ساختار و روند تصمیم‏گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: تحلیل متون آموزشی و پژوهشی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

رهیافت خرد در مطالعه روابط بین‏الملل، ناظر بر ساختار و رفتار هریک از بازیگران محیط بین‏الملل در این عرصه است. ساختار تصمیم‏گیری در سیاست خارجی کشورها، بخشی از این ساختار را تشکیل می‏دهد. مقاله حاضر با مطالعه متون آموزشی و پژوهشی انتشاریافته در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ساختار و روند تصمیم‏گیری در آن می‏پردازد. این بررسی در چارچوب دو رویکرد حقوقی - سازمانی (رسمی) و سیاسی – جامعه‏شناختی (غیررسمی) و با توجه به سه متغیر «دست‏اندرکاران تصمیم‏گیری»، «سازمان تصمیم‏گیری» و «روند تصمیم‏گیری» صورت می‏گیرد. مبحث پایانی مقاله، شامل آسیب‏شناسی متون پیش‏گفته و ارائه پیشنهاداتی در حوزه آموزش و پژوهش در خصوص ساختار و روند تصمیم‏گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structure and Decision Making Process in Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: An Analysis of Research and Teaching Texts

نویسنده [English]

  • Farzad Poursaeed
چکیده [English]

The Micro Approach at studying International Relations normally focuses on structure and behavior of the actors of international system; decision making process in the field of foreign policy is a part of this structure. Considering the published works with respect to the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, this paper discusses the structure as well as process of decision making in the country. Therefore, due to three relevant variables, including, stakeholders (agents), organization and process, the survey is conducted with in the framework of legal-organizational (official) and political-sociological (unofficial) approaches. Finally, the paper concludes with highlighting deficiency of the relevant texts and a few suggestions are raised to remove them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision making Models
  • Foreign Policy
  • The Islamic Republic of Iran
  • Structure of Decision making
  • Process of Decision making
  • Elites
  • Civil Society