تدوین راهبرد مؤثر بر مناسبات فراروی هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود با رویکرد آینده‌نگاری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، تهران، ایران

چکیده

رودهای مرزی از جمله منابع تأمین آب کشورها به ‌شمار می‌روند ­که نقش تعیین‏ کننده‌ای در پیدایش و پایداری روندهای امنیت‌ساز و ثبات‌آفرین به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان دارند. در این میان، موقعیت ژئوپلیتیک اروندرود در جنوب باختری کشور، در مناسبات دو کشور ایران و عراق به این رودخانه، کارکرد هیدروپلیتیک خاصی بخشیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره­‌گیری از نرم‎‌افزارهای Micmac و Scenario Wizard، الگوهای فراروی مناسبات هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود را بررسی و راهبردهای متناسب با آن را تدوین می‌کند. نتایج پژوهش نشان داد که از هجده وضعیت احتمالی مربوط به پنج الگو با سازگاری قوی و محتمل، وضعیت­ هایی که مناسبات فراروی آینده هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود را در آستانه بحران بیان می‌کنند، بیشترین وضعیت‌های احتمالی ممکن را دربرمی­ گیرند. بر این پایه، الگوی فراروی مناسبات هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود در قالب راهبرد مشارکتی نمود یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ذکی، یاشار و سجاد نجفی (1399)، تعیین راهبردهای هیدروپلیتیکی ایران در حوضه آبریز اروندرود، پژوهش‏های جغرافیای انسانی، دوره52(4)، (1549-1529).
سامعی، سمیرا و دیگران (1399)، همکاری‌های منطقه­ای ایران با همسایگان غربی بر مبنای دیپلماسی آب (مطالعه موردی: عراق و ترکیه)، جغرافیا (برنامه‏ریزی منطقه­ای)، سال 10(3-2)، (605- 619).
صدرانیا، حسن و دیگران (1401)، تأثیر بحران کم‏آبی بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و عراق، آمایش سیاسی فضا، دوره 4(2)، (125- 112).
کاویانی‏راد، مراد و حسن صدرانیا (1399)، هیدروپلیتیک، آینده‏پژوهی مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کاویانی­راد، مراد (1398)، هیدروپلیتیک سویه­ها و رویکردها، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
متقی، افشین و پریسا قربانی‌سپهر (1400)، هیدرودیپلماسی در عمل: چالش رودخانه‎های مرزی ایران و نتایج امنیتی- انتظامی آن، جغرافیا، دوره 19(71)، (87- 63).
محسنی، بهرام و مهدی رحیمی‎پور (1391)، تأثیر هیدروپلیتیک اروندرود بر مناسبات آینده ایران و عراق، پژوهش‏های راهبردی سیاست، دوره 1(3)، (180- 157).
میان­آبادی، حجت و زهرا قریشی (1401)، تبیین پارادایم رئالیسم و لیبرالیسم در مناسبات هیدروپلتیکی، ژئوپلیتیک، سال18(1)، (186- 150).
واثق، محمود و سجاد نجفی (1398)، شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار در آینده هیدروپلیتیک اروندرود، آینده‏پژوهی ایران، دوره 4(2)، (134- 109).
Amer, Muhammad, Tugrul U Daim & Jetter Antonie (2013), A review of scenario planning, futures, vol 46, 46, PP 23-40.
Asif, Nusra, Rashid Asia Muktar & Hafiz Abdur (2020), Intrastate Hydro Politics: Issues of Hydro Resource Management in India, Journal of Political Studies, Vol 28, No 1, PP 32-42.
Beach, Heather, Jesse Hamner, Joseph Hewitt, Edy Kaufman, Anja Kurki, Joe.A Oppenheimer & Aaron Twolf (2000), Transboundary freshwater dispute resolution: Theory, practice, and annotated references, New York: United Nations University Press.
Bréthaut, Christian, Fatine Ezbakhe, Melissa McCracken, Aaron Wolf & James Dalton (2022), Exploring discursive hydro politics: a conceptual framework and research agenda, international journal of water resources development, Vol 38, Issue 3, PP 464-479.
Darwisheh, Housam (2021), Sudan and Egypt’s Hydro-Politics in the Nile River Basin, Institute of Developing Economies, Vol 818, No 3, PP 1-26.
De Stefano, Edwards De Silva, Lynette Paris & Aaron Wolf (2010), Tracking cooperation and conflict in international basins: Historic and recent trends. Water Policy, Vol 12, Issue 6, PP 871-884.
Elhance, Arun P (1999), Hydropolitics In The Third World, Conflict And Cooperation In International River Basins, Washington DC: united states of America institute of peace press.
