آزادی‌، حق‌ و امنیت‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بحث‌ از نسبت‌ آزادی‌ و امنیت‌ به‌ مثابه‌ دو حق‌مهم‌ شهروندی‌ از آنجا که‌ با توجه‌ به‌ شرایط‌ ومقتضیات‌ زمان‌ امکان‌ تقابل‌ آن‌ دو با یکدیگرمی‌رود، از جمله‌ موضوعات‌ مهمی‌ است‌ که‌ کلیه‌نظامهای‌ سیاسی‌ به‌ نوعی‌ با آن‌ مواجه‌ هستند،پرسش‌ بنیادینی‌ که‌ در اینجا مطرح‌ می‌شود آن‌است‌ که‌: آیا با استناد به‌ شرایط‌ و اهداف‌ امنیتی‌می‌توان‌ حد و حدودی‌ را برای‌ حق‌ آزادی‌ بیان‌ ودسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ قایل‌ شد یا خیر؟ البته‌ از آن‌جا که‌ موضوع‌ بحث‌ ناظر بر شرایط‌ معمولی‌می‌باشد پاسخ‌ به‌ آن‌ چندان‌ ساده‌ نیست‌، چرا که‌معمولاً همه‌ نظامها در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌ درشرایط‌ بحرانی‌، جواب‌ مثبت‌ می‌دهند. این‌ نوشتاربا تحلیل‌ برخی‌ از اسناد مهم‌ حقوقی‌ سعی‌ داردنسبت‌ بین‌ این‌ دو مفهوم‌ را کاویده‌، به‌ خواننده‌تصویر روشنی‌ از محدودیتهای‌ امنیتی‌ ارایه‌ دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات