گفتمان‌‌های حقوق تنوع فرهنگی و قومی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در سطح جهانی و در روندهای کلی توجه به امور قومی، دو خط سیر کلی وجود دارد. نخست خط سیری که به حفظ تنوع فرهنگی اهمیت می‌دهد و از آن حمایت می‌کند و دوم خط سیری که ایدة یک دولت، یک ملت و یک زبان هنوز برایش جذاب است. در گفتمان غربی، به دلایل متعددی، خط سیر کلی به سمت حفظ تنوع فرهنگی است. اندیشه‌ها و تصورات سابق مبنی بر اینکه تنوعات در جریان صنعتی‌شدن و مدرنیته رنگ خواهند باخت، ابطال شدند و حتی در مواردی نسبت جمعیتی گروههای اقلیت افزایش یافت. ترکیب روندهای فوق در کنار رشد اندیشه‌های پست‌مدرن که در بنیادهای تفکر مدرن و روایت‌های کلان آن و از جمله ملیت تردیدهایی روا داشته‌اند، موجب رشد اندیشه حقوق فرهنگی اقلیت‌ها و قومیت‌ها شد. اما در جهان سوم و مراکزی چون اروپای شرقی، به دلیل جذابیت پایندة ملت یکدست و یکرنگ، و برخی عوامل دیگر چون نگرشهای تاریخ‌محور (که وجود گروههای اقلیت را بقایای حوادث تلخ تاریخی می‌دانند)، امنیتی‌کردن افراطی مسایل قومی، غلبه نظریه توطئه و مسایل منطقه‌‌ای و برداشت ناصحیح از روند جهانی‌شدن، باعث انکار حقوق مذکور و برخورد خشن با طرفداران حقوق تنوع فرهنگی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Two Discourses of Cultural and Ethnic Diversity Rights

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Qasemi
چکیده [English]

At the world level and in general trends regarding attention to ethnic affairs, two general courses can be identified. The first is a course that pay attention to the  cultural diversity and supports it and the second is a course to which the idea of a single state, a single nation and a single language is still attractive. Previous ideas and notions to the effect that diversities will fade out in the process of industrialization and modernization were refuted and even in some  cases the demographic proportion of minority groups increased. The conjunction of the aforementioned trends along with postmodern thoughts that have questioned the foundations of the modern thinking and its meta-narratives such as nationhood led to the rise of the idea of cultural rights of minorities and ethnicities. However, in the Third World countries and such regions as Eastern Europe, certain factors have caused the negation of such rights and violent treatment of advocates of cultural diversity rights. These factors include the persistent attractiveness of a coherent and homogenous nation, the prevalence of conspiracy theory, regional problems, and a misperception of the globalization process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic and Cultural Diversity
  • Minority Rights
  • Democratization
  • Globalization
  • Minorities