احزاب سیاسی و حکمرانی امنیتی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

طرح الگوی حکمرانی امنیتی در چند دهه اخیر (مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی در کنار دولت برای تأمین امنیت) و فواید و آثار آن در کاهش هزینه‌های تأمین امنیت از سوی جامعه سیاسی، برخی از محققان امنیتی-سیاسیِ کشورهای مختلف را واداشته تا در مورد کم‌وکیف، راه‌ها، عوامل و بسترهای تحقق آن به تحقیق و جست‌وجو بپردازند. گرچه به لحاظ نظری و کاربردی، مطالعات اندکی در خصوص عوامل و بسترهای تحقق آن صورت پذیرفته، اما به‌نظر می‌رسد یکی از عوامل و بسترهای مهم تحقق این امر در جوامع سیاسی مختلف (ازجمله ایران)، توسعه احزاب سیاسی و نقش‌آفرینی آن‌ها در این مهم باشد. این نوشتار باهدف بررسی نقش احزاب در تحقق حکمرانی امنیتی و با طرح سؤال از مناسبات این دو، بر این فرض است که احزاب سیاسی با کارویژه‌هایی همچون افزایش مسئولیت‌پذیری، فرهنگ‌سازی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای تأمین امنیت (به‌عنوان بسترهای تحقق حکمرانی امنیتی)، ازیک‌سوی، و افزایش مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی، تجمیع منابع تأمین امنیت، ارتقاء سیاستگذاری‌ها و تصمیمات غیرمتمرکز و غیره (به‌عنوان شاخص‌های حکمرانی امنیتی)، ازسوی‌دیگر، در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی نقش بسزایی دارند. نوشتار حاضر، علاوه بر دست‌یافتن به نتایج فوق از رهگذر روش تبینی-علی و با رویکرد ساختار-کارگزار، دارای نوآوری‌های نظری و تطبیقی برای تحقیقات مرتبط در آینده و نیز کاربست آن برای کارگزاران سیاسی-امنیتی خواهد بود تا از رهگذر آن، مسائل امنیتی و شیوه‌های تأمین ان را با نگاهی نو و عملیاتی جست‌وجو کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political Parties and Their Impact on Security Governance in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

 • heidar shahriari
assistant prof. of political science at shiraz university
چکیده [English]