Gerlak, Andrea, Robert Varady & Arin. C Haverland (2009), Hydro solidarity and international water governance, International Negotiation, Vol14, No 2, pp 311–328.
Gleick, Peter. H (1994), Water war & peace in the Middle East, Environment Science and Policy for Sustainable Development, Vol 36, Issue 3, pp 6-42.
Graei, Ehsan (2017), Knowledge an information science education foresight in Iran with cross impact analysis approach, Academic librarianship and information research, Vol 51, No4, PP 39-68.
Kazemi, Mehdi, Omid Bozorg-Haddad, Elahe Fallah-Mehdipour & Xuefeng Chu (2022), Optimal water resources allocation in transboundary river basin according to hydro political consideration, Environment. development and sustainability, Vol 24, PP 1188-1206.
Krampe Florian (2017), Water for peace? Post-conflict water resource management in Kosovo, SAGE Journals, Vol 52, Issue 2, PP 147–165.
Mc Caffery, Stephen (1996), the Harmon doctrine one hundred years later: buried, not praised, natural resources journal, Vol 36, No 3, PP 549-590.
Menga, Filippo (2016), Reconceptualizing harmony: the circle of hydro hegemony, Water policy, Vol 18, Issue 2, PP:401-418.
Nagheeby, Mohsen & Jeroen Warner (2018), The geopolitical overlay of the hydro politics of the harried river basin, international environmental agreements: politics, law and economic, Vol 18, PP 839-860.
Montazeri, Amirhossein, Mehdi Mazaheri, Saeed Morid & Mohammad Reza Mosaddeghi (2023), Effects of upstream activities of Tigris Euphrates River Basin in water and soil resources of Shatt al- Arab border river, Science of the total environment, Vol 858, PP1-18.
Phillips, David, Marwa Daoudy, Stephen McCaffrey, Joakim Ojendal & Anthony Turton (2006), Trans-boundary water cooperation as a tool for conflict prevention and for broader benefit sharing, Stockholm: Swedish Ministry of Foreign Affairs.
Postel, Sandra. L (2000), Entering of water scarcity: the challenges ahead, Ecological Applications, Volume 10, Issue 4, PP 941-948
Remans, Wilfried (1995), Water and war. Human tares Volterra, vol 8, PP 1–14.
Schmeier, Susanne & zaki Shubber (2018), Anchoring water diplomacy the legal nature of international river basin organizations, journal of hydrology, Vol 586, PP 114-120.
Soltani, Naghmeh, Behnam keshavarzi, Rosa busguets, Mohammad nematonahi, Reza Javad & gobert Sylvie (2022), Effect of land use on microplastic pollution in a major boundary waterway: the Arvand River, science of the total environment, Volume 830. PP 1-49.
Starr, Joyce R (1991), Water wars, Foreign Policy, Vol 82, PP 17–36.
Maheshwari, Basant, Vijay Singh & Bhadranie Thoradeniya (2016). Balanced Urban Development: Options and Strategies for Livable Cities, Springer international publishing AG: Switzerland.
Ward, Diane Raines (2002), Water wars: Drought, flood, folly, and the politics of thirst, New York: Riverhead Harvard.
Warner, Jeroen (2012), Three lenses on water war, peace and hegemonic struggle on the Nile, International Journal of Sustainable Society, Vol 4, No 1-2, PP 173–193.
Wei, Yongping, Jing Wei, Gen Li, Shuanglei Wu, David Yu, Mohammad Ghoreishi, You Lu, Felipe Augusto Arguello Souza, Murugesu Sivapalan & Fuqiang Tian (2022), A socio hydrological framework for understanding conflict and cooperation with respect to transboundary rivers, hydrology and earth system sciences, Vol 26, Issue 8, PP 2131-2146.
Westing, Arthur. H. (1986), Global resources and international conflict: Environmental factors in strategic policy and action, Oxford University Press: New York.
Wolf, Aaron (2007), Shared waters: Conflict and cooperation, Annual Review of Environment and Resources, Vol 32, PP 241–269.
Yetim, Muserref (2002), Governing international common pool resources: the international watercourses of the Middle East, Water Policy, Vol 4, Issue 4, PP 305-321.
Yeganeh, Yasaman & Ehsan Bakhshandeh (2022), Iran’s model of water diplomacy to promote cooperation and prevent conflict over Iran’s boundary river in south west Asia, SABE journals, Volum 185, Issue2 PP 1-22.
Zang, Yuanyuan, Jiangone Niu, Qiong Zhou, Congxin Xie, Congxin Kie, Dapeng Li. & Gao Yongwen (2018), Effects of resource validity and hydrological regime on autochthonous and allochthones carbon in the food wed if a large cross S border river, science of the total environment, Vol 612, No 15, PP 512- 501.