فهم پدیده سوت‏ زنی با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

در سال­‏ های گذشته، تدوین و اجرای ‏سیاست‏‏ هایی در حوزه سوت‏ زنی با هدف تحقق نظارت عمومی، توسط کشور‏های توسعه‌یافته دنبال شده که توفیقات قابل‌ملاحظه‌ای نیز برای آنها در کنترل فساد اداری فراهم آورده است. بهره ­گیری از این ظرفیت و مشارکت مردمی در مقابله با فساد اداری، چند سالی است که مورد اقبال مسئولین جمهوری اسلامی ایران نیز قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش شد با روش فراترکیب و مطالعه نظام‏ مند 89 مقاله شامل 74 مقاله ISI از سال 2000 تا 2022 میلادی و 15 مقاله فارسی یافت‏ شده از منابع داخلی، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پدیده سوت‏ زنی شناسایی شوند. مدل نهایی به‌دست‌آمده برای شناخت و فهم عوامل مؤثر بر پدیده سوت‏‏ زنی در ایران، در قالب پنج دسته کلی عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل محیطی، ماهیت فساد و پیامدهای احتمالی به ترتیب اهمیت بر مبنای میزان فراوانی عوامل احصاشده از ادبیات موضوع، معرفی شده است. در انتها نیز عوامل پیش ‏برنده سوت‏ زنی در شش محور اصلی برای استفاده در فرایند خط‏ مشی ‏گذاری عمومی حوزه سوت‏ زنی و اجرای موفق آن در ایران معرفی شده ‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding The Phenomenon of Whistle Blowing with A Hybrid Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad TavangarRanjbar 1
  • seyed mahdi Alvani 2
  • hasan mehrmanesh 3
1 management faculty of qazvin azad university
2 Faculty of Management, Allameh Tabatabai University
3 Faculty of Management, azad University
چکیده [English]

In the past years, developing and implementing policies in the field of whistle-blowing with the aim of realizing public supervision have been pursued by developed countries, which have also provided them with considerable success in controlling administrative corruption. Taking advantage of this capacity and people's participation in dealing with administrative corruption has been favored by the officials of the Islamic Republic of Iran for several years. In this research, an attempt was made to identify the factors affecting the success of the whistle-blowing phenomenon with the meta-combination method and systematic study of 89 articles, including 74 ISI articles from 2000 to 2022 and 15 Persian articles found from internal sources. The final model obtained to recognize and understand the factors affecting the whistle-blowing phenomenon in Iran, in the form of five general categories of organizational factors, human factors, environmental factors, the nature of corruption and possible consequences, in order of importance based on the frequency of factors collected from the subject literature, is introduced. At the end, the factors promoting whistle-blowing in six main axes have been introduced for use in the process of public policy-making in the field of whistle-blowing and its successful implementation in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Corruption
  • Whistle-Blowing
  • Conceptual Modeling Of Whistle-Blowing
  • Meta-Composition
  • Administrative Health
قدسی، محمد (1379)، نظام اداری سالم شرط توسعه لازم در ارتقای سلامت نظام اداری تهران، مجموعه مقالات همایش توسعه نظام اداری، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، خرداد، ص 166.
الوانی، سید مهدی، سعید زرندی و ابوذر عرب‏سرخی (1389)، مؤلفه‌های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 2، شماره 4، 3-22
مرادی، علیرضا، محمدتقی ابراهیمی و فاطمه رستمی (1393)، سوت‏زنی؛ پدیده‌ای مهجور در سازمان‏های امروزی، نشریه گزیده مدیریت، شماره 152، 67-87
یادگاری، خالد، هوشنگ امیری و اله‏کرم صالحی و حسین خنیفر (1400)، تأثیر محافظه‌کاری اجتماعی بر هشداردهی حسابرسان؛ با تأکید بر نقش تعدیلی متغیرهای جنسیت و سن، نشریه دانش حسابرسی، سال21، شماره82، 477-501.
صفری، محمد و مریم فتاح زیارانی (1397)، شناسایی، مفهوم‌سازی و تبیین فرایند سوت­زنی در سازمان (مطالعه‌ی موردی: شرکت سنگ‌آهن گهرزمین)، نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، سال 16، شماره3، 617-643.
فرهادی‏نژاد، محسن و سکینه جعفری (1398)، شناسایی علل سوت‏زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت‏زنی در سازمان‏های دولتی، نشریه مدیریت سازمان‏های دولتی، سال 7، شماره4، 71-84.
