی ‌و مدیریت، تهران: انتشارات صفّار.
بنتون، تد و کرایب، یان (1384)، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه: شهناز مس‌می‌پرست، تهران: نشر آگه.
چالمرز، آلن‏اف (1383)، چیستی علم، ترجمه: سعید زیباکلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی در دانشگاه‌ها (سمت).
حسینی، سیدمحمدحسین (1396)، درآمدی انتقادی بر نظریه‌های آشوب و پیچیدگی، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال هفدهم، شماره ششم، صص 175- 208.
دواس، دی.اِی (1383)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
رستگاری، عباس‏علی و ثقفی، بابک (1384)، عملکرد سیستم‌ها‌ی مدیریت کیفیت در نظریه آشوب، مجله مدیریت، شماره 111، صص 17- 13.
رضائیان، علی (1385)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی در دانشگاه‌ها‌ (سمت.(
روزنا، جیمز (1383)، آشوب در سیاست ‌جهان، ترجمه: علیرضا طیّب، تهران: روزنه.
سلامی، امیرب‌هادر (1381)، آزمون روند آشوبی در بازده سهام بازار اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 5.
صفری، بهروز (1390)، نظریه آشفتگی و آشفتگی در ایران، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 4، زمستان، صص85- 62.
گلیک، جیمز (1383)، تئوری نظم در آشفتگی، ترجمه: محسن قد‌می ‌و مسعود نیازمند، تهران: سیمای جوان.
مشیری، سعید (1381)، مروری بر نظریه آشوب و کاربرد‌های آن در اقتصاد، فصلنامه پژوهش‌ها‌ی اقتصادی ایران، شماره 12، پاییز، صص 51- 11.
ملک‏عباسی، منصور (1381)، هندسه فراکتال در جغرافیا، رشد آموزش جغرافیا، شماره 62، صص 49- 46.
مهرعلیزاده، یدا... و زندوانیان، احمد (1385)، ضرورت بازنگری مدیریت آموزشی در پرتو نظریه آشوب و کارآفرینی سازمانی، فصلنامه مدیریت فردا، سال 4، شماره 14 و 13، بهار و تابستان، صص 152- 143.
مهری، علی (1381)، کاربرد نظریه ‌بی‌نظمی ‌در سازمان‌ها‌، مجله تدبیر، شماره 129، صص 27- 22.
نیکوکار، غلامحسین و قربان‎‏زاده، وجه‏ا... (1384)، مدیریت سازمان‌ها‌ی بی‌نظم، مجله دانشکده علوم انسانی، شماره 60، صص 31- 13.
Cartwright, T.J. (1991), Planninig and Chaos Theory, Journal of American Planninig Association, p 56- 44.
Creswell, John W. (2013), qualitative inquiry and reseach design: choosing among five approaches, SAGE Publication.
Devaney, Robert L. (2003), Introduction to Chaotic Dynamical Systems, Westview Press.
Edward, Ott (2002), Chaos in Dynamical Systems, New York: Cambridge University Press.
Fichter, Lynn and E J Pyle and S J Whitemeyer (2010), Stertegies and Rubrics for Teaching Chaos and Complex Systems Theories as Elaborating and fractionating evolutionary system, Journal of Geosciences Education, p: 85- 65.
Levy, David (1994), Chaos Theory and Sterategy: theory, application, and managerial implication, Strategic Management Journal, Vol. 15.
Kiel, L.D. Elliott, E.W. (1997), Chaos theory in the social sciences: Foundations and applications, Michigan: University of Michigan Press.
Lorenz, E.N. (1996), The Essence of Chaos, Washington: University of Washington Press.
Mantzavinos.c (2009), Philosophy of the Social Sciences, Philosophical Theory and Scientific Practice, Cambridge University Press.
Moon, Francis (1990), Chaotic and Fractal Dynamics, New York: Springer Verlag LLC.
Morgan, Garet (1997), Image of organization, SAGE Publication.
Ritchie, W.Brent (2003), Chaos, Crises and Disaster: Tourism Managment, Vol.23 october.
Tufillaro, Abbott Reilly (1992), An experimental approach to nonlinear dynamics and chaos, New York: Addison Wesley.
Gleick, J. (2011), Chaos: Making a new science. Open Road Media.