ساختار و روند تصمیم‏گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: تحلیل متون آموزشی و پژوهشی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

رهیافت خرد در مطالعه روابط بین‏الملل، ناظر بر ساختار و رفتار هریک از بازیگران محیط بین‏الملل در این عرصه است. ساختار تصمیم‏گیری در سیاست خارجی کشورها، بخشی از این ساختار را تشکیل می‏دهد. مقاله حاضر با مطالعه متون آموزشی و پژوهشی انتشاریافته در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ساختار و روند تصمیم‏گیری در آن می‏پردازد. این بررسی در چارچوب دو رویکرد حقوقی - سازمانی (رسمی) و سیاسی – جامعه‏شناختی (غیررسمی) و با توجه به سه متغیر «دست‏اندرکاران تصمیم‏گیری»، «سازمان تصمیم‏گیری» و «روند تصمیم‏گیری» صورت می‏گیرد. مبحث پایانی مقاله، شامل آسیب‏شناسی متون پیش‏گفته و ارائه پیشنهاداتی در حوزه آموزش و پژوهش در خصوص ساختار و روند تصمیم‏گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات