فهم پدیده سوت‏ زنی با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

در سال­‏ های گذشته، تدوین و اجرای ‏سیاست‏‏ هایی در حوزه سوت‏ زنی با هدف تحقق نظارت عمومی، توسط کشور‏های توسعه‌یافته دنبال شده که توفیقات قابل‌ملاحظه‌ای نیز برای آنها در کنترل فساد اداری فراهم آورده است. بهره ­گیری از این ظرفیت و مشارکت مردمی در مقابله با فساد اداری، چند سالی است که مورد اقبال مسئولین جمهوری اسلامی ایران نیز قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش شد با روش فراترکیب و مطالعه نظام‏ مند 89 مقاله شامل 74 مقاله ISI از سال 2000 تا 2022 میلادی و 15 مقاله فارسی یافت‏ شده از منابع داخلی، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پدیده سوت‏ زنی شناسایی شوند. مدل نهایی به‌دست‌آمده برای شناخت و فهم عوامل مؤثر بر پدیده سوت‏‏ زنی در ایران، در قالب پنج دسته کلی عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل محیطی، ماهیت فساد و پیامدهای احتمالی به ترتیب اهمیت بر مبنای میزان فراوانی عوامل احصاشده از ادبیات موضوع، معرفی شده است. در انتها نیز عوامل پیش ‏برنده سوت‏ زنی در شش محور اصلی برای استفاده در فرایند خط‏ مشی ‏گذاری عمومی حوزه سوت‏ زنی و اجرای موفق آن در ایران معرفی شده ‏اند.

کلیدواژه‌ها


قدسی، محمد (1379)، نظام اداری سالم شرط توسعه لازم در ارتقای سلامت نظام اداری تهران، مجموعه مقالات همایش توسعه نظام اداری، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، خرداد، ص 166.
الوانی، سید مهدی، سعید زرندی و ابوذر عرب‏سرخی (1389)، مؤلفه‌های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 2، شماره 4، 3-22
مرادی، علیرضا، محمدتقی ابراهیمی و فاطمه رستمی (1393)، سوت‏زنی؛ پدیده‌ای مهجور در سازمان‏های امروزی، نشریه گزیده مدیریت، شماره 152، 67-87
یادگاری، خالد، هوشنگ امیری و اله‏کرم صالحی و حسین خنیفر (1400)، تأثیر محافظه‌کاری اجتماعی بر هشداردهی حسابرسان؛ با تأکید بر نقش تعدیلی متغیرهای جنسیت و سن، نشریه دانش حسابرسی، سال21، شماره82، 477-501.
صفری، محمد و مریم فتاح زیارانی (1397)، شناسایی، مفهوم‌سازی و تبیین فرایند سوت­زنی در سازمان (مطالعه‌ی موردی: شرکت سنگ‌آهن گهرزمین)، نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، سال 16، شماره3، 617-643.
فرهادی‏نژاد، محسن و سکینه جعفری (1398)، شناسایی علل سوت‏زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت‏زنی در سازمان‏های دولتی، نشریه مدیریت سازمان‏های دولتی، سال 7، شماره4، 71-84.
صادقی، مسعود (1397)، تحلیل اخلاقی افشاگری، پژوهش‌نامه اخلاق، سال 11، شماره 40، 69-88.
عاقلی، نیک‏منش و شمس‏الدین هاشم‏نیا (1399)، بررسی تأثیر عوامل رهبری سازمانی بر تمایل به سوت‏زنی (مورد مطالعه: کارکنان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج)، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره55، 1-35.‎
منجوقی، نرجس و ابوالقاسم نوری (1395)، پیامدهای جسمی و عاطفی افشاگری تخلف سازمانی در پرستاران، نشریه تحقیقات علوم رفتاری، دوره 14، شماره 2، 173-179.
فرهادی‏نژاد، محسن و سکینه جعفری (1398)، شناسایی علل سوت‌زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی، فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، شماره 4(28), 71-84.‎
سعیدی، فاطمه، بابک جمشیدی نوید، علی‌اصغر طاهرآبادی و مهرداد قنبری (1397)، تأثیر ویژگی‌های فردی بر تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل، نشریه حسابداری سلامت، سال 7، شماره 2، 42-66.
