دلایل‌ و پیامدهای‌ اقتصادی‌ فرار مغزها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی‌ از سؤالاتی‌ که‌ از دیرباز در علم‌ اقتصاد وجود داشته‌ و نظر اندیشمندان‌ این‌ عرصه‌ را به‌خود جلب‌ کرده‌ است‌، این‌ بوده‌ که‌ چرا برخی‌ ملت‌ها توسعه‌ یافته‌ و برخی‌ دیگر فقیر و عقب‌مانده‌، و در مفهومی‌ مصطلح‌تر، کم‌تر توسعه‌ یافته‌اند. در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌، تئوری‌هایی‌ شکل‌گرفتند که‌ اختلاف‌ در سطوح‌ آموزشی‌ و شکاف‌ در کم‌ و کیف‌ سرمایه‌ انسانی‌ کشورها را یکی‌ ازمؤلفه‌های‌ مهم‌ و اصلی‌ برشمرده‌اند. بر این‌ اساس‌، یکی‌ از رهیافت‌های‌ افزایش‌ ثروت‌ و توسعه‌ی‌اقتصادی‌ کشورهای‌ کم‌تر توسعه‌ یافته‌ نیز سرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ انسانی‌ و متعاقب‌ آن‌ انباشت‌سرمایه‌ انسانی‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ است‌. اکثر تئوری‌های‌ جدید شکل‌ گرفته‌ در مورد رشد و توسعه‌اقتصادی‌ کشورهای‌ کم‌تر توسعه‌ یافته‌، از جمله‌ تئوری‌های‌ نیل‌،1 که‌ مبتنی‌ بر مزیت‌ عقب‌ماندگی‌توریستین‌ وبلن‌ 2 و تخریب‌ خلاق‌ شومپیتر 3 می‌باشند، مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ بر شالوده‌ سرمایه‌ انسانی‌و نیروی‌ انسانی‌ برخوردار از آن‌ استوارند.

موضوعات