سازمان جهانی تجارت و مسأله منطقه‏ گرایی در اپک

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

نحوه تعامل چندجانبه‏گرایی حاکم بر گات / سازمان جهانی تجارت و منطقه‏گرایی حاکم بر گروه‏بندی‏های ترجیحی، یکی از مسایل مهم و پیچیده عرصه تجارت بین‏الملل است. در حالی که چندجانبه‏گرایی بر عدم تبعیض (با تکیه بر اصول رفتار ملی و ملت کامله‏الوداد) در تجارت بین‏الملل تأکید دارد، منطقه‏گرایی به رفتارهای ترجیحی میل می‏کند. با این وجود، هر دو به موازات هم رشد کرده‏اند و اغلب دولت‏ها از هر دو گزینه در کنار هم استفاده می‎‏کنند؛ به خصوص طی یکی دو دهه اخیر که در پی مذاکرات دور اوروگوئه، توافق‏های گسترده‏ای به صورت چندجانبه به عمل آمده و سازمان جهانی تجارت جایگزین گات شده، موج نوین و گسترده‏ای از منطقه‏گرایی رشد یافته است. با وجود ناهم‏خوانی‏هایی که به صورت کلی بین چند جانبه‏گرایی و منطقه‏گرایی مطرح است، شرط «بازبودن» می‏تواند منطقه‏گرایی را در سازگاری و حتی تکمیل چندجانبه‏گرایی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات