نقاط جدید استراتژیک در در اروپا: تحولات و راهبردها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روابط بین الملل از دانشگاه سوربون پاریس (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی ارشد مطالعات منطقه‎ای گرایش اروپا دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که با توجه به پویا بودن روند گسترش اتحادیه اروپا و تغییرات وسیع پس از سقوط کمونیسم در اروپای شرقی، چه نقاطی در اروپا مناطق استراتژیک جدید محسوب می‎شوند و ابزار اصلی اتحادیه اروپا برای تسلط بر این مناطق چیست؟ پژوهش با این فرضیه که نقاط جدید استراتژیک برای اتحادیه اروپا، سیال و بر اساس نوع تهدیدات مشخص می‎شوند و سیاست همسایگی ابزار اصلی اتحادیه برای تسلط بر این مناطق استراتژیک است، به بررسی موضوع پرداخته است. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که مسائل انسانی همچون سیر پناهندگان، مهاجرین غیرقانونی و قاچاق انسان و همچنین استقلال انرژی اروپا از روسیه، مناطق خاصی در حاشیه جنوبی دریای مدیترانه و حاشیه دریای سیاه را به نقاط استراتژیک جدید در اروپا تبدیل کرده‎اند. همچنین، در آینده، با توجه‎ به صلبیت ژئواستراتژی اتحادیه اروپا در جنوب، نقاط استراتژیک بیش از پیش در درون اتحادیه اروپا، در حاشیه سواحل مدیترانه خواهند بود. در این میان، استفاده از ابزار سیاست همسایگی در شرق و جنوب برای مدیریت نقاط استراتژیک و مرزی در دستور کار کمیسیون اتحادیه اروپا  قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Strategic Points in Europe: Developments and Strategies

نویسندگان [English]

  • Reza Mamdouhi 1
  • Raj Deep Sing 2
1 .
چکیده [English]

