تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مطالعات راهبردی طی دوره شش ساله (1401-1396)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات این مجله است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد توصیفی– تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه هدف استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 178 مقاله منتشرشده در شش سال گذشته از شماره 75 (بهار 1396) تا شماره 98 ( بهمن‌‏‏ماه 1401) فصلنامه مطالعات راهبردی است. به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم، بررسی به صورت نظام‏‌مند و در قالب یازده پارامتر انجام شده است. نتایج موضوعی به‏‌دست‏‌آمده نشان می‌دهد که مقالات در سه موضوع کلی امنیت ایران قابل دسته‌‏بندی هستند که از این تعداد 65 مقاله در سطح امنیت داخلی، 38 مقاله در سطح امنیت خارجی و 39 مقاله در پیوند دو سطح امنیت داخلی و خارجی قرار می‌‏گیرند. میزان مشارکت‏‌کنندگان، مطلوب ارزیابی شده به گونه‌‏ای که 131 نفر محقق در نگارش 142 مقاله مشارکت داشته و در این میان، دانشگاه تهران با 32 مقاله بیشتر مشارکت را در بین نهادها و مؤسسات علمی داشته است. بررسی روش‎‌‏های پژوهشی نیز نشان داد که مقالات توصیفی– تحلیلی از روش‌‏های متداول پژوهشگران این حوزه بوده و از نظر سطح تحلیل سطح ملی با 18/ 47درصد بیشترین سهم مقالات را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پژوهشکده مطالعات راهبردی (1400)، سال‏نمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شماره 12، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حافظ‏نیا، محمدرضا (1386)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.
خاشعی ورنامخواستی، وحید، سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی و شیرین اسدی خانقاه (1393)، تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) طی دوره هفت ساله، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، مجله دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 93، صص 160-129.
دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی (1400)، دانشنامه اطلاعات و ضد اطلاعات، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
دشتی، محمدتقی و علی شکری (1398)، ولایت فقیه و امنیت ملی (بررسی جایگاه و نقش ولایت فقیه در امنیت ملی از منظر حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران)، تهران: مرکز پژوهشی مبنا و مؤسسه صراط مبین هدایت، مکث اندیشه.
رازقی، نـادر و مـریم قائـدی (1395)، تبیـین عوامـل مـؤثر بـر تولیـد علمـی، پژوهشـنامۀ مدیریت اجرایی، دانشگاه مازندران، شماره 16، صص 63-86.
رایف، دانیل، استفن لیسی و فریدریک جی فیکو (1381)، تحلیل پیام­های رسانه­ای، ترجمه مهدخت بروجردی علوی، تهران: نشر سروش.
زارعی، عیسی و نیره خداداد شهری (1393)، تحلیل استنادی و محتوائی مقالات، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 63، دوره 17، صص 175-196.
کینگ، گری و کریستوفر موری (1383)، بازاندیشی در امنیت انسانی، ترجمه مرتضی بحرانی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 26، صص 1-25.
ماندل، رابرت (1379)، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
یزدان­فام، محمود (1388)، امنیت نرم و چرایی اهمیت آن، فصلنامه مطلعات راهبردی، شماره 45، صص 109-134.
Raadschelders, Jos C. N., & Kwang Hoon Lee (2011), Trends in the study of public administration: Empirical and qualitative observations from Public Administration Review, 2000–2009. Public Administration Review, 71(1), 19-33.
Sugimoto, Cassidy R. & Scott Weingart (2015), The kaleidoscope of disciplinarity, Journal of Documentation, 71(4), 775-794.