بررسی آثار بحران مالی در اقتصاد آمریکا بر اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله، ضمن بازشناسی ماهیت و ریشه‏های بحران مالی در اقتصاد آمریکا، اثرات بحران در اقتصاد جهان را بر اقتصاد ایران بررسی و تحلیل می‏کند. به نظر نویسنده، علت اصلی بحران نه کارکرد بازار رقابتی، بلکه مداخله نادرست دولت آمریکا در اقتصاد است.نویسنده استدلال می‏کند که رکود و بحران در اقتصاد جهان، کشورهای در حال توسعه را نیز متأثر خواهد کرد و کشور ایران نیز از اثرات منفی و مخرب آن در امان نخواهد بود. هرچند این بحران در بردارندۀ فرصت‏های بالقوه‏ای نیز برای اقتصاد ایران است، اما تهدیدهای آن به مراتب بیش‏تر است، به گونه‏ای که محتمل است به تدریج اقتصاد کشور را به رکود بکشاند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات