جایگاه و مفهوم روش در مکتب واقع‌گرایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر در پی پاسخ این پرسش است که فهم مبتنی بر واقعیت چیست و چگونه امکان‌پذیر است؟ فرضیه نگارنده این است که در فهم واقعگرایانه، «تبیین علّی» بر «توصیف» (آنگونه که در نگرش هرمنوتیک مطرح است) و «تجویز» (آنگونه که در پوزیتویسم منطقی متداول است) تقدم دارد. این مقاله کتاب «لویاتان» هابز را به عنوان نماگر کلاسیک تحلیل واقعگرایانه انتخاب و ادعاهای خود را بر مبنای آن اثر ماندگار طرح و تبیین کرده است. بر این اساس ابتدا تعالیم کلیدی مکتب واقعگرایی در قالب چهار مورد یعنی «تمییز عقیده و حقیقت»، «تعریف مواضع بر بنیاد قدرت»، «اصالت بخشی به اخلاق سیاسی» و «استقلال دادن به گستره عمل سیاسی» شرح داده شده و سپس لوازم روش‌شناختی واقعگرایی ارایه می‌شوند. نگارنده در این قسمت به ماده باوری، تحلیل و ترکیب گزاره‌ها، و معناکاوی نومینالیستی مفاهیم اشاره کرده و چنین نتیجه می‌گیرد که اگرچه لویاتان مهم‌ترین مرجع علم سیاست مدرن است، در این اثر بدین مهم پرداخته نشده که واقعیاتی چون منافع ملی و منفعت لویاتان چگونه از هم تفکیک می‌شوند، انسان‌های ستمگر و وحشی چگونه قراردادی را امضا و اجرا می‌کنند و مهم‌تر اینکه آیا عقل محاسبه‌‌گر در توجیه همه رفتارها بشری قابل اتکا است؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Place and Concept of Method in the Realist School

نویسنده [English]

  • Ghadir Nasri
چکیده [English]

This article seeks to answer the question that what the factual understanding is and how it is possible. The author’s hypothesis is that in the realist understanding, ‘causal explanation’ takes precedence over the ‘description’ (as is common in the hermeneutic outlook) and over the ‘prescription’ (as is prevalent in logical positivism). This article has chosen Hobbes’ Leviathan as the classical example of realist analysis and has founded its arguments on that everlasting work and explained them. On this ground, initially the key teachings of the realist school are described in the context of four categories, namely the conviction and truth, definition of positions based on power, according priority to political morality, and granting independence to the sphere of political action, and then methodological requirements of realism are offered. The author, in this section, refers to materialism, analysis and synthesis of statements, nominalist semiotics of concepts and finally the definition of conditions according to their antitheses, and concludes that Leviathan is though the most important reference in the modern political science, the book fails to deal with such issues as how such facts like national interests and the Leviathan’s interests are distinguished and separated. Other facts include how savage and wild human beings conclude and enforce a contract, and more importantly, whether the rationalist reason is reliable in justifying all human behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Realism
  • reason
  • social contract
  • cognition
  • morality
  • Politics
  • Truth
  • Power
  • National Interest