تبیین نسبت میان اطلاعات و دیپلماسی در سیاست خارجی مردم‌سالار؛ با تأکید بر مفهوم دیپلماسی پنهان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین ‏الملل دانشگاه جامع امام حسین(ع).

چکیده

‏سازمان‏‌های اطلاعاتی به دلیل تخصص و تجربه بالا در پنهان‏کاری، مهمترین کانال‌ برای برقراری دیپلماسی پنهان میان کشورها جهت راهبری و اطمینان‏ خاطر به سیاسیون و دیپلمات‌‏های رسمی هستند. هدف از دیپلماسی پنهان ارزیابی کشورها از نیّات حقیقی یکدیگر و ایجاد زمینه‌ مناسب برای برقراری روابط دیپلماتیک رسمی و همکاری متقابل در آینده است. درست به همین خاطر است که درک نیّات و مقاصد واقعی حریف، به ویژه قابل اعتمادبودن یا نبودن آن، یکی از کاربردهای مهم دیپلماسی پنهان است که به اعتبار ضرورت سنجش قابلیت اعتماد، اطلاعات و دیپلماسی را به هم پیوند ‏می‏دهد؛ بدون اینکه نهاد اطلاعات بخواهد تماماً این وظیفه را در انحصار خود قرار دهد. مسئله تحقیق حاضر این است که چه نسبتی میان اطلاعات و دیپلماسی وجود دارد و اینکه چگونه و در چه زمانی دیپلماسی پنهان، همکاری و اعتماد بین رقبا را ارتقا ‏می‏دهد؟ فرضیه این است که اطلاعات و دیپلماسی دارای رابطه دوسویه و متقابل بوده و سازمان‏‌ها‏ی اطلاعاتی- امنیتی از طریق دیپلماسی پنهان با هدف کشف نیّات و مقاصد واقعی طرف/ طرفین مذاکره، در تعامل با دستگاه دیپلماسی ‏نقش‌‏آفرینی می‏کنند. نتیجه اینکه تداوم همکاری پنهان مستلزم تفوق منافع همکاری بلندمدت بر سود افشای اطلاعات است. روش پژوهش به لحاظ نوع تحقیق، توصیفی- تبیینی و به لحاظ روش‏‌شناسی تحقیق برمبنای نوع داده‌‏ها‏، روش کیفی است. روش گردآوری داده‏‌ها‏ نیز کتابخانه‌‏ای، اینترنتی، مشاهدات عینی و مطالعات میدانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Intelligence and Diplomacy in Democratic Foreign Policy: The Role of Secret Diplomacy

نویسنده [English]

  • rouhollah ghaderi
Faculty member of Imam Hossein Comprehensive University, International Relations Group.
چکیده [English]