 This study seeks to answer the following question: given the dynamic development of the European Union and widespread changes since the fall of communism in Eastern Europe, which areas in Europe are considered to be the new strategic points and what are the European Union's main tools to control those areas? This paper explores the issue by assuming that new strategic points for European Union are fluid and identified by the type of threats they pose, and that the European Union's neighborhood policy is the main tool to dominate and control these strategic points. The findings of the study show that the humanitarian issues such as the refugee crisis, illegal immigration and human trafficking, as well as European Union's dependence on Russian energy resources, have transformed certain areas on the southern Mediterranean and Black Sea coastlines into new strategic points in Europe. Also, in the future, given the rigidity of EU geostrategy in the south, strategic points will be increasingly within the European Union borders, on the Mediterranean coastlines. Furthermore, we analyze new strategic points within the EU borders by introducing a new geostrategic model of internalization. Regarding the EU instruments of control, the use of the Neighborhood Policy tool in the East and South to manage strategic areas as well as border points is on the Commission's agenda.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Zones
  • European Union
  • Geostrategy
  • Human Geopolitics
  • Geopolitical Model
احمدی‏پور، زهرا و بدیعی، مرجان (1381) ژئوپلیتیک انتقادی. مجله مدرس علوم انسانی، دوره 6، شماره 4 (پیاپی27) حافظ نیا، محمدرضا (1379) مبانی مطالعلت سیاسی اجتماعی (جلد اول و دوم). قم: سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور.
حافظ نیا، محمدرضا (1384) جزوه درسی جغرافیای سیاسی اسلام. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
عزتی، عزت الله (1379) ژئوپلیتیک. تهران: انتشارات سمت.
مجتهد زاده، پیروز (1379) رژیم حقوقی دریای خزر: تصویری ژئوپولیتیکی از مانعی در راه همکاری‎های منطقه‎ای. مجله اطلاعات اقتصادی-سیاسی، دوره 15، شماره 5 و 6.
مجتهدزاده، پیروز (1376) جغرافیا و سیاست در دنیای واقعیت‏ها (نگاهی کوتاه به پارهای از مفاهیم جغرافیای سیاسی)، مجله اطلاعات اقتصادی-سیاسی،  شماره 121و 122،
مجتهدزاده، پیروز (1381) جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی. تهران: انتشارات سمت، تهران.
مویر، ریچارد (1379) درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی. ترجمه میر حیدر، دره و همکاری صفوی، ترجمه سید یحیی، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
Astrov, V., Havlik, P. (2005). The Enlarged European Union and Its Eastern Neighbourhood. In K. Liuhto & Z. Vincze (Eds), Wider Europe (pp. 169-195). Esa Print Oy.
Behr, H. (2007). The European Union in the legacies of imperial rule? EU accession politics viewed from a historical comparative perspective. European Journal of International Relations, Vol. 13, No. 2.
Bialasiewicz, L., Dahlman, C., Apuzzo, M. G., Ciuta, F., Jones, A., Rumford, C., et al. (2009). Interventions in the new political geographies of the European ‘neighborhood’. Political Geography, Vol. 28.
Browning, C. S. & Christou, G. (2010). The Constitutive Power of Outsiders: The European Neighbourhood Policy and the Eastern Dimension. Political Geography, 29.
Browning, C. S., & Joenniemi, P. (2008). Geostrategies of the European neighbourhood policy. European Journal of International Relations, 14(3).
Casas-Cortes, M., Cobarrubias, S., De Genova, N., Garelli, G., Grappi, G., Heller, C., Hess, S. et al. (2015). New Keywords: Migration and Borders. Cultural Studies, 29 (1).
Cherubini, F. (2017). The “EU-Turkey Statement” of 18 March 2016: A (Umpteenth?) Celebration of Migration Outsourcing. In: S. Baldin & M. Zago (Eds.), Europe of Migrations: Policies, Legal Issues and Experiences.
Crisan, M. (2018). International migration as a result of the geopolitical shock caused by the Arab spring. Strategic impact, 1(2).
Del Sarto, R. (2015). Normative empire Europe: The European Union, its borderlands, and the ‘Arab Spring’. Journal of Common Market Studies, 54(2).
European Commission (2003). Wider Europe–Neighbourhood: A New Framework For Relations with our Eastern and Southern Neighbours, COM(2003), 104 final, 11 March.
European Commission (2017). Council of Europe Neighbourhood Partnership with Morocco (2015-2017), GR-EXT(2017)12, 26 October.
Ferrer-Gallardo, X. (2008). The Spanish-Moroccan border complex:Processes of geopolitical, functional and symbolic rebordering. Political geography.
Filtenborg, M. S., Ganzle, S. & Johansson, E. (2002). An Alternative Theoretical Approach to EU Foreign Policy: “Network Governance” and the Case of the Northern Dimension Initiative. Cooperation and Conflict, 37(4).
Finon, D. & Locatelli, C. (2008). Russian and European gas interdependence: Could contractual trade channel geopolitics? Energy Policy, 36(1).
Frelick, B. (2009). Pushed Back, Pushed Around: Italy’s Forced Return of Boat Migrants and Asylum Seekers, Libya’s Mistreatment of Migrants and Asylum Seekers. New York: Human Rights Watch.
Gábor, V. (2016). National interests in the European asylum policy - Hungary in the European migrant crisis: Persistent Objector or Agenda-setter? Budapest: Hungarian Academy of Sciences.
Garelli, G. & Tazzioli, M. (2016). The EU hotspot approach at Lampedusa, Open Democracy, February 26.
Gottmann, J. )1951(. La politique des États et leur géographie, Paris: Armand Colin.
Hess, S., & Kasparek, B. (2017). Under control? Or border (as) conflict: Reflections on the European border regime. Social Inclusion, 5(3).
Hillion, C. (2004). The Copenhagen Criteria and Their Progeny. EU Enlargement: A Legal Approach, ed. C Hillion, Hart, Oxford.
Ibrahim, Y. & Howarth, A. (2018). Calais and its Border Politics: From Control to Demolition. London: Routledge.
Iliadou, E. (2019). Safe Havens and Prison Islands: The Politics of Protection and Deterrence of Border-crossers on Lesvos Island. Graduate Journal of Social Science, 15(1): 62–88.
Krasteva, A. (2015). Spaces, Lines, Borders: Imaginaries and Images. In: C. Brambilla, J. Laine, J. W. Scott, & G. Bocchi (Eds.), Borderscaping: Imaginations and practices of border making (pp. 13–26). Surrey and Burlington: Ashgate.
Labussere, O. (2011). La norme et le mouvant: elements pour une relecture de l’reuvre de Jean Gottmann. Geographie et Cultures, Vol. 72.
Malmvig, H. (2006). Caught between Cooperation and Democratization: The Barcelona Process and the EU’s Double-Discursive Approach. Journal of International Relations and Development, 9(4).
Mena, N. (2017). The Influence of frontex on Irregular Migration A Brief Study on the Efficiency of frontex and its Role as a Deterrent at the European Union’s Eastern Mediterranean External Border (Doctoral dissertation, Webster University). Recuperada de ProQuest Number 10600657.
Mezzadra, S. (2015). The Proliferation of Borders and the Right to Escape. In: The Irregularization of Migration in Contemporary Europe. Detention, Deportation, Drowning (Eds.) Yolande Jansen, Robin Celikates, & Joost de Bloois, 121–135. London: Rowman & Littlefield.
Musarò, P. (2017). Mare nostrum: the visual politics of a military-humanitarian operation in the Mediterranean sea. Media, Culture & Society, Vol. 39.
Pallister-Wilkins, P. (2016). The tensions of the ceuta and melilla borderfences. In A. Bellagamba, S. Dunnwald, & P. Gaibazzi (Eds.), Eurafrican borders and migration management: political cultures, contested spaces and ordinary lives (pp. 44–63). Basingstoke: Palgrave Macmillian.
Pirani, S. (2018). Let’s not exaggerate: Southern Gas Corridor prospects to 2030, The Oxford Institute for Energy Studies.
Popescu, S. G. (2019). and yet the global black sea can be an essential geostrategic pivot in the solution for Euro-Asiatic endogenous conflictuality. The 12th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities (pp. 190-197). Princeton: Research Association for interdisciplinary studies: RAIS.
Reid-Henry, S. M. (2013). An incorporating geopolitics: Frontex and the geopolitical rationalities of the European border. Geopolitics, 18(1).
Sánchez, M. A. A. (2014). Las fronteras terrestres de España en Melilla: Delimitación, vallas fronterizas y tierra de nadie. Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)(28), 7-34. (in Spanish)
Timus, N. (2016). the perception of EU and European integration in the east European neighborhood. ECPR conference (pp. 1-18). Prague: European consortium for political research.
Vorrath, J. (2017). Containing illicit flows at African borders: pitfalls for Europe. Stiftung Wissenschaft und Politik -SWP- Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit.
Walters, W. (2004). The Frontiers of the European Union: A Geostrategic Perspective. Geopolitics, 9(3): 674–98.
Wyatt-Walter, H. (1997). The European Community and the Security Dilemma, 1979- 92. New York: St. Martin’s Press.
Youngs, R. & Pishchikova, K. (2013). Smart Geostrategy for the Eastern Partnership. Carnegie Europe.