نظریه آشوب و الزامات «تبیین» در فرایند تحلیل امنیت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

در این مقاله تلاش می‏شود بر اساس مختصات نظری نظریه آشوب، اصول و الزامات مرحله تبیین در فرایند تحلیل امنیت به دست آید. این هدف از طریق پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها محقق می‌شود: بنیادهای معرفتی و اصول مفهومی و نظری نظریه آشوب چیست؟ و فرایند تبیین در چارچوب نظریه آشوب چه الزامات معرفت‏شناختی و روش‏شناختی دارد؟ براساس اصول نظری و معرفتی نظریه آشوب، مرحله تبیین باید مبتنی بر اصول «شناخت سیستمی»، «اهمیت روابط درونی عناصر در مقیاس زمانی- مکانی مناسب»، «نامتوازن‏بودن میزان اثر اجزاء»، «حساسیت در خصوص شرایط اولیه» و «ساحت پیش‌بینی کوتاه‏مدت» شکل گرفته و علت وقوع پدیده را شناسایی و تشریح کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آبرامز، ایوونا و سردار، ضیاءالدین (1389)، آشنایی با آشوب، ترجمه: سیدمهدی مازوچی و فرینا ساعتی، تهران: سرای دانش.
اعتباریان، اکبر (1386)، نظم در آشوب، مجله تدبیر، شماره 190، صص 40- 35.
اکوانی، سیدحمدا... و موسوی‏نژاد، سیدولی (1393)، هویت اسلامی- ایرانی از دیدگاه نظریه آشوب و پیچیدگی، جامعه‏شناسی کاربردی، سال 25، شماره پیاپی 56، شماره 4، زمستان، صص 167- 149.
_______________ (1392)، نظریه آشوب؛ مدلی برای تحلیل پیچیدگی فضای سیاسی ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 8، شماره 2، ب‌هار، صص 225- 183.
الوانی، سیدمهدی و دانایی‏فرد، حسن (1378)، تصمیم‏گیری از نگاه نظریه آشوب، فصلنامه تحول اداری، دوره 5، شماره 21، صص25- 12.
الوانی، سیدمهدی (1378)، بازتاب جلوه‌ها‌ی نظریه ‌بی‌نظمی ‌در مدیریت، مجله مطالعات بهبود و تحول، شماره 22 و 21، صص 53- 38.
الوانی، سیدمهدی و دانایی‏فرد، حسن (1384)، تئوری نظم در ‌بی‌نظمی ‌و مدیریت، تهران: انتشارات صفّار.
بنتون، تد و کرایب، یان (1384)، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه: شهناز مس‌می‌پرست، تهران: نشر آگه.
چالمرز، آلن‏اف (1383)، چیستی علم، ترجمه: سعید زیباکلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی در دانشگاه‌ها (سمت).
حسینی، سیدمحمدحسین (1396)، درآمدی انتقادی بر نظریه‌های آشوب و پیچیدگی، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال هفدهم، شماره ششم، صص 175- 208.
دواس، دی.اِی (1383)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
رستگاری، عباس‏علی و ثقفی، بابک (1384)، عملکرد سیستم‌ها‌ی مدیریت کیفیت در نظریه آشوب، مجله مدیریت، شماره 111، صص 17- 13.
رضائیان، علی (1385)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی در دانشگاه‌ها‌ (سمت.(
روزنا، جیمز (1383)، آشوب در سیاست ‌جهان، ترجمه: علیرضا طیّب، تهران: روزنه.
سلامی، امیرب‌هادر (1381)، آزمون روند آشوبی در بازده سهام بازار اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 5.
صفری، بهروز (1390)، نظریه آشفتگی و آشفتگی در ایران، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 4، زمستان، صص85- 62.
گلیک، جیمز (1383)، تئوری نظم در آشفتگی، ترجمه: محسن قد‌می ‌و مسعود نیازمند، تهران: سیمای جوان.
مشیری، سعید (1381)، مروری بر نظریه آشوب و کاربرد‌های آن در اقتصاد، فصلنامه پژوهش‌ها‌ی اقتصادی ایران، شماره 12، پاییز، صص 51- 11.
ملک‏عباسی، منصور (1381)، هندسه فراکتال در جغرافیا، رشد آموزش جغرافیا، شماره 62، صص 49- 46.
مهرعلیزاده، یدا... و زندوانیان، احمد (1385)، ضرورت بازنگری مدیریت آموزشی در پرتو نظریه آشوب و کارآفرینی سازمانی، فصلنامه مدیریت فردا، سال 4، شماره 14 و 13، بهار و تابستان، صص 152- 143.
مهری، علی (1381)، کاربرد نظریه ‌بی‌نظمی ‌در سازمان‌ها‌، مجله تدبیر، شماره 129، صص 27- 22.
نیکوکار، غلامحسین و قربان‎‏زاده، وجه‏ا... (1384)، مدیریت سازمان‌ها‌ی بی‌نظم، مجله دانشکده علوم انسانی، شماره 60، صص 31- 13.
Cartwright, T.J. (1991), Planninig and Chaos Theory, Journal of American Planninig Association, p 56- 44.
Creswell, John W. (2013), qualitative inquiry and reseach design: choosing among five approaches, SAGE Publication.
Devaney, Robert L. (2003), Introduction to Chaotic Dynamical Systems, Westview Press.
Edward, Ott (2002), Chaos in Dynamical Systems, New York: Cambridge University Press.
Fichter, Lynn and E J Pyle and S J Whitemeyer (2010), Stertegies and Rubrics for Teaching Chaos and Complex Systems Theories as Elaborating and fractionating evolutionary system, Journal of Geosciences Education, p: 85- 65.
Levy, David (1994), Chaos Theory and Sterategy: theory, application, and managerial implication, Strategic Management Journal, Vol. 15.
Kiel, L.D. Elliott, E.W. (1997), Chaos theory in the social sciences: Foundations and applications, Michigan: University of Michigan Press.
Lorenz, E.N. (1996), The Essence of Chaos, Washington: University of Washington Press.
Mantzavinos.c (2009), Philosophy of the Social Sciences, Philosophical Theory and Scientific Practice, Cambridge University Press.
Moon, Francis (1990), Chaotic and Fractal Dynamics, New York: Springer Verlag LLC.
Morgan, Garet (1997), Image of organization, SAGE Publication.
Ritchie, W.Brent (2003), Chaos, Crises and Disaster: Tourism Managment, Vol.23 october.
Tufillaro, Abbott Reilly (1992), An experimental approach to nonlinear dynamics and chaos, New York: Addison Wesley.
Gleick, J. (2011), Chaos: Making a new science. Open Road Media.