صادقی، مسعود (1397)، تحلیل اخلاقی افشاگری، پژوهش‌نامه اخلاق، سال 11، شماره 40، 69-88.
عاقلی، نیک‏منش و شمس‏الدین هاشم‏نیا (1399)، بررسی تأثیر عوامل رهبری سازمانی بر تمایل به سوت‏زنی (مورد مطالعه: کارکنان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج)، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره55، 1-35.‎
منجوقی، نرجس و ابوالقاسم نوری (1395)، پیامدهای جسمی و عاطفی افشاگری تخلف سازمانی در پرستاران، نشریه تحقیقات علوم رفتاری، دوره 14، شماره 2، 173-179.
فرهادی‏نژاد، محسن و سکینه جعفری (1398)، شناسایی علل سوت‌زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی، فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، شماره 4(28), 71-84.‎
سعیدی، فاطمه، بابک جمشیدی نوید، علی‌اصغر طاهرآبادی و مهرداد قنبری (1397)، تأثیر ویژگی‌های فردی بر تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل، نشریه حسابداری سلامت، سال 7، شماره 2، 42-66.
سهرابی، روح‏اله و پوریا تدین (1396)، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای انگیزه در افشاگری اطلاعات محیط زیستی، نشریه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، سال 5، شماره 3، 9-22.
علینقیان، نسرین، علی نصراصفهانی و علی صفری (1395)، تأثیر عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ‌سازمانی بر تمایل به افشاگری در سازمان، نشریه مدیریت دولتی، دوره 8، شماره 3، 437-458.
جلیلوند، محمدرضا، سیمین نصرالهی وسطی و علی یاسینی (1396)، عوامل انگیزشی تعیین‌کنندة پدیدة سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی- خدماتی در ایران. مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 10(2)، 385-408.‎
علینقیان، نسرین، علی نصراصفهانی و علی صفری (1396)، تحلیل عوامل مؤثر بر افشاگری در سازمان موردمطالعه: بیمارستان الزهرا، نشریه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 21، شماره 2، 69-88.
نوروزی‏وند، طاهره و حسن رضا زین‌آبادی (1397)، پدیده افشاگری سازمانی معلم در مدرسه (یافته‌های یک پژوهش پدیدارشناسی)، نشریه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، دوره 11، شماره 1، 9-30.
عباسی شاهکوه، کلثوم و همکاران (1387)، ارائه چارچوب فرایندی برای آینده‏نگاری مبتنی بر روش فراترکیب، نشریه علوم مدیریت ایران، شماره 11، 45-72.
فرهادی‏نژاد، محسن و فاطمه زارعی‏وش (1398)، تحلیل و ارزیابی اثر مزاج بر تمایل به افشاگری و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت‏شناختی، نشریه مطالعات رفتار سازمانی، سال 8، شماره 4، 29-49.
سپهوند، رضا، امیرهوشنگ نظرپوری و راضیه فعلی (1400)، اثر فاصله قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی، نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 19، شماره 1، 47-71.
مهدوی، غلامحسین و میثم قاسمی (1388)، تأثیر سازه‌های اجتماعی قانون‌گرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه‌های کاری بر افشاگری مالی، نشریه پیشرفت‌های حسابداری علوم اجتماعی و انسانی شیراز، دوره 1، شماره 1، 191-215.
نژادتولمی، بابک، فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام و حمیدرضا وکیلی‏فرد (1398)، بررسی تمایل به افشاگری تقلب حسابداری در بین حسابداران بخش خصوصی و عمومی مبتنی بر عدالت رویه‏ای، تعاملی و توزیعی، نشریه دانش حسابداری مالی، دوره 6، شماره 4، 47-75.
عابدی جعفری، عابد و مجتبی امیری (1398)، فراترکیب روشی برای سنتز مطالعات کیفی، روش‏شناسی علوم انسانی، شماره 99، 74-78.
غیاثی، سیدجواد (1396)، سوت­زنی میلیاردی علیه فساد، روزنامه خراسان، شماره 19607، ص1.
Abbasi Shahkooh K, (2008), Presenting a Process Framework for Futurism Based on the Hypertext Method, Iranian Management Sciences. (in Persian)
Abedi Jafari, H. & Amiri, M. (1398), Transforming a method for synthesizing qualitative studies, Methodology of Humanities, 73-87. (in Persian)
Anvari, F., Wenzel, M., Woodyatt, L., & Haslam, S. A. (2019), The social psychology of whistleblowing: An integrated model. Organizational Psychology Review9(1), 41-67.