سهرابی، روح‏اله و پوریا تدین (1396)، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای انگیزه در افشاگری اطلاعات محیط زیستی، نشریه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، سال 5، شماره 3، 9-22.
علینقیان، نسرین، علی نصراصفهانی و علی صفری (1395)، تأثیر عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ‌سازمانی بر تمایل به افشاگری در سازمان، نشریه مدیریت دولتی، دوره 8، شماره 3، 437-458.
جلیلوند، محمدرضا، سیمین نصرالهی وسطی و علی یاسینی (1396)، عوامل انگیزشی تعیین‌کنندة پدیدة سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی- خدماتی در ایران. مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 10(2)، 385-408.‎
علینقیان، نسرین، علی نصراصفهانی و علی صفری (1396)، تحلیل عوامل مؤثر بر افشاگری در سازمان موردمطالعه: بیمارستان الزهرا، نشریه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 21، شماره 2، 69-88.
نوروزی‏وند، طاهره و حسن رضا زین‌آبادی (1397)، پدیده افشاگری سازمانی معلم در مدرسه (یافته‌های یک پژوهش پدیدارشناسی)، نشریه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، دوره 11، شماره 1، 9-30.
عباسی شاهکوه، کلثوم و همکاران (1387)، ارائه چارچوب فرایندی برای آینده‏نگاری مبتنی بر روش فراترکیب، نشریه علوم مدیریت ایران، شماره 11، 45-72.
فرهادی‏نژاد، محسن و فاطمه زارعی‏وش (1398)، تحلیل و ارزیابی اثر مزاج بر تمایل به افشاگری و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت‏شناختی، نشریه مطالعات رفتار سازمانی، سال 8، شماره 4، 29-49.
سپهوند، رضا، امیرهوشنگ نظرپوری و راضیه فعلی (1400)، اثر فاصله قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی، نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 19، شماره 1، 47-71.
مهدوی، غلامحسین و میثم قاسمی (1388)، تأثیر سازه‌های اجتماعی قانون‌گرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه‌های کاری بر افشاگری مالی، نشریه پیشرفت‌های حسابداری علوم اجتماعی و انسانی شیراز، دوره 1، شماره 1، 191-215.
نژادتولمی، بابک، فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام و حمیدرضا وکیلی‏فرد (1398)، بررسی تمایل به افشاگری تقلب حسابداری در بین حسابداران بخش خصوصی و عمومی مبتنی بر عدالت رویه‏ای، تعاملی و توزیعی، نشریه دانش حسابداری مالی، دوره 6، شماره 4، 47-75.
عابدی جعفری، عابد و مجتبی امیری (1398)، فراترکیب روشی برای سنتز مطالعات کیفی، روش‏شناسی علوم انسانی، شماره 99، 74-78.
غیاثی، سیدجواد (1396)، سوت­زنی میلیاردی علیه فساد، روزنامه خراسان، شماره 19607، ص1.
Abbasi Shahkooh K, (2008), Presenting a Process Framework for Futurism Based on the Hypertext Method, Iranian Management Sciences. (in Persian)
Abedi Jafari, H. & Amiri, M. (1398), Transforming a method for synthesizing qualitative studies, Methodology of Humanities, 73-87. (in Persian)
Anvari, F., Wenzel, M., Woodyatt, L., & Haslam, S. A. (2019), The social psychology of whistleblowing: An integrated model. Organizational Psychology Review9(1), 41-67.
Apadore, K., Chin, C. Y., Qi, M. D. C., Yan, T. M., Yu-Sinn, W. G., & Min, W. T. (2018), Factors Affecting Whistleblowing Intention: An Empirical Study. South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law15(5), 104-114.
Bardhan, P. (2017), Corruption and development: a review of issues. Political Corruption, 321-338.
Braun, V., & Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology3(2), 77-101.Rogers, A., & Horrocks, N. (2010), Teaching adults. McGraw-Hill Education (UK).
Cheng, J., Bai, H., & Yang, X. (2019), Ethical leadership and internal whistleblowing: A mediated moderation model. Journal of Business Ethics155(1), 115-130.
Culiberg, B., & Mihelič, K. K. (2017), The evolution of whistleblowing studies: A critical review and research agenda. Journal of Business Ethics146(4), 787-803.
