دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، شهریور 1389، صفحه 216-1 (شماره2،شماره مسلسل48)