نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‏الملل دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور

3 دانشیار دانشگاه پیام نور.

چکیده

هدف این نوشتار واکاوی نقش مجمع عمومی سازمان ملل در پیشگیری و مقابله با خشونت و افراط‏گرایی است و استدلال اصلی آن عبارت از این است که این رکن سازمان ملل با وجود اینکه در مواجه با افراط‏گرایی و خشونت از رویه واحدی پیروی نمی‏کند و اقداماتش بسته به شرایط و اوضاع جامعه بین‏المللی متفاوت است، اما با این پدیده در دو سطح «پیشگیری» و «اقدام» به مبارزه برخاسته و در مجموع نیز با توجه به امکانات و اختیاراتی که در مقایسه با ارکان دیگر به‏ویژه شورای امنیت دارد، موفق عمل کرده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پرز دکوئیار ، خاویر (1379)، به سوی صلح، ترجمه حمید رضا زاهدی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول.
جاویدزاده، حمیدرضا (1392)، سیاست جنایی سازمان ملل متحد: چالش‏ها و رهیافت‏های مبارزه با نسل‏زدایی، انتشارات میزان، چاپ اول.
سواری، حسن (1390)، ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین‏المللی در پرتو پرونده عمر البشیر (سودان) ، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 58.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا و همکاران (1387)، آراء و نظرات مشورتی دیوان بین‏المللی دادگستری، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول.
Berdal, Mats and Economides, Spyros (2007), United Nations Interventionism, 1991–2004, Cambridge University Press.
Browne, Marjorie Ann, (2013), United Nations System Funding: Congressional Issues, available at: https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33611.pdf.
Chesterman, Simon (2007), Secretary or General? The UN Secretary-General in World Politics, Cambridge University Press, UK.
Goodman, Ryan and Jinks, Derek (2004), How to Influence States: Socialization and International Human Rights Law, Duke Law Journal, V.54, N. 3.
Gopalan, Sandeep (2007), Alternative Sanctions and Social Norms in International Law: The Case of Abu Ghraib, Michigan State Law Review.
Hossien, Kamrul (2008), The Complementary Role of the United Nations General Assembly in Peace Management, Review of international law and politics, Vol: 4, issue 13.
Joseph, Sarah and McBeth, Adam (2010), Research Handbooks in International Law, Edward Elgar Publication, UK.
Martin, Ian (2001), Self-Determination in East Timor: The United Nations, the Ballot, and International Intervention, Lynne Rienner Publishers, USA.
Sarooshi, Dan, (2000), The United Nations and the Development of Collective Security: The Delegation by the UN Security Council of its Chapter VII Powers, Available at: https://global.oup.com/academic/product/the-united-nations-and-the-development-of-collective-security-9780198299349?cc=us&lang=en&#\
Snyder, Sarah B. (2014), Human Rights and the Cold War: Did Anyone Care? Available at: https://networks.h-net.org/system/files/contributed-files/e114_0.pdf
Thomas, Raju G. C (2003), Yugoslavia unraveled: sovereignty, self-determination, intervention, Lexington Books, UK.