Desta, Y. (2006), Designing anti-corruption strategies for developing countries: A country study of Eritrea. Journal of Developing societies22(4), 421-449.
Farrell, D., & Petersen, J. C. (1982), Patterns of political behavior in organization. Academy of Management Review7(3), 403-412.
Gakhar, M., & Mulla, Z. R. (2021), Whistleblowing and the ‘Person-Situation’conundrum: what matters more?. Journal of Human Values27(3), 247-260.
Génaux, M. (2004), Social sciences and the evolving concept of corruption. Crime, law and social change42(1), 13-24.
Ghiasi, Javad (2017), Supporting "Whistling" The most effective way to fight corruption, Transparency and Justice Watch. (in Persian)
Greene, A. D., & Latting, J. K. (2004), Whistle-blowing as a form of advocacy: Guidelines for the practitioner and organization. Social Work49(2), 219-230.
Transparency, I. (2020). Corruption Perceptions Index.
Halim, R. E., Haryanto, J. O., & Manansang, R. E. (2013), Whistleblowing System and Organization's Performance. Universitas Indonesia, Graduate School of Management Research Paper, (13-68).
Idris, A., & Tutumlu, A. (2021), Nigeria and Niger Republic trans-border management against arms trafficking: a whistleblowing model. Security Journal, 1-18.
Keenan, J. P. (2007), Comparing Chinese and American managers on whistleblowing. Employee Responsibilities and Rights Journal, 19(2), 85-94.
Luis, J. (2019), Whistleblowers, the false claims act, and the behavior of healthcare providers (No. ple1069). Job Market Papers.
Keenan, J. P., & McLain, D. L. (1992, August), WHISTLEBLOWING: A CONCEPTUALIZATION AND MODEL. In Academy of Management Proceedings (Vol. 1992, No. 1, pp. 348-352). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
Keenan, J. P., & McLain, D. L. (1992, August), Whistleblowing: A Conceptualization And Model. In Academy of Management Proceedings (Vol. 1992, No. 1, pp. 348-352). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
LaFree, G., & Morris, N. (2004), Corruption as a global social problem. Handbook of social problems: A comparative international perspective, 600-18.
Latan, H., Chiappetta Jabbour, C. J., & Lopes de Sousa Jabbour, A. B. (2019), ‘Whistleblowing triangle’: Framework and empirical evidence. Journal of Business Ethics160(1), 189-204.
Marshall, K. (2018), Advancing the Public Interest: Why the Model Rules Should Be Amended to Facilitate Federal Government Attorney Whistleblowing. Geo. J. Legal Ethics31, 747.
Martin, B. (1999), Whistleblowing and nonviolence. Peace & Change24(1), 15-28.
McDonald, S., & Ahern, K. (2000), The professional consequences of whistleblowing by nurses. Journal of Professional Nursing16(6), 313-321.
Kagiaros, D., & Wyper, A. (2018), Protecting Whistleblowers: The Roles of Public and Private International Law, Hart Publishing.
Mesmer-Magnus, J. R., & Viswesvaran, C. (2005), Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. Journal of business ethics62(3), 277-297.
Everett, J., Neu, D., & Rahaman, A. S. (2007), Accounting and the global fight against corruption. Accounting, Organizations and Society32(6), 513-542.
Miceli, M. P., & Near, J. P. (1994), Whistleblowing: Reaping the benefits. Academy of Management Perspectives8(3), 65-72.
Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008), Whistle-blowing in organizations. Psychology Press.
Nayir, D. Z., & Herzig, C. (2012), Value orientations as determinants of preference for external and anonymous whistleblowing. Journal of business ethics107(2), 197-213.
Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985), Organizational dissidence: The case of whistle-blowing. Journal of business ethics4(1), 1-16.
King III, G. (1997). The effects of interpersonal closeness and issue seriousness on blowing the whistle. The Journal of Business Communication (1973)34(4), 419-436.
Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995), Effective-whistle blowing. Academy of management review20(3), 679-708.
Near, J. P., & Miceli, M. P. (1986). Retaliation against whistle blowers: Predictors and effects. Journal of applied psychology71(1), 137.