Intelligence organizations, with their expertise and experience in clandestine and covert actions, are a crucial channel for establishing secret diplomacy between countries. This helps guide and reassure politicians and diplomats. The goal of secret diplomacy is to assess the true intentions of other countries and create a conducive environment for establishing official diplomatic relations and future cooperation. Understanding the real intentions of the other parties, particularly their reliability, is a key application of secret diplomacy. This links intelligence and diplomacy together, based on the necessity of measuring reliability, without the intelligence agency monopolizing this task. However, the primary research question is: what is the relationship between intelligence and diplomacy, and how and when does secret diplomacy promote cooperation and trust between competitors? The hypothesis is that intelligence and diplomacy have a two-way and mutual relationship and intelligence-security organizations play a role in interacting with the diplomatic apparatus through secret diplomacy to discover the real intentions of the negotiating party/parties. The results indicate that the continuation of secret cooperation depends on the long-term interests of cooperation outweighing the benefits of intelligence disclosure. The research method is descriptive-explanatory in nature and employs a qualitative methodology based on the type of data. Data collection techniques include library research, internet research, objective observations, and field studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Trust
  • Secrecy
  • Secret Diplomacy
  • Democracy
  • Cooperation
بیولا، کورنلیو و استوارت موری (1396)، دیپلماسی پنهان: مفاهیم و زمینه‏ها، ترجمه معاونت پژوهشی و تولید علم، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
تاجیک، کاظم و دیگران (الف 1398)، دیپلماسی‏های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیست‏ودوم، زمستان 1398، شماره 4، صص 111-135.
علی‌اصغر کاظمی‌زند و کیهان برزگر (ب 1398)، محرمانگی در دیپلماسی؛ تحولات و چشم‌انداز، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 84، تابستان، صص 165-192.
دونوان، مایکل (1381)، اطلاعات آمریکایی‏ها در خصوص انقلاب ایران، در «فراگرد تخمین در سیاست و اطلاعات»، نوشته اسحاق بن اسرائیل و پوئولا سکالینگی، به کوشش مهدی سلطانی، تهران: فرهنگ گفتمان، ریاست‏جمهوری، مرکز بررسی‏های استراتژیک، صص 224-187.
کاظمی، سیدعلی اصغر (1365)، دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین‏المللی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی.
قادری کنگاوری، روح‏الله (1398)، مقاومت و دیپلماسی نهضتی، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
قادری کنگاوری، روح‏الله و قدیر نظامی‏پور (1401)، ماهیت و ابعاد دیپلماسی پنهان در تنگنای مناظره محرمانگی- شفافیت؛ با تأکید بر نقش سازمان‏های اطلاعاتی و امنیتی، فصلنامه علمی مطالعات بین‏رشته‏ای دانش راهبردی، سال دوزادهم، شماره 49، زمستان، صص 213-248.
میرمحمدی، مهدی (1390)، سازمان‏های اطلاعاتی و سیاست خارجی (مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست خارجی آمریکا)، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
میرمحمدی، مهدی و غلامرضا سالارکیا (1393)، سازمان‏های اطلاعاتی؛ چارچوبی برای تحلیل، تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران.
هالستی، کی.جی. (1385)، مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی ‌و مسعود طارم‏سری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی.
Andrew, Christopher & Oleg Gordievsky (1990), KGB: The Inside Story, NewYork: Harper Collins.
Arendt, Hannah (1951), ‘Real power begins where secrecy begins’, In Gweneth O’Gorman, The Effectiveness of Secrecy in Diplomacy, Student No, 129051796, Available at: https://www.researchgate.net/publication/318818780_The_Effectiveness_of_Secrecy_in_Diplomacy
Bamford, James (2004), A Pretext for War: 9/11, Iraq, and the Abuse of America’s Intelligence Agencies, New York: Doubleday.
Barston, Ronald P. (2013), Modern Diplomacy, 4th edn, New York: Routledge.
Berridge, G.R. (2005), Diplomacy: Theory and Practice, 3rd edn, New York: Palgrave.
Berridge, G.R. (2010), Diplomacy Theory and Practice, 4th ed, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
Birchall, Clare. (2011), “Introduction to 'Secrecy and Transparency' The Politics of Opacity and Openness.” Theory, Culture & Society, p61 Available at: https://www.researchgate.net/publication/258192542_Introduction_to_'Secrecy_and_Transparency'_The_Politics_of_Opacity_and_Openness
Bjola, Corneliu (2016), The ethics of secret diplomacy, A contextual approach, in: Bjola, Corneliu & Stuart Murray (2016), Secret diplomacy: concepts, contexts and cases, New York: Routledge, p130
Bozeman, Adda B. (1992), Strategic Intelligence and Statecraft, Washington, DC: Brassey’s.
Breckinridge, Scott (1986), The CIA and US Intelligence System, Boulder: Westview.
Carter, Charles Howard (1964), The Secret Diplomacy of the Habsburgs, 1598-1625, New and London: Columbia University Press.
Cave, George ( 1994), Why Secret 1986 U.S.-Iran “Arms for Hostages” Negotiations Failed, Washington Report on Middle East Affairs, https://www.wrmea.org/1994-september-october/why-secret-1986-us-iran-arms-for-hostages-negotiations-failed.html
Chliaras, Catherine (2015), Secret Diplomacy, A theoretical approach, available at: https://www.academia.edu/11884699/Secret_Diplomacy
Citizenfour (2014), Dir. Laura Poitras, Perf. Edward Snowden.
Codevilla, Angelo M. (1992), Informing Statecraft: Intelligence for a New Century, New York: Free Press.
Colson, Aurélien (2008), The Ambassador Between Light and Shade: The Emergence of Secrecy as the Norm for International Negotiation, International Negotiation, Vol. 13. p186.