Introduction
In recent decades, the concept of a security governance model—where public and private sectors collaborate with the government to provide security—has drawn significant interest. Its potential impact on reducing security costs has prompted scholars in the field of politics and security across various countries to explore its characteristics, implementation methods, influencing factors, and underlying foundations.
While limited theoretical and practical work has been conducted on this issue, it appears that political parties play a crucial role in security governance within different societies, including Iran. Recognizing their significance in providing security, both the broader political society and security practitioners should prioritize their establishments in programs and policies to ensure comprehensive security.
This paper aims to examine the influence of political parties on security governance. It assumes that political parties significantly impact security governance through functions such as promoting accountability, fostering culturalization, and facilitating coordination among security agencies (which form the foundations of security governance). Additionally, political parties contribute to increased participation from public and private sectors, resource accumulation for providing security, and the advancement of decentralized policy-making and decision-making (which serve as indicators of effective security governance).
Methodology
This study adopts the theory of structure-agent or structuration. According to this approach, both structuralism and voluntarism represent single-causal and simplistic views that fail to fully analyze complex events in human society. Consequently, a synthesis of these perspectives is necessary. While structuralism emphasizes the supremacy of structures, attributing socio-political events to their influence, voluntarism takes the opposite stance. In the voluntarism perspective, the role of the human agent is central, and structures are seen as products of voluntary action.
However, the structuration theory adeptly combines these two perspectives in a nuanced and innovative manner, effectively addressing criticisms of the methodology. According to Anthony Giddens, one of the early proponents of this theory, the interaction between agents and structures situates actors within their action environment. Consequently, the outcomes of individual actions are shaped by both the specific actions themselves and the broader contextual framework. These structures play a dual role: they mediate agents’ actions, that is, shaping the conditions within which those actions occur, while also undergoing reconstruction through those very actions.
This paper seeks to examine the role of political parties in security provision within the security governance model, drawing on structuration theory. By adopting this approach, we gain insights into the geographical, cultural, and political structures that either constrain or enhance the influence of political parties in Iran. Additionally, it enables statesmen to grasp the limitations and capabilities of political parties, emphasizing their pivotal role as a decisive factor in achieving effective and comprehensive security within the security governance framework.
Result and Discussion
The initial step toward developing security governance in Iran involves the establishment of robust political parties. Subsequently, socio-cultural structures must be crafted, alongside the realization of security governance indicators. These structures encompass important metrics such as culturalization, public acceptance, coordination, and responsibility. Their significance is such that constructing an effective security governance model hinges upon them.
Governance indicators involve various metrics, including private and public sector participation, decentralized policy implementation and decision-making, resource mobilization for security, geographical decentralization, and the cultivation of a comprehensive security perspective. Consequently, statesmen play a crucial role in recognizing the significance of political parties. Simultaneously, their attention to historical and existing structures is vital for realizing an effective security governance model that aligns with Iran’s present and future context.
The current model of security governance in Iran is both desirable and necessary. It is desirable because citizens have the right to participate in political and security affairs. Moreover, it is necessary due to the complexities of providing security in today's decentralized, complex, and interconnected world. Achieving cost reduction and optimizing security mechanisms require active participation from both the public and private sectors within the security governance framework. Iran, like any other country, is intricately connected to the global network of governance. Therefore, understanding the efficiency and necessity of such a model is crucial. An important question for future research is to what extent the existing political system is prepared to adapt and embrace the requirements and dimensions of the security governance model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security Governance
 • Culturalization
 • Political Parties
 • Security Provision
 • Public and Private Sector
 • اخوان کاظمی، بهرام (1378)، احزاب، ثبات سیاسی و امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره چهارم، صص 100 - 131
 • اسمیت، بی. سی. (1378)، احزاب سیاسی و کثرت‌گرایی در جهان سوم، ترجمه امیرمحمد حاج‌یوسفی، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره‌های 141-142، صص 58-69
 • آبراهامیان، یرواند (1385)، ایران بین دو انقلاب، چاپ دهم، تهران: نشر مرکز
 • بوزان، باری (1389)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی
 • خیری‌اصل، خیراله، امیرمسعود شهرام‌نیا، حمید نساج و عباس حاتمی (1398)، تأثیر سیاست‌های حزبی جمهوری اسلامی ایران بر حیات احزاب سیاسی، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال سیزدهم، شماره 46، صص 23-46
 • دوورژه، موریس (1357)، احزاب سیاسی، رضا علومی، تهران: انتشارات امیرکبیر
 • راسکین، مایکل، جی.، رابرت ال. کورد، جیمز ای. مدایروس و والتر اس. جونز (1393)، درآمدی بر علم سیاست، ترجمه علی اردستانی، تهران: نشر قومس
 • صادقی‌جقه، سعید (1400)، سیاست‌زدگی و حکمرانی امنیت ملی؛ روندها، الگوها و پیامدها، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 24، شماره اول، صص 65- 117.
 • صدرانیا، حسن (1399)، ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیست و سوم، ش 4، صص 11-145
 • عالم، عبدالرحمن (1386)، بنیادهای علم سیاست، چاپ هفدهم، تهران: نشر نی
 • فوران، جان (1395)، مقاومت شکننده، (تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی)، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1381)، تدوین‌گر: جهانگیر منصور ، تهران: انتشارات دوران
 • ‌قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده (مصوب 7/06/1360)، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری https://qavanin.ir/Law/PrintText/83451
 • قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب 1395)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • کدی، نیکی (1383)، نتایج انقلاب ایران، تهران: ققنوس
 • متمم قانون اساسی مشروطه (بی‌تا)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • مختاری اصفهانی، رضا (1392)، پهلوی اول از کودتا تا سقوط، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
 • مکی، حسین (1370)، زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه، تهران: انتشارات کبیر
 • موسوی‌نژاد، سیدولی (1393)، پیچیدگی سیاست در ایران، تهران: انتشارت تیسا
 • هریسی‌نژاد، کمال‌الدین، رجب ایزدی و فایقه چلبی (1397)، کارکرد احزاب سیاسی در تنظیم روابط قوای حاکم؛ مطالعه تطبیقی نظام‌های انگلستان، آمریکا و ایران، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره 27، صص 35-65
 • هیوود، آندره (1395)، سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، چاپ ششم، تهران: نشر نی
 • یزدان‌فام، محمود (1401)، سیاست خارجی و حکمرانی امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 25، شماره چهارم، صص 217- 247.