Apadore, K., Chin, C. Y., Qi, M. D. C., Yan, T. M., Yu-Sinn, W. G., & Min, W. T. (2018), Factors Affecting Whistleblowing Intention: An Empirical Study. South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law15(5), 104-114.
Bardhan, P. (2017), Corruption and development: a review of issues. Political Corruption, 321-338.
Braun, V., & Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology3(2), 77-101.Rogers, A., & Horrocks, N. (2010), Teaching adults. McGraw-Hill Education (UK).
Cheng, J., Bai, H., & Yang, X. (2019), Ethical leadership and internal whistleblowing: A mediated moderation model. Journal of Business Ethics155(1), 115-130.
Culiberg, B., & Mihelič, K. K. (2017), The evolution of whistleblowing studies: A critical review and research agenda. Journal of Business Ethics146(4), 787-803.
Desta, Y. (2006), Designing anti-corruption strategies for developing countries: A country study of Eritrea. Journal of Developing societies22(4), 421-449.
Farrell, D., & Petersen, J. C. (1982), Patterns of political behavior in organization. Academy of Management Review7(3), 403-412.
Gakhar, M., & Mulla, Z. R. (2021), Whistleblowing and the ‘Person-Situation’conundrum: what matters more?. Journal of Human Values27(3), 247-260.
Génaux, M. (2004), Social sciences and the evolving concept of corruption. Crime, law and social change42(1), 13-24.
Ghiasi, Javad (2017), Supporting "Whistling" The most effective way to fight corruption, Transparency and Justice Watch. (in Persian)
Greene, A. D., & Latting, J. K. (2004), Whistle-blowing as a form of advocacy: Guidelines for the practitioner and organization. Social Work49(2), 219-230.
Transparency, I. (2020). Corruption Perceptions Index.
Halim, R. E., Haryanto, J. O., & Manansang, R. E. (2013), Whistleblowing System and Organization's Performance. Universitas Indonesia, Graduate School of Management Research Paper, (13-68).
Idris, A., & Tutumlu, A. (2021), Nigeria and Niger Republic trans-border management against arms trafficking: a whistleblowing model. Security Journal, 1-18.
Keenan, J. P. (2007), Comparing Chinese and American managers on whistleblowing. Employee Responsibilities and Rights Journal, 19(2), 85-94.
Luis, J. (2019), Whistleblowers, the false claims act, and the behavior of healthcare providers (No. ple1069). Job Market Papers.
Keenan, J. P., & McLain, D. L. (1992, August), WHISTLEBLOWING: A CONCEPTUALIZATION AND MODEL. In Academy of Management Proceedings (Vol. 1992, No. 1, pp. 348-352). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
Keenan, J. P., & McLain, D. L. (1992, August), Whistleblowing: A Conceptualization And Model. In Academy of Management Proceedings (Vol. 1992, No. 1, pp. 348-352). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
LaFree, G., & Morris, N. (2004), Corruption as a global social problem. Handbook of social problems: A comparative international perspective, 600-18.
Latan, H., Chiappetta Jabbour, C. J., & Lopes de Sousa Jabbour, A. B. (2019), ‘Whistleblowing triangle’: Framework and empirical evidence. Journal of Business Ethics160(1), 189-204.
Marshall, K. (2018), Advancing the Public Interest: Why the Model Rules Should Be Amended to Facilitate Federal Government Attorney Whistleblowing. Geo. J. Legal Ethics31, 747.
Martin, B. (1999), Whistleblowing and nonviolence. Peace & Change24(1), 15-28.
McDonald, S., & Ahern, K. (2000), The professional consequences of whistleblowing by nurses. Journal of Professional Nursing16(6), 313-321.
Kagiaros, D., & Wyper, A. (2018), Protecting Whistleblowers: The Roles of Public and Private International Law, Hart Publishing.
Mesmer-Magnus, J. R., & Viswesvaran, C. (2005), Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. Journal of business ethics62(3), 277-297.
Everett, J., Neu, D., & Rahaman, A. S. (2007), Accounting and the global fight against corruption. Accounting, Organizations and Society32(6), 513-542.
Miceli, M. P., & Near, J. P. (1994), Whistleblowing: Reaping the benefits. Academy of Management Perspectives8(3), 65-72.
Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008), Whistle-blowing in organizations. Psychology Press.
Nayir, D. Z., & Herzig, C. (2012), Value orientations as determinants of preference for external and anonymous whistleblowing. Journal of business ethics107(2), 197-213.
Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985), Organizational dissidence: The case of whistle-blowing. Journal of business ethics4(1), 1-16.
King III, G. (1997). The effects of interpersonal closeness and issue seriousness on blowing the whistle. The Journal of Business Communication (1973)34(4), 419-436.
Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995), Effective-whistle blowing. Academy of management review20(3), 679-708.
Near, J. P., & Miceli, M. P. (1986). Retaliation against whistle blowers: Predictors and effects. Journal of applied psychology71(1), 137.
Near, J. P., Rehg, M. T., Van Scotter, J. R., & Miceli, M. P. (2004), Does type of wrongdoing affect the whistle-blowing process? Business Ethics Quarterly, 219-242.
Nekovee, M., & Pinto, J. (2019), Modeling the impact of organization structure and whistle-blowers on intra-organizational corruption contagion. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 522, 339-349.
Gupta, K. P., & Chaudhary, N. S. (2017). Prioritizing the factors influencing whistle blowing intentions of teachers in higher education institutes in India. Procedia Computer Science122, 25-32.
Nisar, T., Prabhakar, G., & Torchia, M. (2019), Whistleblowing: When do employees act to ‘blow the whistle’? Organizational Dynamics, 44-49.
Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988), Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies (Vol. 11). Sage.
Alleyne, P., Weekes-Marshall, D., & Arthur, R. (2013). Exploring factors influencing whistle-blowing intentions among accountants in Barbados. Journal of Eastern Caribbean Studies38(1/2), 35.
Okafor, O. N., Adebisi, F. A., Opara, M., & Okafor, C. B. (2020), Deployment of whistleblowing as an accountability mechanism to curb corruption and fraud in a developing democracy. Accounting, Auditing & Accountability Journal.
Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Okoe, F. O. (2020), Whistleblowing intentions of accounting students. Journal of Financial Crime.
Palumbo, R., & Manna, R. (2019), Uncovering the relationship between whistleblowing and organizational identity. International Journal of Public Sector Management.
Caillier, J. G. (2017). An examination of the role whistle-blowing education plays in the whistle-blowing process. The Social Science Journal54(1), 4-12.
Park, C., & Keil, M. (2009), Organizational silence and whistle‐blowing on IT projects: An integrated model. Decision Sciences40(4), 901-918.
Nekovee, M., & Pinto, J. (2019). Modeling the impact of organization structure and whistle-blowers on intra-organizational corruption contagion. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications522, 339-349.
Park, H., & Lewis, D. (2019), The motivations of external whistleblowers and their impact on the intention to blow the whistle again. Business ethics: a European review, 28(3), 379-390.
Pittroff, E. (2014), Whistle-blowing systems and legitimacy theory: A study of the motivation to implement whistle-blowing systems in German organizations. Journal of Business Ethics124(3), 399-412.
Powell, M. (2020), Whistleblowing: still not an issue of social policy, but an issue for social policy. International Journal of Sociology and Social Policy.
Mesmer-Magnus, Jessica. R., & Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. Journal of business ethics62(3), 277-297.
Previtali, P., & Cerchiello, P. (2018), The determinants of whistleblowing in public administrations: an analysis conducted in Italian health organizations, universities, and municipalities. Public Management Review, 20(11), 1683-1701
Puni, A., & Anlesinya, A. (2017), Whistleblowing propensity in power distance societies. Journal of Global Responsibility.
Puni, A., & Hilton, S. K. (2020), Power distance culture and whistleblowing intentions: the moderating effect of gender. International Journal of Ethics and Systems36(2), 217-234.
Gundlach, M. J., Douglas, S. C., & Martinko, M. J. (2003). The decision to blow the whistle: A social information processing framework. Academy of management Review28(1), 107-123.
Putriana, A., Hariadi, B., & Prihatiningtias, Y. W. (2018), Factors affecting intention on whistleblowing: an analysis on moderated model of whistleblowing channel. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara4(2), 125-145.
Rachagan, S., & Kuppusamy, K. (2013), Encouraging whistle blowing to improve corporate governance? A Malaysian initiative. Journal of business ethics115(2), 367-382.
Radack, J. (2003), The government attorney-whistleblower and the rule of confidentiality: compatible at last. Geo. J. Legal Ethics17, 125.
Raub, S., & Liao, H. (2012), Doing the right thing without being told: Joint effects of initiative climate and general self-efficacy on employee proactive customer service performance. Journal of applied psychology97(3), 651.
