حوزه ناامنی: مبانی فرهنگی مدیریت استراتژیک و امنیت داخلی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

در این نوشتار نویسنده ضمن شناسایی گفتمان مدرن از امنیت، برآن ست تا از طریق تحلیل مبانی و مؤلفه ‏های عمده دخیل در شکل ‏گیری مدیریت راهبردی کشور، به طرح تئوری‏ ای ویژه جمهوری اسلامی ایران برای پیش‏ بینی حوزه ‏های ناامنی اجتماعی همت گمارد. برای این منظور ضمن تعریف سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و علایق شخصی، به صور تعامل آنها پرداخته و در نهایت مبانی هریک از صور موردنظر را در فرهنگ سیاسی مردم و نخبگان ایرانی نشان داده است. تحلیل نظری مؤلف او را به آن‏جا رهنمون شده که از وجود تضاد در بین عناصر اصلی مدیریت راهبردی کشور، واگرایی مؤلفه ‏های فوق و تلاش جهت تطبیق تحمیلی اصول دینی بر واقعیات خارجی - و یا بالعکس - به منزله مهمترین شاخصه ‏های ناامنی‏ زا در ایران یاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

حوزه ناامنی: )مبانی فرهنگی مدیریت استراتژیک و امنیت داخلی در ایران(

نویسنده [English]

  • asghar eftekhari
(1) کازانتزاکیس، نیکوس، سرگشته راه حق، منیر جزنی، تهران، امیرکبیر، 1363،ص 147.
(2) See: Hobbes, Thomas, Leviathan, The library of Liberal Arts, The Liberal Art Press Inc., 1958.
(3) Ibid, p. 106.
(4) آرنت، هانا، خشونت، عزت‏الله فولادوند، تهران، خوارزمی، 1359،ص 35.در همین خصوص رک:
  Spender, Stephan, The Year of the Young Rebels, New York, 1969
(5) لازم به ذکر است که واژه Dangerدر قیاس با واژه Threatدارای کاربرد بیشتری در متون علمی مربوط به امنیت داخلی می‏باشد که به دقت، شمول و انسجام آن برمی‏گردد. در این‏باره نگاه کنید به مدعای جوآن گالتنگ که ب تفکیک سه‏گانه خشونتها و اطلاق لفظ Dangerبر آنها پرداخته است:
-Galtung, John, 60 Speeches on War & Peace, Olso: PRIO
(6) See: Fisher, Dietrich, Nonmilitary Aspects of Security: A System Approach, Greait Britain,Cambridge University Press, 1993.
(7) در زمینه ماهیت و نحوه تأثیرگذاری جنگهای مدرن ر.ک:
Simon & Schuster, Common Security: A Blueprint for Survival, New York, 1982- Bramsonleon & Geothals, Georgew, War: Studies from Psychology, Sociology,Anthropology, New York, Basic Book, 1964.
(8) آرنت، هانا، خشونت، پیشین، (یادداشت شماره 4)،ص 13.
 سیوم براون در همین زمینه بحث مبسوطی طرح کرده که ماحصل آن عبارتست از این که: نخست - ابزارهای کارامد و قوی تلاشهای مربوط به کاهش تنشهای کوچک را کم رنگ می‏کند. دوم - اقدامات مربوط به بازدارندگی می‏تواند علتی برای تهاجم هم باشند، سوم - راهبردهای ایجاد صلح ممکن است مخاطره مربوط به فعالیتهای نظامی را کاهش دهد. نک:
 - Brown, Seyom, International Relations in a Changing Global System: Toward a Theory of The World Politics, Westview Press.
(9) See: Hollins, Harry, Averill, L. Powers & Mark Sommer, The Conquest of War: AlternativeStrategies for global Security, Bouler, Colorado & London, Westview, 1989.
(10) See: Nonmilitary Aspects of Security, op.cit. (note: 6).
(11) بوتول، گاستن، تتبعی در ستیزه‏شناسی، حسن پویان، تهران، چاپخش، 1364،ص 168.
(12) نگاه کنید به فصول سوم از:
(13) - آرنت، هانا، خشونت، پیشین (یادداشت شماره 4)
- B. Mill, J.S., "The Principles of Political Economy with Some of their Applications to SocialPhilosopphy; in: E. Jay & R. Jay (eds.), Critics of Capitalism: Victorian Relations to PoliticalEconomy, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 118.
(14) نک: مکنزی، یان و دیگران، مقدمه‏ای بر ایدئولوژیهای سیاسی، م. قائد، تهران، مرکز، 1375،صص 26-303.
(15) نگاه کنید به اثر جذاب شوماخر در این زمینه:
- شوماخر، ای. اف.، کوچک زیباست: اقتصاد با ابعاد انسانی، علی رامین، تهران، سروش، چ 2، 1365.
