مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 گروه مدیریت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

مقاله حاضر ماحصل پژوهشی است که با هدف پردازش مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد انجام شده است. پژوهش از نوع اکتشافی، رویکرد آن کیفی و روش آن دلفی سه‌ ‏مرحله‏ای است. جامعه آماری پژوهش نیز ۲۵ نفر از افراد واجد شرایط هستند که به ‌صورت هدفمند و قضاوتی از بین متخصصان و خبرگان انتخاب و از آن‌ها نظرخواهی شده‌ است. با بررسی و مطالعه انواع نظریه‌‏ها، مدل‌ها و الگوهای مرتبط با موضوع پژوهش به همراه گردآوری و مرور پیشینه و سابقه اجرای پژوهش و نیز به‌کارگیری تکنیک دلفی طی سه مرحله، داده‌های مورد نیاز گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت و سپس مدل مفهومی و مستخرج از تکنیک دلفی در مورد عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد ترسیم شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Model of Factors Affecting Crime Reduction in the Suburbs of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Alireza Rashidian 1
  • Hanieh Hazhirolsadati 1
  • Abbas Shiekholeslami 1
  • Mahmood Ghorbani 2
1 ...
2 ...
چکیده [English]

 
This article is the result of a research that has been conducted with the aim of processing the conceptual model of factors affecting crime reduction in the suburbs of Mashhad. The research is exploratory, its approach is qualitative and its method is three-phase Delphi. The statistical population of the study is 25 qualified people who have been purposefully and judiciously selected from among experts. By reviewing and studying various theories, models and patterns related to the research topic along with collecting and reviewing the background and history of research and also using three-phase Delphi, the required data were collected and analyzed and then the conceptual model is drawn.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Crime Management
  • Crime Control
  • Crime Prevention
  • Suburbs of Mashhad
ابراهیمی، شهرام (۱۳۸۷) «پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر»، رسالۀ دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران.
ابراهیمی، شهرام (۱۳۸۸) «رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن»، آموزه‌های حقوقی، شماره ۱۲.
ابراهیمی، شهرام (۱۳۹۱) جرم‌شناسی پیش‌گیری، تهران: میزان.
استانویک، جان (۱۳۸۷) الزامات پیشگیری از جرم اوان کودکی بر کار پلیس، ترجمه غلامرضا محمدنسل، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیش‌گیری ناجا.
احمدی، حبیب (۱۳۸۵) جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: سمت.
احمدی، حبیب، خواجه‌نوری، بیژن و موسوی، سیدمجید (۱۳۸۸) «عوامل مرتبط با بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره ۳۳.
ایمان، محمدتقی (۱۳۸۸) مبانی پارادایمی روش‏های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
بختیاری، تقی، هاشمی، حمید و سیدی، سیدعباس (۱۳۹۲) «بررسی تأثیر حاشیه‌نشینی بر جرائم اجتماعی»، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال پنجم، شماره دوم.
بشیریه، تهمورث و مظفری، محمدسعید (۱۳۹۷) «رابطه حاشیه‌نشینی با ارتکاب جرم در شهر کرمانشاه (مورد مطالعه: منطقه حاشیه‌نشین دولت‌آباد کرمانشاه در سال ۱۳۹۳)»، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، دوره ۶، شماره ۱۱.
بکاریا، سزار (۱۳۸۹) رساله جرایم و مجازات‌‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران: میزان.
پارسا پژوه، سپیده (۱۳۸۳) «نگرشی از درون به پدیده حاشیه‌نشینی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره ۶.
پرادل، ژان (۱۳۸۱) تاریخ اندیشه‌‌های کیفری، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: سمت.
حسینی، محمدرضا (۱۳۸۴) بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه‌نشینی در شهر اهواز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
حکمت‏نیا، حسن و افشانی، سید علیرضا (۱۳۸۹) «حاشیه‌نشینی و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ۷۲.
دورکیم، امیل (۱۳۸۱) درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، ویراست دوم، تهران: مرکز.
رایجیان اصلی، مهرداد (۱۳۸۹) «رهیافتی نو به بنیان‌های نظری پیش‌گیری از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره‌های ۴۸- ۴۹.
رفیع پور، علی (۱۳۷۶) توسعه و تضاد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
ستوده، هدایت‏الله (۱۳۸۹) آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران: آوای نور، چاپ بیست‌ویکم.
صابری‌فر، رستم و جنگی، حسین (۱۳۹۶) «بررسی شاخص‌های الگوی مسکن مناسب از منظر ساکنین گروه‌های حاشیه‌نشین شهر مشهد»، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال هفدهم، شماره ۴۶.
صارمی، نوذرامین (۱۳۸۰) انحرافات اجتماعی و خرده‌فرهنگ‌های معارض، تهران: دانشگاه علوم انتظامی ناجا.
علیدوستی، سیروس (۱۳۸۵) «روش دلفی: مبانی، مراحل و نمونه‌هایی از کاربرد»، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره ۳۱.
محمدنسل، غلامرضا (۱۳۹۳) «تفاوت پیشگیری از جرم با کاهش جرم»، روزنامه ایران، چهار‌شنبه ۲۸ آبان، شماره ۵۷۹۶.
مسعودی‌فر، رضا (۱۳۸۷) «تأثیر حاشیه‌نشینی در وقوع جرم»، برگرفته از: http://hoqouq.com/article262.html
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (۱۳۸۷) پیش‌گیری از بزه‌کاری و پلیس (درآمدی بر پیش‌‌همایش ملی پیش‌گیری از وقوع جرم)، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی ناجا.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (۱۳۸۹) پیشگیری عادلانه از جرم، تهران: سمت.
هزارجریبی، جعفر، امین صارمی، نوذر و یوسف‌وندی، فریبرز (۱۳۸۸) «اثر حاشیه‌نشینی بر وقوع جرائم اجتماعی شهر کرمانشاه»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره اول.
 
Ekblom, P. (2006) “Towards a Discipline of crime prevention: a systematic approach to its nature, range and Conceptions”, Bennett (Ed) Crime prevention: The cordwood Papers. Cambridge: Cordwood.
Farrall, Stephen (2004) "Criminal Career, Desistance and Subjectivity", Theoritical Criminology, Vol.8, No. 2.
Iqbal, Susanne & Pipon-Young, Laura (2009) “The Delphi method with a step-by-step guide”, Methods, Vol. 22, No. 7.
Ministry of Justice, Budapest (2003) The National Strategy for Social Crime Prevention, https://efus.eu/files/fileadmin/efus/pdf/national_strat_crime_prevention.pdf
Patton, Michael Quinn (2001) Qualitative Research & Evaluation Methods; Integrating Theory and Practice, Saint Paul: Sage, Fourth Edition.
Ratcliffe, Jerry H. (March 2004) “Crime Mapping and the Training Needs of Law Enforcement”, European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 10.
Wacquant, L. (2019) “Class, Ethnicity and State in the Making of Urban Marginality”, in: Class, Ethnicity and State in the Polarized Metropolis, Palgrave Macmillan.
Waller, Ervin (2005) Crime Prevention that Works, New York: Oxford University Press.
Wu, F & Webster, C. (Eds.) (2010) Marginalization in Urban China: Comparative Perspectives, Springer.