Reckers-Sauciuc, A. K., & Lowe, D. J. (2010), The influence of dispositional affect on whistle-blowing. Advances in Accounting26(2), 259-269.
Yeoh, P. (2014). Whistleblowing: motivations, corporate self-regulation, and the law. International Journal of Law and Management, 459-474.
Riketta, M. (2005), Organizational identification: A meta-analysis. Journal of vocational behavior66(2), 358-384.
King, N., & Horrocks, C. (2010). An introduction to interview data analysis. Interviews in qualitative research142, 174.
Robeznieks, A. (2014), Firings, whistle-blower suits surface as employed does speak out about problems on the job. Modern healthcare44(2), 20-22.
Rossouw, D., & Van Vuuren, L. (2004), Organization ethics.
Rothschild, J., & Miethe, T. D. (1999), Whistle-blower disclosures and management retaliation: The battle to control information about organization corruption. Work and occupations, 26(1), 107-128.
Rothwell, G. R., & Baldwin, J. N. (2006), Ethical climates and contextual predictors of whistle-blowing. Review of public personnel administration, 26(3), 216-244.
Rousseau, D. M. (1989), Psychological and implied contracts in organizations. Employee responsibilities and rights journal2(2), 121-139.
Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. (2017), Factors influencing the whistleblowing behaviour: a perspective from the theory of planned behaviour. Asian Journal of Business and Accounting10(2), 187-214.
Sandelowski, M. (2008), Reading, writing and systematic review. Journal of advanced nursing64(1), 104-110.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology3(2), 77-101.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006), Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company.
Scheetz, A. M., & Fogarty, T. J. (2019), Walking the talk: enacted ethical climates as psychological contract venues for potential whistleblowers. Journal of Accounting & Organizational Change.
Scheetz, A. M., & Wilson, A. B. (2019), Are not-for-profit employees more willing (or likely) to be whistleblowers?. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.
Schultz, D., & Harutyunyan, K. (2015), Combating corruption: The development of whistleblowing laws in the United States, Europe, and Armenia. International Comparative Jurisprudence1(2), 87-97.
Skivenes, M., & Trygstad, S. C. (2016), Whistleblowing in local government: An empirical study of contact patterns and whistleblowing in 20 Norwegian municipalities. Scandinavian Political Studies39(3), 264-289.
Spagnolo, G., & Nyrerod, T. (2018), Myths and Numbers on Whistleblower Rewards.
Stewart, L. P. (1980), Whistle Blowing: Implications for Organizational Communication Scholars.
Stolowy, H., Gendron, Y., Moll, J., & Paugam, L. (2019), Building the legitimacy of whistleblowers: A multi‐case discourse analysis. Contemporary Accounting Research36(1), 7-49.
Suh, J. B., & Shim, H. S. (2020), The effect of ethical corporate culture on anti-fraud strategies in South Korean financial companies: Mediation of whistleblowing and a sectoral comparison approach in depository institutions. International Journal of Law, Crime and Justice, 60, 100361.
Tavakoli, A. A., Keenan, J. P., & Cranjak-Karanovic, B. (2003), Culture and whistleblowing an empirical study of Croatian and United States managers utilizing Hofstede's cultural dimensions. Journal of business ethics43(1), 49-64.
Taylor, E. Z., & Curtis, M. B. (2013), Whistleblowing in audit firms: Organizational response and power distance. Behavioral Research in Accounting25(2), 21-43.
Tölkes, C. (2018), Sustainability communication in tourism–A literature review. Tourism Management Perspectives27, 10-21.
Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006), Behavioral ethics in organizations: A review. Journal of management32(6), 951-990.
Triantoro, H. D., Utami, I., & Joseph, C. (2020), Whistleblowing system, Machiavellian personality, fraud intention: An experimental study. Journal of Financial Crime.
Vadera, A. K., Aguilera, R. V., & Caza, B. B. (2009), Making sense of whistle-blowing's antecedents: Learning from research on identity and ethics programs. Business Ethics Quarterly19(4), 553-586.
Vandekerckhove, W. (2006), Whistleblowing and Organizational Social Responsibility: A Global Assessment (Corporate Social Responsibility).
Verschuuren, P. (2020), Whistleblowing determinants and the effectiveness of reporting channels in the international sports sector. Sport Management Review23(1), 142-154.
Watts, L. L., & Ronald Buckley, M. (2017), A dual-processing model of moral whistleblowing in organizations. Journal of Business Ethics146(3), 669-683.
Zakaria, M. (2015), Antecedent factors of whistleblowing in organizations. Procedia Economics and Finance28, 230-234.