(16) در این باره به آثار بنام عرصه رمانهای تخیلی مراجعه شود از آن جمله:
 - کلارک، سی. آرتور، بازی بزرگ، کامبیز میرفلاح، پاسارگاد، 1373.
 - کلارک، سی. آرتور، ملاقات باراها، محمد قصاع، افق، 1371.
 - آسیموف، ایزاک، انسان دوقرنی، هوش آذر آذرنوش، تهران، سروش، 1369.
 - آسیموف، ایزاک، غارهای پولادین، شهریار بهترین، شقایق، 1369.
(17) نک: شوماخر، ای. اف، کوچک زیباست، پیشین (یادداشت شماره 15)،ص 124.
(18) برای مثال هنریش پستالوزی معضل اصلی را در فقدان آموزش عمومی می‏داند و اظهار می‏دارد: همه مشکلات مردم مرتفع می‏شد اگر تمامی آنها می‏توانستند بخوانند و بنویسند؛ اما وارنوک برخلاف او بر روی مقوله "تغذیه" انگشت گذارده آن را معضل اصلی بشریت می‏داند و. نک:
 ,- Warnok, John, W., The Politics of Hunger: The Global Food System, New York Methuen,1987.- Dalby, Simon, "Security, Modernity, Ecology: The Dilemmas of Post-Cold War SecurityDiscourse", Alternatives, 1992, N. 17.
(19) در این‏باره نگاه کنید به اثر جامع و مفصل بوزان که البته با تمامی مساعی به عمل آمده، از این حیث نمی‏تواند کامل تلقی شود:
- Buzan, Barry, People, States & Fear: The National Security Problem in, International Relation Harvester, Wheat sheaf, Hemec Hempstead, 1983. esp. 114-130
(20) این بحث را قبلا در مقاله ذیل به‏طور مبسوطتری آورده‏ام::
 - افتخاری، اصغر، امنیت ملی: تئوری‏ها و راهبردها، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش‏شماره دوم، 1377.
 همچنین نک:
- Mandel, Robert, The Changing Face of National Security: A Conceptual Analysis London,Green Wood Press, 1994.
(21) Spiegel, Steven, L., World Politics in a New Era, Harcourt, Brace College Publishers, 1995, p.502.
(22) See: Buzan, op.cit. (note: 19), pp. 19-20. also: Common Security, op.cit, (note: 7).
(23) See: Branet, Richard, "Challenging The Myths of National Security", New York, TimesMagazine, April 1, 1979.
(24) See: Kolodziej, Edward, A., "Renaissance in Security Studies? Caveat Lector!", International Studies Quarterly, 36 Dec. 1992.
(25) Walker, B. J., "The Concept of Security & International Relations Theory", University of California, San Diego, Institute of Global Conflict & Cooperation, Working Paper, No. 3, 1988.
(26) See: Wolfers, Arnold, "National Security as an Ambigous Symbol", Discord & Collaboration,(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1962), Cho. 10.
(27) Ibid, p. 150.
(28) فرهنگ علوم سیاسی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، تهران، چ 2،1375.(در ذیل عنوان امنیت)
(29) "Security, Modernity, Ecology", op.cit. (note: 18), p. 107. Also:
(30) فرهنگ علوم سیاسی، پیشین، ص 365.
(31) درخصوص دیدگاه ترکیبی در این موضوع نک:
- Nonmilitary Aspects of Security, op.cit, (note: 6), p. 10.
(32) See: Oxford English Dictionary, Second Edition, Oxford, Clarendon, 1989, entryi, Ib.
(33) در زمینه مفاهیم موردنظر و جایگاه آنها در امنیت نک:
- Nonmilitary Aspects of Security, op.cit (note: 6), pp. 10-11.
 - عامری، هوشنگ، اصول روابط بین‏الملل، تهران، آگاه، 1370،صص8-177.
(34) درخصوص مفهوم "احساس رضایت و اطمینان خاطر" نک:
 - کاظمی، علی‏اصغر، زنجیره تنازعی در سیاست و روابط بین‏الملل، تهران، قومس، 1370،صص 6-115.
- The Changing Face of Security, op.cit (note: 20), p. 16.
(35) See: Brown, Neville, The Future Global Challeng: A Predictive Study of World Security,London, RUSI, 1977. also:
(36) See: "Security, Modernity, Ecology", op.cit, (note: 18), pp. 114-117.
(37) See: People, States & Fear, op.cit. (note: 19), pp. 14-15.
(38) The Changing Face of National Security, op.cit, (note: 20), pp. 17-18. also:- World Politics in a New Era, op.cit (note: 21) p. 499.
(39) برای مطالعه بیشتر در باب این اصول به منابع زیر رجوع شود که در آن دو به تفریق ذکر شده‏اند:
 - Sommer Mark, "Step Towards an Ecology of Peace", in Peace & Conflict Studies Program,University of California, 1989. [at Brekeley (mimco)].- Galtung, John, The True Worlds: A Transnational Perspective, New York, The Free Press,1980, esp. pp. 89-94.