Near, J. P., Rehg, M. T., Van Scotter, J. R., & Miceli, M. P. (2004), Does type of wrongdoing affect the whistle-blowing process? Business Ethics Quarterly, 219-242.
Nekovee, M., & Pinto, J. (2019), Modeling the impact of organization structure and whistle-blowers on intra-organizational corruption contagion. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 522, 339-349.
Gupta, K. P., & Chaudhary, N. S. (2017). Prioritizing the factors influencing whistle blowing intentions of teachers in higher education institutes in India. Procedia Computer Science122, 25-32.
Nisar, T., Prabhakar, G., & Torchia, M. (2019), Whistleblowing: When do employees act to ‘blow the whistle’? Organizational Dynamics, 44-49.
Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988), Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies (Vol. 11). Sage.
Alleyne, P., Weekes-Marshall, D., & Arthur, R. (2013). Exploring factors influencing whistle-blowing intentions among accountants in Barbados. Journal of Eastern Caribbean Studies38(1/2), 35.
Okafor, O. N., Adebisi, F. A., Opara, M., & Okafor, C. B. (2020), Deployment of whistleblowing as an accountability mechanism to curb corruption and fraud in a developing democracy. Accounting, Auditing & Accountability Journal.
Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Okoe, F. O. (2020), Whistleblowing intentions of accounting students. Journal of Financial Crime.
Palumbo, R., & Manna, R. (2019), Uncovering the relationship between whistleblowing and organizational identity. International Journal of Public Sector Management.
Caillier, J. G. (2017). An examination of the role whistle-blowing education plays in the whistle-blowing process. The Social Science Journal54(1), 4-12.
Park, C., & Keil, M. (2009), Organizational silence and whistle‐blowing on IT projects: An integrated model. Decision Sciences40(4), 901-918.
Nekovee, M., & Pinto, J. (2019). Modeling the impact of organization structure and whistle-blowers on intra-organizational corruption contagion. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications522, 339-349.
Park, H., & Lewis, D. (2019), The motivations of external whistleblowers and their impact on the intention to blow the whistle again. Business ethics: a European review, 28(3), 379-390.
Pittroff, E. (2014), Whistle-blowing systems and legitimacy theory: A study of the motivation to implement whistle-blowing systems in German organizations. Journal of Business Ethics124(3), 399-412.
Powell, M. (2020), Whistleblowing: still not an issue of social policy, but an issue for social policy. International Journal of Sociology and Social Policy.
Mesmer-Magnus, Jessica. R., & Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. Journal of business ethics62(3), 277-297.
Previtali, P., & Cerchiello, P. (2018), The determinants of whistleblowing in public administrations: an analysis conducted in Italian health organizations, universities, and municipalities. Public Management Review, 20(11), 1683-1701
Puni, A., & Anlesinya, A. (2017), Whistleblowing propensity in power distance societies. Journal of Global Responsibility.
Puni, A., & Hilton, S. K. (2020), Power distance culture and whistleblowing intentions: the moderating effect of gender. International Journal of Ethics and Systems36(2), 217-234.
Gundlach, M. J., Douglas, S. C., & Martinko, M. J. (2003). The decision to blow the whistle: A social information processing framework. Academy of management Review28(1), 107-123.
Putriana, A., Hariadi, B., & Prihatiningtias, Y. W. (2018), Factors affecting intention on whistleblowing: an analysis on moderated model of whistleblowing channel. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara4(2), 125-145.
Rachagan, S., & Kuppusamy, K. (2013), Encouraging whistle blowing to improve corporate governance? A Malaysian initiative. Journal of business ethics115(2), 367-382.
Radack, J. (2003), The government attorney-whistleblower and the rule of confidentiality: compatible at last. Geo. J. Legal Ethics17, 125.
Raub, S., & Liao, H. (2012), Doing the right thing without being told: Joint effects of initiative climate and general self-efficacy on employee proactive customer service performance. Journal of applied psychology97(3), 651.
Reckers-Sauciuc, A. K., & Lowe, D. J. (2010), The influence of dispositional affect on whistle-blowing. Advances in Accounting26(2), 259-269.
Yeoh, P. (2014). Whistleblowing: motivations, corporate self-regulation, and the law. International Journal of Law and Management, 459-474.
