فرایند داوری

تمامی ‌مقالات محرمانه تلقی شده و حداقل توسط دو داور به انتخاب هیئت تحریریه ارزیابی می‌شوند. تصمیم سردبیر در رابطه با پذیرش، عدم پذیرش یا نیاز مقاله به اصلاحات به محض دریافت به اطلاع نویسندگان می‌رسد. نویسندگان محترم توجه داشته باشند که شورای نویسندگان در پذیرش، رد، انجام اصلاحات (با تأیید مولف) یا ویرایش مقالات آزاد است.

همه مقالات ارسال‌شده به نشریه ابتدا توسط شورای فصلنامه بررسی می‌شوند. مقالات باید مطابق با دستورالعمل مندرج در بخش «راهنمای نویسندگان» تهیه شده باشند. عدم تناسب مقالات با اهداف و زمینه‌های نشریه و ساختار نامناسب آن‌ها به رد مقالات منجر می‌شود. چنانچه مقاله‌ای در بررسی اولیه تایید شود، جهت داوری برای دو داور ارسال می‌شود. در موارد خاص (برای مثال در زمینه آمار یا یک تکنیک خاص) ممکن است از نظرات داوران بیشتری استفاده شود. تمام مقالات تحت داوری دوسوکور قرار می‌گیرند که طی آن داوران و نویسندگان ناشناس باقی می‌مانند. حداقل دو داور باید مقالات را از نظر کیفیت علمی ارزیابی کنند. داوران معمولاّ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور هستند. در صورت وجود بازخوردهای متناقض، سردبیر نشریه اغلب مقالات را به داور دیگری ارسال می‌کند. دعوت از داوران از طریق ایمیل از سیستم ارسال مقاله صورت می‌گیرد. داوران باید وارد سیستم ارسال مقاله شده و برای رد یا قبول دعوت از لینک‌ها استفاده کنند. همچنین از داوران درخواست می‌شود تا نظرات مبسوط خود در مورد مقاله را در صورت نیاز برای سردبیر ارسال کنند.

نویسندگان باید با کامنت‌گذاری به نظرات داوران پاسخ دهند و به وضوح در متن از طریق رنگ متفاوت و هایلایت‌کردن تغییرات، اصلاحات را نشان دهند. نهایتاّ، سردبیر و مدیر فصلنامه، بازخوردهای داوران را بررسی کرده و بر اساس نظرات آن‌ها در خصوص پتانسیل چاپ مقاله، رد یا پذیرش مقاله تصمیم می‌گیرند. تصمیمات ممکن است به صورت پذیرش بدون اصلاحات، پذیرش با اصلاحات جزئی، پذیرش بعد از اصلاحات کلی، بازبینی و ارسال مجدد یا رد مقاله باشد.

هنگامی که همه داوران یک گزارش مفصل از نظرات خود در مورد مقاله را ارسال کنند، فرایند داوری کامل می‌شود. به طور معمول، نشریه از داوران درخواست می‌کند تا داوری خود را ظرف مدت چهار هفته تکمیل کنند.

 

پس از فرایند داوری مقاله

سوالات و اصلاحات مد نظر داوران باید در جدولی به نام پاسخ داوری بیان شود و در مدت حداکثر یک ماه و اصلاحات ویراستار یا سردبیر، حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام و ارسال شوند.

قبل از چاپ مقاله و برای اجتناب از هر گونه اشتباه یک نسخه از فایل مقاله (نسخه نهایی مقاله قبل از چاپ) جهت تایید نهایی و در صورت لزوم اصلاحات مختصر برای نویسنده مسئول ارسال می‌شود. اصلاحات مورد نیاز باید به وضوح مشخص شده و بلافاصله به دفتر مجله ارسال شود.

مستندات بررسی مقاله فقط برای مدت شش ماه پس از چاپ مقاله نگهداری می‌شوند.