دورنمای محیط کسب و کار در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله سیاست‏های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تأثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی می‏کند. در سیاست‏های کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتاً باید در چارچوب سیاست‏های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی مؤثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تأکید شده است. در این مقاله، برخی از عمده‏ترین آسیب‏های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Prospect of the Business Environment in the Fifth Bill of Development in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammd Khezri
چکیده [English]

The paper studies the Fifth Bill of Development inIranin terms of its effects on business environment in the country. Based on the general terms of the plan, promotion of the business environment is the main strategy for realization of the economic growth, social security and better life standards of the Iranian nation. Also, it will serve as an important factor in empowerment of the people against poverty, unemployment and inflation. Given the need to promote the business environment, some of the defects of the plane are explained in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business environment
  • Investment Environment
  • the Fifth Plan of Development
  • Economic Development