الگوهای ساخت مرکز و روندهای توسعه منطقه‎ ای (نگاهی به تجربه ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که به لحاظ نظری و نیز با توجه به تجربه تاریخ معاصر ایران، چه ارتباطی بین الگوی ساخت مرکز و توسعه منطقه‌ای وجود دارد. فرضیه مقاله به این صورت مفهوم‎بندی شده است که تکوین و ساخت غیرتعاملی مرکز و نقش‌‏نداشتن پیرامون در این فرایند، موجب پدیداری الگوی توسعة ملی نامتوازن شده؛ که مهم‏ترین پیامد آن، شکل‌گیری موقعیت «مرکز-پیرامون» در مناسبات سیاسی و اقتصادی در کشور بوده است. از نظر روش‌‏شناسی، نویسنده از روش «تبیین نظری قیاسی» و راهبرد پژوهشی «پس‌کاوی» برای تحلیل مکانیزم‌‏های علّی موثر بر متغیر وابسته بهره گرفته است. همچنین، رویکرد مقاله برای تبیین روابط دو متغیر «الگوی ساخت مرکز» و «توسعه منطقه‎ای» در ایران، جامعه‌شناسی تاریخی است. بر این اساس، بخش اول مقاله به بررسی مبانی مفهومی و نظری «ساخت مرکز»، «منطقه» و نظریه «مرکز-پیرامون» می‎پردازد. بخش دوم، مؤلفه‎های موثر و روندهای تاریخی و جامعه‌شناختی چگونگی تکوین ساخت مرکز یا دولت مدرن در ایران را تحلیل کرده و در وارسی و آزمون فرضیة پژوهش نیز تأثیر الگوی خاصی از ساخت مرکز و حکمرانی ملی بر تکوین نظام مدیریت منطقه‌ای و توسعه منطقه‎ای تحلیل می‏شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Center-oriented Patterns and Regional Development Trends (A Look at Iran's Experience)

نویسنده [English]

  • Mirqasim Banihashemi
.
چکیده [English]

The purpose of this study is to answer the question that theoretically and according to the experience of contemporary Iranian history, what is the relationship between the Center-oriented Patterns and regional development. The hypothesis of the article is that the development and non-interactive construction of the center and the lack of a role for periphery in the process have led to the emergence of a pattern of unbalanced national development. The most important consequence of this has been the formation of a "center-periphery" position in political and economic relations in Iran. From a methodological point of view, the author has used the method of "deductive theoretical explanation" and research strategy "retrospective" to analyze the causal mechanisms affecting the dependent variable. Also, the approach of the article to explain the relationship between the two variables "Center-oriented Patterns" and "regional development" in Iran is historical sociology. Accordingly, the first part of the article examines the conceptual and theoretical foundations of "Center-oriented Pattern", "region" and "center-periphery" theory. The second part analyzes the effective components, historical and sociological trends of how the construction of the center or modern government in Iran evolved.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Center-oriented
  • Pattern
  • regional development
  • regional management system
  • center-peripher
آبراهامیان، یرواند(1383) ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران، چاپ هشتم. تهران: نشر مرکز.
اتابکی، تورج(1376) آذربایجان در ایران معاصر، ترجمۀ محمدکریم اشراق، تهران: توس.
ازغندی، سید علیرضا(1384) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 57 1320، تهران: سمت.
بدیع، برتران(1393) توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، نشر قومس، چاپ هفتمنطقه‌ای 
برینگتون، مور(1395) ریشه‌های دیکتاتوری و دمکراسی، ترجمه حسین بشیریه، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
بشیریه، حسین(1380) موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، نشر گام نو.
بشیریه، حسین(1382) عقل در سیاست، تهران: نگاه معاصر.
توفیق، ابراهیم (بهار 1385) مدرنیسم شبه پاتریمونیالیسم، جامعه‏شناسی ایران، سال هفتم، ، شماره 1.
پرتوی، اصغر(1379) نقش ملی‏گرایی و اسلام در ایجاد هویت مشترک: ملت‏سازی در دورۀ پهلوی و جمهوری اسلامی، پایان‏نامۀ دکتری، دانشگاه امام صادق.
زیاری، کرامت‎الله(1396) اصول و روش‌های برنامهریزی منطقه‌ای، انتشارات دانشگاه تهران
زیاری، کرامت‎الله و محمدی، علیرضا (1396) مدیریت توسعه منطقهای با تأکید بر ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
سیف الدینی، فرانک(1385) فرهنگ واژگان برنامهریزی شهری و منطقه‌ای، چاپ نخست، تهران: انتشارات اییژ.
صرافی، منطقه‌ای(۱۳۷7) مبانی برنامهریزی توسعه منطقهای، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.
کاتوزیان، محمد علی(1372) مصدق و نبرد قدرت در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: رسا. 
کاتوزیان، محمد علی(1381) تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاست در ایران، علیرضا طیب. تهران: نی
کلانتری، خلیل(1377) شناسایی مناطق عقب مانده در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 48.
کلانتری، خلیل و عبداله زاده، غلامحسین(1394) برنامهریزی فضایی و آمایش سرزمین، تهران: فرهنگ صبا.
فرجی، امین و همکاران(1395) درآمدی بر الگوی مدیریت منطقه در ایران، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
فرجی‏راد، خ، کاظمیان، غ(۱۳۹۱) توسعه محلی و منطقهای از منظر رویکرد نهادی، تهران، انتشارات جهادی دانشگاهی.
Binder L. (1966) The Ideological Revolution in the Middle- East, New York. Willy
Brewer G., Brunner R., (1975), Political Development and Change, New York, Free press,
Cf Zolberg A. (1968) “The Structure of Political Conflict in The New State of Tropical Africa”, American Political Science Review, No. 1.
Eisenstaedt. S. (1966) Modernization: Protest and Change, Englewood Cliffs, Prentices Hall
Eisenstaedt. S. Rokkan. S. (1973) Building States and Nation, Beverly Hills, Sage Publications,
.Friedman, j. (1972) Regional development policy: a case study of Venezuela, Cambridge, mass: MIT Press
Hasin, S.R. (1982) "Inter-Regional Linkages and Economic Regionalization" Indian Regional Science, Vol.2, No 1. 
Kalantari Khalil (1988) Regional Disparities in Development Process (A Comparative Study of The Pre – and Post Revolution Iran). Panjab University, India.
Gallent, N., Kim, K.S. (2001) Land Zoning and Local Discretion in the Korean Planning System, Land Use Policy, Volume. 18, No. 3.
Neil Adams and Neil Harris (2005) Best Practice Guideline for Regional Development Strategies, https://orca.cf.ac.uk/32119/1/GRIDS_Best_Practice_Guidelines_for_Regional_Development_Strategies_GRIDS.pdf
Tomaney, John (2009) The future of regional policy(ed), Smith Institute.