سیاست‌های دسترسی آزاد

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی یک نشریه با دسترسی آزاد است به این معنی که تمام مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربردر دسترس است. مطابق با تعریف BOAI از دسترسی آزاد، کاربران بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه قبلی بگیرند مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا لینک دادن به متن کامل مقالات، یا استفاده از آنها برای اهداف قانونی دیگر هستند.