Riketta, M. (2005), Organizational identification: A meta-analysis. Journal of vocational behavior66(2), 358-384.
King, N., & Horrocks, C. (2010). An introduction to interview data analysis. Interviews in qualitative research142, 174.
Robeznieks, A. (2014), Firings, whistle-blower suits surface as employed does speak out about problems on the job. Modern healthcare44(2), 20-22.
Rossouw, D., & Van Vuuren, L. (2004), Organization ethics.
Rothschild, J., & Miethe, T. D. (1999), Whistle-blower disclosures and management retaliation: The battle to control information about organization corruption. Work and occupations, 26(1), 107-128.
Rothwell, G. R., & Baldwin, J. N. (2006), Ethical climates and contextual predictors of whistle-blowing. Review of public personnel administration, 26(3), 216-244.
Rousseau, D. M. (1989), Psychological and implied contracts in organizations. Employee responsibilities and rights journal2(2), 121-139.
Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. (2017), Factors influencing the whistleblowing behaviour: a perspective from the theory of planned behaviour. Asian Journal of Business and Accounting10(2), 187-214.
Sandelowski, M. (2008), Reading, writing and systematic review. Journal of advanced nursing64(1), 104-110.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology3(2), 77-101.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006), Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company.
Scheetz, A. M., & Fogarty, T. J. (2019), Walking the talk: enacted ethical climates as psychological contract venues for potential whistleblowers. Journal of Accounting & Organizational Change.
Scheetz, A. M., & Wilson, A. B. (2019), Are not-for-profit employees more willing (or likely) to be whistleblowers?. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.
Schultz, D., & Harutyunyan, K. (2015), Combating corruption: The development of whistleblowing laws in the United States, Europe, and Armenia. International Comparative Jurisprudence1(2), 87-97.
Skivenes, M., & Trygstad, S. C. (2016), Whistleblowing in local government: An empirical study of contact patterns and whistleblowing in 20 Norwegian municipalities. Scandinavian Political Studies39(3), 264-289.
Spagnolo, G., & Nyrerod, T. (2018), Myths and Numbers on Whistleblower Rewards.
Stewart, L. P. (1980), Whistle Blowing: Implications for Organizational Communication Scholars.
Stolowy, H., Gendron, Y., Moll, J., & Paugam, L. (2019), Building the legitimacy of whistleblowers: A multi‐case discourse analysis. Contemporary Accounting Research36(1), 7-49.
Suh, J. B., & Shim, H. S. (2020), The effect of ethical corporate culture on anti-fraud strategies in South Korean financial companies: Mediation of whistleblowing and a sectoral comparison approach in depository institutions. International Journal of Law, Crime and Justice, 60, 100361.
Tavakoli, A. A., Keenan, J. P., & Cranjak-Karanovic, B. (2003), Culture and whistleblowing an empirical study of Croatian and United States managers utilizing Hofstede's cultural dimensions. Journal of business ethics43(1), 49-64.
Taylor, E. Z., & Curtis, M. B. (2013), Whistleblowing in audit firms: Organizational response and power distance. Behavioral Research in Accounting25(2), 21-43.
Tölkes, C. (2018), Sustainability communication in tourism–A literature review. Tourism Management Perspectives27, 10-21.
Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006), Behavioral ethics in organizations: A review. Journal of management32(6), 951-990.
Triantoro, H. D., Utami, I., & Joseph, C. (2020), Whistleblowing system, Machiavellian personality, fraud intention: An experimental study. Journal of Financial Crime.
Vadera, A. K., Aguilera, R. V., & Caza, B. B. (2009), Making sense of whistle-blowing's antecedents: Learning from research on identity and ethics programs. Business Ethics Quarterly19(4), 553-586.
Vandekerckhove, W. (2006), Whistleblowing and Organizational Social Responsibility: A Global Assessment (Corporate Social Responsibility).
Verschuuren, P. (2020), Whistleblowing determinants and the effectiveness of reporting channels in the international sports sector. Sport Management Review23(1), 142-154.
Watts, L. L., & Ronald Buckley, M. (2017), A dual-processing model of moral whistleblowing in organizations. Journal of Business Ethics146(3), 669-683.
Zakaria, M. (2015), Antecedent factors of whistleblowing in organizations. Procedia Economics and Finance28, 230-234.