نسبت عدالت جغرافیایی و امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

برابری، جوهره عدالت است. برابری به مفهوم داشتن حق همسان افراد در استفاده از فرصت‌های مادی و معنوی موجود در جامعه در راستای شکوفایی توان‌‌ها و استعدادها می‌‌باشد. از این‌رو بنیاد عدالت بر تساوی انسان‏ها به حسب گوهر و ذات آنان نهاده شده است. هر پدیده‌ای که دارای پراکنش فضایی مشخص باشد، در گستره مطالعاتی علوم جغرافیایی قرار می‌گیرد. پراکنش فضایی بسیاری از پدیده‌های انسان‌زده تابعی از کاردکرد نظام سیاسی در تأمین عدالت در گستره ملی است. امنیت ملی تابعی از مناسبات متقابل (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) درون‌سرزمینی یا برون‌سرزمینی است. نظام سیاسی در مقام کارگزار دولت به تدوین و اجرای راهبردها و برنامه‌هایی می‌پردازد که بازتابی از نیازهای فضایی جامعه ‌باشد. از این‌رو کارکرد حکومت در افزایش و یا کاهش مؤلفه‌های مرتبط با عدالت، می‌تواند نقش‌آفرین اصلی بوده و زمینه‌ساز افزایش و یا کاهش واگرایی و همگرایی ملی در مقوله عدالت جغرافیایی باشد. عدالت جغرافیایی در بعد ملی عمدتاً بر وجه توزیعی عدالت با توجه به ناهمسانی‌های ناحیه‌ای، حفظ تعادل مناسبات انسان و محیط، برخورداری همسان شهروندان از فرصت‌ها  و کاهش آثار زیانبار ناشی از عدم توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات در گستره سرزمین ملی با محوریت مقوله تنوع فضایی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Geographical Equity and National Security

نویسنده [English]

  • Morad Kaviani-Rad
چکیده [English]

    Equality constitutes the essence of justice. Equality means the right of individuals to enjoy similar rights in using existing material and spiritual opportunities found in the society in order to foster their capacities and potentials. Every phenomenon that has specific spatial diffusion is regarded as belonging to the study scope of geographical sciences. Spatial dimension of most of human-made phenomena is a function of political system in securing justice on the nationwide scale. National security is a function of (political, economic, cultural) interactions within and beyond the territory. Political system as the agent of the state seeks to formulate and implement strategies and plans, which reflect the spatial needs of the society. Hence, the function of government in increasing or decreasing related to justice can play the essential role and can pave the way for heightening or lowering national divergence or integration in the category of geographical equity.   Geographical equity puts emphasis upon distributive aspect of justice in light of area   discrepancies at the national level, keeping balance in relations between humankind and the environment, enjoying equal opportunities by citizens and reducing the adverse impact of unjust distribution of chances and possibilities in the domain of national territory while keeping the category of spatial diffusion at the center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography
  • Justice
  • Geographical Equity
  • national security
  • Spatial planning