الگوی مستشاری امنیتی ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانش ‏آموخته دکترای امنیت بین‏ الملل

چکیده

در این مقاله مفهوم «مستشاری امنیتی» به عنوان یک رویکرد بدیع در ادبیات بومی معرفی و مبانی نظری آن بررسی شده است. دغدغه اصلی پژوهشگر، یافتن الگوواره و چارچوب مشخصی برای ‏مأموریت مستشاری امنیتی است که بدین منظور رویکرد ایالات متحده آمریکا برای ارائه کمک ‏های مستشاری امنیتی به کشورهای ‏هم ‏پیمان بر اساس اسناد و منابع موجود مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش به روش تحلیل مضمون انجام شده و عناصر و اجزای ‏تشکیل‏ دهنده الگو، بر اساس مضامین شناسایی ‏شده در منابع، بازشناسی ‏شده‏ اند. مطالعه موردی الگوی مستشاری ایالات متحده نشان ‏می‏ دهد که هدف­ گذاری، ایجاد یکپارچگی اقدامات و تقسیم وظایف مشخص میان نهادهای سه‏ گانه اصلی در ارائه کمک های مستشاری امنیتی (وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و سازمان یو‏اس‏ اید)؛ تبیین بخش امنیت یا جامعه هدف کشور دریافت‏ کننده کمک ‏ها و همچنین سطح‏ بندی این کمک ‏ها جزو ‏مؤلفه‏ های اصلی الگوی آمریکایی مستشاری امنیتی هستند.

کلیدواژه‌ها


بلوم، ویلیام تئودور (1388)، سرکوب امید: دخالت­های نظامی آمریکا و سازمان سیا از جنگ جهانی دوم به بعد، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
شولسکی، آبرام (1381)، نبرد بیصدا: درک دنیای اطلاعات، تهران: انتشارات دانشکده امام باقر.
کلاریج، دوان آر (1374)، زندگی من در سیا، ترجمه: اسدالله امرایی، تهران: انتشارات اطلاعات.
 
Abdellatif, Adel M. (2003), Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development, Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, Workshop IV Democracy, Economic Development and Culture, Ministry of Justice Republic of Korea, Seoul 20-31 May 2003.
Arora, Dinesh, Good Governance: A Study of Concept in Indian Context.
Ball, Nicole (2004), Dilemmas of Security Sector Reform: Response to “Security Sector Reform in Developing and Transitional Countries, Berghof Research center for Constructive Conflict Management, August 2004.
Chuter, Davi (2006), Understanding Security Sector Reform, Journal of Security Sector Management, Vol 4, Number 2, April 2006.
DCAF (2009), Security Sector Governance and Reform, DCAF Backgrounder, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
DCAF (2015 A), Security Sector Governance, DCAF Backgrounder, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
DCAF (2015 B), The Security Sector: Roles and Responsibilities in Security Provision, management and oversight, DCAF Backgrounder, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
DCAF (2015 C), Security Sector Reform; Applying the Principles of Good Governance to the Security Sector, DCAF Backgrounder, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
DCAF (2016), Promoting Good Governance of the Security Sector, DCAF Annual Report, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
England and Boucher, Madeline and Alix (2009), Security Sector Reform: Thematic Literature Review on Best Practices and Lessons Learned, Stimson Center, Washington DC, December 2009.
Gordon, Eleanor (2014), Security Sector Reform, Local Ownership and Community Engagement, Stability, International Journal of Security & Development, 3 (1): 25, pp: 1-18, DOI: http;//dx.doi.org/10.5339/sta.dx
Ibrahim, Alhaji Ahmadu (2013), Issues in Security, Good Governance and Its Challenges to Economic Growth and Development, International Journal of Humanities and Social Science, Vol 3, No 16, Special Issue- August 2013.
IFAD (1999), Good Governance: an Overview, International Fund for Agricultural Development, Executive Board, Sixty Seventh Session, Rome, 8-9 September 1999.
U.S AID & U.S Department of State & U.S Depatment of Defence (February 2009), Security Sector Reform.
Nathan, Laurie (2007), Local Ownership of Security Sector Reform: A Guide for Donors, UK Government’s Global Conflict Prevention Pool.
OECD Development Assistance Committee (2007), OECD DAC Handbook on Security Sector Reform: Supporting Security And Justice, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
Schnabel & Farr (2012), Albrecht and Vanessa (Eds), Back to the Roots: Security Sector Reform and Development , Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
Sedra, Mark (2010), The Future of Security Sector Reform, Center for International Governance Innovation, Canada