Cooper, Andrew F. (2013), ‘The Changing Nature of Diplomacy’, in Andrew F. Cooper, Jorge Heine & Ramesh Thakur (eds.) The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford: Oxford University Press.pp46-47
Daugherty, William J. (2004), Executive Secrets: Covert Action and the Presidency. Lexington, Great Britain: University Press of Kentucky.
De Launay, Jacques (1973), Histoire Secrète de Notre Temps: Histoire de la Diplomatie Secrète, 1789-1914, Nyon, Swisse: Publications G.V. Service.
De Launay, Jacques (1962), Histoire de la diplomatie sécrète 1914-1945, Paris: Marabout Books.
Gilboa, E. (1998), Secret Diplomacy in the Television Age, International Communication Gazette, Vol. 60, No. 3. p213
Griffiths, Martin (2005), Encyclopedia of International Relations and Global Politics, London: Routledge.
Halevy, Efraim (2006), Main the Shadows: Inside the Middle East Crisis with the Man Who Led the Mossad, New York: St. Martin's Press.
Kissinger, Henry (1994), Diplomacy, New York: Simon & Schuster.
Langhorne, Richard & Keith Hamilton (1995), The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration, London: Routledge.
Low, Maurice A. (1918), The Vice of Secret Diplomacy, The North American Review, Vol.207; No.747; Feb. pp 212-214
Mearsheimer, John (2001), The Tragedy of Great Power Politics, New York, NY: Norton.
Michaels, Jonathan (2017), McCarthyism: The Realities, Delusions and Politics Behind the 1950s RedScare, New York: Routledge.
Momengoh, Nick Parfait (2013), Secret Diplomacy: The Practice of Back Channel Diplomacy by Liberal Democratic States, Newark, New Jersey.
Murray, Stuart (2016), Secret “versus” open diplomacy across the ages, in: Bjola, Corneliu & Stuart Murray, Secret diplomacy: concepts, contexts and cases, New York: Routledge.
Nicolson, Harold (1961), Diplomacy Then and Now, foreign affairs, Volume 40, Number 1, October.
Olson, James M (2006), Fair Play: The Moral Dilemmas of Spying, Washington, DC: Potomac Books.
Plano, Jack & Roy Olton (1988), The International Relations Dictionary, California: Longman.
Rabie, Mohamed (1995), U.S.-PLO: Secret Diplomacy and Conflict Resolution, Miami, FL: University Press of Florida.
Raviv, Dan & Yassi Melman (1991), Every Spy a Prince: The Complete History of Israel’s Intelligence Community, London: Houghton Mifflin.
Reinsch, Paul (1922), Secret Diplomacy: How far can it be eliminated, New York: Harcourt, Brace and Co.
Ricks, Thomas (2006), Fiasco: The American Military Adventure in Iraq, New York: Penguin.
Risen, James (2006), State of War: The Secret History of the CIA and the Bush Administration, New York: Free Press.
Roberts, Alasdair (2004), A Partial Revolution: The Diplomatic Ethos and Transparency in Intergovernmental Organizations, p 411, Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6210.2004.00388.x
Rumsfeld, Donald (2012), Known and Unknown: A Memoir, Patricia Wall/ The New York Times.
Stasavage, David (2004), Open-door or closed-door? Transparency in domestic and international bargaining, International Organization, 58(04), 667-703.
Seliktar, Ofira (2000), Failing the Crystal Ball Test: The Carter Administration and the Fundamentalist Revolution in Iran. Westport: Praeger.
Shulsky, Abram N. (1993), Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence, Washington: Brassey’s.
Sharp, Paul (2016), “Making sense of secret diplomacy from the late moderns to the present”, in Bjola, Corneliu & Murray, Stuart (2016) Secret diplomacy: concepts, contexts and cases, New York: Routledge.
Shpiro, Shlomo (2004- 2005), “Intelligence Services and poltical Transformation in the Middle East”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, 17 (4), pp 575-600
Stempel, John D. (1981), Inside the Iranian Revolution, Bloomington: Indiana University Press.
Stempel, John D. (2007), "Covert Action and Diplomacy." International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, no. 20 (1), 122-135.
Stempel, John D. (2010), "Diplomacy and Intelligence". In Robert A. Denemark (ed). The international studies encyclopedia, Wiley-Blackwell, Chichester, West Sussex, U.K., Malden, MA. Especially see Section: Diplomatic Studies and Section: Intelligence Studies.
Stempel, John D. (2017), Diplomacy and Intelligence, Oxford Research Encyclopedia of International.
The Tower Commission Report (Report of the President's Special Review Board), U.S. Government Printing Office, joint publication of bantam books, inc. and times books, 2-26-1987
Trotsky, LEON (1917), Statement on the Publication of Secret Treaties, 22 November. Available at: www.marxists.org/history/ussr/government/foreign-relations/1917/November/22.htm.
Westfall, James & Saul K. Padover Thompson (1963), Secret Diplomacy: Espionage and Cryptography, 1500-1825, New York, NY: Frederick Ungar Publishing Co.
Wirtz, James J. (2007), The Intelligence–Policy Nexus, In L. Johnson (ed.) Strategic Intelligence, vol. 1: Understanding the Hidden Side of Government, New York: Praeger Security International.
Wilson, Woodrow (1918), The Fourteen Points Speech, January 8, Available at: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp
Wouters, Jan, Sanderijn Duquet & Meuwissen, Katrien (2013) ‘The Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations’, The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Availabla at: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199588862.001.0001/oxfordhb-9780199588862-e-29?mediaType=Article
Zilliacus, Koni (1946), Mirror of The Past: A History of Secret Diplomacy, New York, NY: Current Books Inc.
Žižak, Slavoj (2006), Philosophy, the Unknown Knowns and the Public Use of Reason, Topoi, 25(1-2), p137-142, Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s11245-006-0021-2.