دوره و شماره: دوره 26، شماره 100، مرداد 1402، صفحه 7-159