نسبت ژئوپلیتیکی امنیت زیست‏محیطی و توسعه پایدار؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

ژئوپلیتیک انتقادی در قالب نقد رویکردهای سنتی و طرح مفاهیم زیستی، در نقش نقاد الگوی توسعهِ مخربِ محیط زیست سر بر آورده است. در این میان، سود‏انگاری برخاسته از اندیشه‌ مدرنیته و رویکرد سخت‌افزارانه، به همراه کوشش برای توسعه و تأمین نیازهای جمعیت، زیست‌بوم‌های مختلف را دچار تخریب کرده و نتایج آن در قالب تشدید مخاطرات محیطی نمود یافته‌ است. از این رو، ارزیابی پایداری محیط زیست در فرایندِ توسعه با چالش‌ مواجه شده است. داده‌های مقاله حاضر، ناظر بر این واقعیتند که در ایران نیز اندیشه توسعه‏گرا عمدتاً ماهیتی کم‏توجه به ارزیابی پایداری زیست‏محیطی داشته است. برآوردها نشان می‌دهند وسعت دریاچه ارومیه متأثر از عوامل طبیعی و انسانی، کاسته شده است. چنانچه روندهای موجود ادامه یابند، دریاچه خواهد خشکید که پیامدهای فاجعه‏باری به دنبال خواهد داشت. از این‌رو، برنامه‌ریزی در این بخش باید متوجه عوامل انسانی این فاجعه زیست‏محیطی در قالب تغییر الگوی کشت و تغییر الگوی زیست، به دلیل تغییر اقلیم باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Geopolitical Security and Sustainable Development; the Case of Uremia Lake

نویسنده [English]

  • Morad Kaviani Rad
چکیده [English]

Through criticism of traditional approaches and by raising environmental concepts, the critical geopolitics has appeared as the critic of environmental destructive models of development. In this way, the concept of interest based on modernity and hard ware approach along with the attempt to meet the increasing needs of the population has led to destruction of the environment the result of which has appeared in the form of environmental crises. Therefore, the assessment of the durability of the environment has faced sever challenges. This paper’s data are showing that like other countries, inIranthe development oriented thoughts have not paid enough attention to durability of environment. The estimates are signifying that theUremiaLakearea has been decreased due to natural and human factors. And if this situation continues, theLakewill get dried and this will lead to disastrous consequences. Thus, the relevant plans should pay attention to the human factors and shift of the model of plantation as well as subsistence pattern.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical geopolitics
  • Environmental crisis
  • Dam
  • Uremia Lake