(40) در ارتباط با معانی مختلف مصلحت و نسبت آن با شریعت نک:
 - عوض جعفر، هشام احمد، الابعاد السیاسیة لمفهوم الحاکمیة: رؤیة معرفیة، آمریکا، العهد العالمی للفکر الاسلامی، .1981
 - عوض جعفر، هشام احمد، "حاکمیت سیاسی و مصالح شرعی"، اصغر افتخاری، حکومت اسلامی، ش 9.
(41) در ارتباط با تحلیل معانی مختلف منفعت و سیاست‏های متنوع ناشی از هر معنا نک:
 - Clinton, David, The Two Faces of National Intrest, Louisana State University Press, 1994,esp. pp. 9-99.
(42) نک: فوکو، میشل، ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند؟، حسین معصومی همدانی، تهران، هرمس، 77.
(43) نک: دلفانی، محمود )به کوشش(، فرهنگ ستیزی در دوره رضاشاه، تهران، پژوهشکده سازمان اسناد ملی، 1375.
(44) نک: مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، تهران، انتشارات علمی، ج 5،صص 290-163.
(45) همان، ج 6،ص 296.
(46) نک: باغانی، علی‏اصغر، انقلاب اسلامی و ریشه‏های آن، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری، بی‏تا، صص 80-67.
(47) شرح مبسوط این معنی را در مقاله ذیل آورده‏ام:
 - افتخاری، اصغر، نظریه انقلاب حضرت امام خمینی(ره)، در: فجر انقلاب، تهران، معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی، 1376 .(در این مقاله ارتباط اسلام با ساختهای پیرامونی تبیین گشته و مواضع ناامنی مشخص شده‏اند) همچنین:
 - افتخاری، اصغر، ساختار انقلابهای اجتماعی در کشورهای اسلامی از دیدگاه امام خمینی، در: مجموعه مقالات ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی، (در این مقاله ضمن ترسیم شمایی از ساختار جوامع اسلامی، حالات وقوع ناامنی و در نهایت انقلاب بررسی شده‏اند.(
(48) نک: عظیمی، فرخ‏الدین، بحران دموکراسی در ایران 1332-1320،عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، البرز، ( 74،مقدمه اثر)صص 50-9.
(49) نک: آبراهامیان، یرواند، مقالاتی در جامعه‏شناسی سیاسی ایران، سهیلا ترابی فارسانی، تهران، شیرازه، 76،به‏ویژه مقاله فرقه‏گرایی.
(50) میلسپو، آرتور، آمریکایی‏ها در ایران، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، البرز، 1370.
(51) نک: کاتوزیان، محمدعلی همایون، نه مقاله در جامعه‏شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی، علیرضا طیب، تهران، مرکز،77، صص 56-4.
(52) در زمینه تقابل ملیت و دین نک:
 - درآمدی بر ریشه‏های انقلاب اسلامی (مجموعه‏مقالات)، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، 1376،صص 79تا 162.
 در زمینه همکاری آن دو و استخدام مذهب در خدمت ملت ر.ک:
 - Kishwar, Madhu, Religion at the Service of Nationalism, Delhi, Oarened University Press,1998.
(53) در این‏باره نک:
 - برزین سعید، زندگینامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز، 74،صص 307-265.
 - یوسفی اشکوری، حسن، در تکاپوی آزادی: سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان، تهران، بنیاد بازرگان، 76.
(54) در این‏باره نگاه کنید به تفسیری از عمادالدین باقی در کتاب ذیل که به صورت مبسوط و موردی مسأله اشغال سفارت امریکا در تهران در سال 58را مورد تحلیل قرار داده و تزاحم دو دیدگاه، ملی و مذهبی را در این زمینه ترسیم کرده است:
 - باقی، عمادالدین، انقلاب و تنازع بقا، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، .76
(55) حضرت امام(ره): "ملی‏گرایی برخلاف اسلام است" (صحیفه نور، ج 12،ص 110)و حضرت امام (ره): "حب وطن، حب اهل وطن و حفظ حدود کشور مسأله‏ای است که در آن حرفی نیست" (صحیفه نور، ج 13)ص 81)همچنین نک:
 - قاضی‏زاده، کاظم، اندیشه‏های فقهی - سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1377،به‏ویژه فصل دهم (ملی‏گرایی، مکتب‏گرایی و صدور انقلاب - صص 602- 553.
(56) در این‏باره نگاه کنید به اثر ذیل که کلیات مسأله را به‏طور مفصل طرح کرده است:
 - نخعی، هادی، تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی: بررسی تطبیقی سیاست خارجی دولتهای ملی و اسلامی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی، 1376.
(57) در این خصوص نک:
 - حقیقت، سیدصادق، مسؤولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376،به‏ویژه فصول چهارم تا هشتم.