نظام‏های بین‏ المللی تک‏ قدرت‏ محور: تک‏ قطبی، هژمونی، امپراتوری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

اگرچه نظام بین‌الملل، تا کنون، شاهد سلطه مطلق یک و تنها یک قدرت مسلط در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی نبوده، اما تلاش‌های نظری متعددی برای تبیین وضعیت‌های متصور برای چنین نظامی صورت گرفته است. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که «صورت‌های نظری ممکن برای نظام بین‌المللی که بر محور یک قدرت برتر قرار دارد، چه می‌باشند و ویژگی‌های اصلی آنها و نحوه تعامل بازیگران درون سیستمی چگونه خواهند بود؟» اکثر نوشتارها در این زمینه، تنها دو نظام تک‌قطبی و هژمونیک را واجد ویژگی تک‌قدرت‏محوری می‌دانند. مقاله حاضر ضمن بررسی این دو گونه اصلی، گونه سومی از نظام تک‌قدرت‏محور را به عنوان نظام امپراتوری (که متفاوت از نوع سنتی آن است) مطرح می‏کند. بنابراین، نویسنده تلاش می‌کند منطق حاکم بر روابط درونی، منافع قدرت مسلط و جنس روابط اجتماعی (ساختار شبکه اجتماعی) پدید آمده در هر یک از سه نظام تک‌قدرت‏محور تک‌قطبی، هژمونیک و امپراتوری را بررسی و مقایسه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International Systems Based on Single Power: Unipolarism, Hegemony and Empire

نویسنده [English]

  • Mohammad Jamshidi
چکیده [English]

Although, so far, the international system has not witnessed absolute domination of a single and only one dominating power in all political, social, military and cultural aspects, many theoretical attempts have been made to explain possible situations for such a system. The main question of the present study is: "What are possible theoretical forms for an international system based on axis of a superpower and what are its characteristics and the way of interaction between the actors inside that system?" Many of the papers in this field believe that only Unipolar and Hegemonic systems are qualified with the characteristics of a Single Power System.  The present paper, while surveying these two types of international system, is introducing another Single Power System which is Empire System (different from its traditional model). Therefore, the author attempts to study and compare the logics of internal relationship, interests of dominant power and nature of social relations (structure of social network) belonging to each of the above three models.   
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • international system
  • Unipolarity
  • Hegemony
  • empire