سه نسل ـ سه گفتمان در فرهنگ استراتژیک

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله، به تشریح مفهوم فرهنگ استراتژیک و برداشت سه نسل از متفکران در قالب سه گفتمان، در خصوص این مفهوم، می‏پردازد. فرهنگ استراتژیک، اولین‌بار به عنوان متغیر مستقل در تبیین رفتارهای استراتژیک مطرح گشت. طرح این مفهوم، به معنای پذیرش عواملی غیر از عوامل ساختاری ـ مادی در تحلیل رفتارهای استراتژیک بوده است. در این خصوص، سه گفتمان در سه دهه پدید آمد که هر سه نیز تمرکز خود را بر رابطه میان فرهنگ استراتژیک و رفتار استراتژیک قرار دادند. هرچند نتیجه‌گیری‌های آنان از نوع رابطه، متفاوت بوده است.گفتمان اول، تحلیل رفتار بدون فرهنگ استراتژیک را ناممکن ‏می‏داند؛ گفتمان دوم فرهنگ استراتژیک را نوعی ابزار و امکان به منظور پیشبرد استراتژی معرفی کرده و گفتمان سوم نیز رابطه میان فرهنگ و رفتار استراتژیک را بیشتر در چارچوب نقش فرهنگ استراتژیک در عناصر و زمینه‌های رفتار استراتژیک مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Three Generations – Three Discourses in Strategic Culture

نویسنده [English]

  • Ali bdollahkhani
چکیده [English]

The purpose of paper does explore approaches of three generations of thinkers as three discourses in strategic culture. The strategic culture is used as an independent variable for explanting strategic behaviors at first. Appearing this conception in strategic behaviors has been meaning the acceptance of non- material and structural factors in analyzing it. In three decades made three discourses that all emphases on relationship between strategic culture and behavior, albeit reached the different conclusion from it.It is impossible in the first discourse analyzing the behavior without strategic culture, second one introduces the strategic culture as a means and instrument of running the strategy, the relationship between culture and strategic behavior in the third one does discuss strategic culture role in the context of strategic behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • strategic culture
  • Strategic Behavior
  • national security