 

References

 • Ball, Alen R. (1951), Modern Politics and Government, London, Oxford University Press
 • Cammett, M. (2014), Compassionate Communalism: Welfare and Sectarianism in Lebanon, Cornell University Press
 • Carver, M. (1992), Tightrope Walking: British Defence Policy since 1945, London: Random Century
 • Corstange, D. (2016), The Price of a Vote in the Middle East: Clientelism and Communal Politics in Lebanon and Yemen, Cambridge University Press
 • Daase, Christopher; Friesendorf, Cornelius (2010), Security Governance and the Problem of Unintended Consequences, in: Christopher Daase and Cornelius Friesendorf (ed), Rethinking Security Governance, New York: Routledge
 • Gambetta, D. (1993), The Sicilian Mafia: The business of private protection, Harvard University Press
 • Hufty, M. (2011), Investigating Policy Processes: The Governance Analytical Framework, In: U, Wesmann & H. Hurni. (eds), Research for Sustainable Development: Foundations, experiences, and perspectives, Geneva: Geographica Bernensia
 • Jessop, B. (2000), Governance Failure, in Gerry Stoker (ed.), The New Politics of British Local Governance, pp. 11–32. Basingstoke: Macmillan
 • Karnonen, Laury (2007), Legislation on Political Parties; A Global Comparison, PARTY POLITICS, Vol. 13 (4), pp: 437-455
 • Kirchner, Emil J. (2007), Regional and Global Security Changing Threats and Institutional Responses, In: Emil J. Kirchner and James Sperling (eds), Global Security Governance Competing Perceptions of Security in the 21st Century, London: Routledge
 • Krahmann, Elke (2003), Conceptualizing Security Governance, Journal of the Nordic International Studies Association, Vol. 38(1): 5–26. (ps.au.dk/NISA)
 • Liao, Danzi (2012), Security Governance: An Alternative Paradigm?, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 2 (1)
 • Ocakli, F. (2015), Notable Networks: Elite Recruitment, Organizational Cohesiveness, and Islamist Electoral Success in Turkey, Politics & Society, Vol. 43(3), pp: 385–413 https://doi.org/10.1177/0032329215584790
 • Pearlman, W. (2011), Violence, Nonviolence, and the Palestinian National, Movement, Cambridge University Press http://ebookcentral.proquest.com/lib/brandeis-ebooks/detail.action?docID=807203
 • Schroeder, Ursula C.; Chappuis, Fairlie; Kocak, Deniz (2014), Security Sector Reform and the Emergence of Hybrid Security Governance, International Peacekeeping, Vol. 21 (2), pp: 214–230
 • Shearing, C. (2005), Nodal Security, Police Quarterly, Vol. 8(1), pp: 57–63
 • Stedem, Kelly (2021), Political Parties and the Provision of Non-State Security in Lebanon, Middle East Initiative, Harvard University: John F. Kennedy School of Government
 • Ullman, R. H. (1983), Redefining Security, International Security, Vol. 8(1), pp: 129–153
 • Zoli, Corri (2017), The Changing Role of Law in Security Governance, Syracuse Law Review, Vol. 67, pp: 613-619