دوره و شماره: دوره 20، شماره 77 - شماره پیاپی 3، پاییز 1396، صفحه 1-192 (دوره 3،‌شماره مسلسل 77،) 
3. استراتژی بازیگران و مسئله تروریسم در غرب آسیا

صفحه 61-88

محمود کلاهچیان؛ عبدالمحمود محمدی لرد