انتظام فضایی شبکه شهری و برنامه‏ریزی جمعیتی در افق 1400؛ مطالعه موردی آذربایجان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شبکه شهرها به عنوان اصلی‌ترین مکان استقرار جمعیت و مؤثرترین مکان در جابه‏جایی‌های جمعیت، از اهمیت زیادی در برنامه‏ریزی‏ها برخوردار است. پرسش اصلی این مقاله این است که اندازه بهینه جمعیت در شهرها کدام است وچگونه می‌توان تعادل جمعیتی را در یک محدوده جغرافیایی ایجاد کرد؟ نویسنده با پیش‌بینی جمعیت شهرهای منطقه آذربایجان تا افق 1400 و برنامه‏ریزی برای آن بر اساس مدل رتبه ـ اندازه تعدیلی متناسب با میزان کشش‌پذیری و درجه آنتروپی شبکه شهری، جمعیت بهینه افق 1400 را ارائه و سیاست‏های لازم را برای افزایش یا کاهش نرخ رشد جمعیت شهرها در جهت ایجاد تعادل فضایی جمعیت آذربایجان در افق مورد نظر، مطرح نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Spatial Layout of the Urban Networks and Demographic Planning in the 2022 Prospective, the Case of Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Nader Zaali
  • Bahram Sarmast
چکیده [English]

During the recent decades, regional equilibriums and balanced distribution of the population have been one of the great concerns for the planners and regional development thinkers. In this way, cities as the main place of habitation and the most effective place in population movement, has got a significant position. Therefore, the main question of the paper is as follows: what is the optimized amount of the population in the cities? And how the population of a region can be equilibrated? Predicting the population in cities of the district of Azerbaijan within the 2022 Prospective and its planning based on rank – amount modification model appropriate with the elasticity and anthropy of the urban network, the author suggests the optimized amount of the population of the Azerbaijan cities and consequently to create an equilibrated spatial, he introduces the required policies to increase or reduce the rate of population growth in Azerbaijan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban network
  • Azerbaijan
  • elasticity
  • Anthropy
  • Rank- Measurement Modification Model