گذار امنیتی؛ تحول نظریه امنیت امتی در پی رحلت رسول خدا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله مؤلف در ادامه بررسی‌های قبلی در ارتباط با نظریه اسلامی امنیت، به تحلیل دوره زمانی کوتاه پس از رحلت رسول خداr از منظر امنیتی می‌پردازد. برای این منظور با استفاده از الگوی تحلیل «گسست‌ها» و مفهوم «تراکم گسست‌ها»، نشان می‌دهد که چگونه تراکم مذکور با رحلت رسول خداr ظهور و بروز یافته و در نتیجه، نظریه امنیت امتی در معرض بحرانی درونی قرار می‌گیرد. مطابق این تحلیل چهار گسست سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متأثر از منافع قدرت و اعتقادات جاهلی به صورت همسو در مدینه پدیدار می‌شود و در نتیجه آن، اصل وجود هویت اسلامی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی دو الگوی مدیریتی بحران بیشتر مطرح نیست. الگوی اول؛ مدارا با شرایط بحرانی با هدف صیانت از اصل هویت اسلامی و به امید تعدیل وضعیت از حالت تراکم گسست‌ها به تقاطع آنها و الگوی دوم؛ تشدید بحران به منظور دست‌یابی به اهداف مطلوب در فضای آنارشیک حاصله که ریسک و هزینه بالایی دارد و به دلیل تراکم گسست‌ها می‌تواند تا حد زوال هویت اسلامی نیز پیش رود. تحلیل حاضر، درآمدی بر نظریه امنیتی حکومت علوی به شمار می‌آید که در ادامه این مقالات ـ ان‌شاءا... ـ خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Security Transition; the Shift in Ummah’s Security Theory Following the Prophet’s Demise

نویسنده [English]

  • Asghar Eftekhary
چکیده [English]

Continuing his previous studies on the Islamic theory of security, the author analyzes the short period following the Prophet’s demise from a security perspective. To do that, using the analytical framework of cleavages and the concept of condensation of cleavages, he shows how this condensation has appeared with the Prophet’s demise. Consequently, the Ummah’s security theory had become subject to internal crisis. According to this analysis, four political, economic, cultural and social cleavages emerged in Medina as affected by power considerations and the ideas of the Ignorance era, thus the essence of Islamic identity was threatened. In such circumstances, just two patterns for crisis management are proposed. The patterns include: First, toleration of the critical conditions aiming at the preservation of Islamic identity that wishes to adjust the conditions from the condensation of cleavages to their intersection; second, the exacerbation of the crisis in order to attain desired objectives in anarchic atmosphere which presents high risks and costs, leading likely to the decline in Islamic identity because of the condensation of cleavages. This analysis is an introduction to the security theory of the Allawi government which will be followed in the next articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Islamic Discourse
  • Cleavage
  • Crisis
  • Imamat
  • Caliphate
  • Ummah