دوره و شماره: دوره 26، شماره 99، خرداد 1402، صفحه 7-177