دوره و شماره: دوره 20، شماره 78 - شماره پیاپی 4، اسفند 1396، صفحه 1-198 (سال بیستم ،‌شماره چهارم، زمستان 96، شماره مسلسل 78) 
4. چارچوبی برای سنجش شاخص‏های عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران

صفحه 103-128

ملوک سیدآبادی؛ ابراهیم حاجیانی؛ افسانه زمانی مقدم