هدف و هدف‌گذاری در برنامه‌ریزی ملی و راهبردی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

تعیین اهداف و هدف‌گذاری از مهم‌ترین مراحل و ابعاد برنامه‌ریزی استراتژیک و ملی است. مقالة حاضر به تناسب این اهمیت و با بهره‌گیری از رهیافت مفهومی به تحلیل روشمند و سیستماتیک اهداف ملی پرداخته است. برای این منظور ابتدا اجزای برنامه‌ریزی در سطوح مختلف فروملی، ملی و فراملی، به مثابه یک کل یا سیستم در نظر گرفته شده‌اند. نویسنده در ادامه ضمن اذعان به وجود الگوهای مختلف در چینش و تعیین تقدم و تأخر این اجزا؛ هویت و جایگاه اهداف ملی را در نسبت با دیگر اجزا همچون آرمان‌ها، ارزش‌ها، منافع، استراتژی‌ها و مانند آن، تعیین کرده است. پس از آن نیز تقسیمات اهداف ملی با توجه به معیارهایی چون زمان‌بندی، طبقه‌بندی حوزه‌ها و منابع ارایه شده است. نویسنده بر آن است که اهداف ملی می‌بایست به گونه‌ای کلی، زمان‌مند، کمیت‌پذیر، شفاف، محاسبه‌پذیر، منطقی و مطابق با آمال و منافع ملت تنظیم و اعلام شوند تا همچون پلی ارتباطی، پیوند دهنده تقاضاها و اهداف خرد با آرمان‌ها و اهداف غایی باشند.بخش پایانی مقاله به تبیین نسبت چشم‌انداز بیست سالة جمهوری اسلامی با اهداف ملی اختصاص دارد و جایگاه آن را در میان سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مشخص می‌کند. نویسنده در پایان به ارایه راهکارهایی در جهت انطباق بیشتر سند چشم‌انداز بیست ساله با ویژگی‌های اهداف ملی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Goal and Agenda-Setting in National and Strategic Planning

نویسنده [English]

  • Hassan Rahpeik
چکیده [English]

To specify the goals and agenda-setting are among the most important stages and aspects of strategic and national planning. Due to this importance, this article seeks to methodologically and systematically analyze national goals using a conceptual approach. To do this, it initially considers the components of planning at various international, national and supranational levels as a whole or a system. Admitting the presence of different patterns in the location and seniority or inferiority of these components, the author specifies the nature and place of national goals in relation to other components like ideals, values, interests, strategies and so on. Then he tries to classify national ends according to such criteria as timing, division of areas, and resources. The author is of the belief that national goals should be formulated and declared in a general, scheduled, quantitative, transparent, calculable, and logical way consistent with the population’s aspirations and beliefs so that they serve as a connecting bridge between micro demands and objectives, and ultimate ideals and ends.The last part of the article seeks to explain the relationship between the Islamic Republic’s 20-year view and national ends, and clarifies its status among the political system’s overall policies and 5-year development plans. Finally, the author proposes certain directives for the further adaptation of 20-year view’s instrument with the characteristics of national goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National goals
  • Strategic planning
  • Decision-Making System
  • National Agenda-Setting