بررسی سیاست اصلاحات قلمروهای مدیریت محلی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت ‏علمی گروه برنامه‌‏ریزی شهری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

2 کارشناسی‏ ارشد برنامه‏‌ریزی شهری دانشگاه هنر (نویسنده مسئول)

چکیده

از نظر نویسندگان این مقاله، تفرق سیاسی و عملکردی، ضعف سازوکار هماهنگی و همکاری بین مدیران و مسئولان، بی‏توجهی به کارایی و اثربخشی اقتصادی، ابهام قانونی در نظام تقسیمات کشوری، ضعف در حوزه مشارکت مردمی و از همه مهم‏تر فقدان سیاست مشخص و برنامه‏ریزی‏شده در تصمیم‏گیری‏ها درباره تجزیه یا ادغام قلمروها ازجمله پیامدهای سیاست قلمرویی وضع موجود ایران است. براین‏اساس، اگر سیاست ادغام قلمروها به‏صورت برنامه‏ریزی‏شده و با واگذاری برخی اختیارات به سطوح محلی و کاهش رایزنی‏های سیاسی و تأثیر عوامل غیررسمی همراه باشد، می‏تواند برای برخی از حوزه‏های قلمرویی ایران مناسب باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Reform Policy for Local Management Zones in Iran

نویسندگان [English]

  • Naser Barakpour 1
  • Siamak Masoudi 2
1 .
2 .
چکیده [English]

The authors of this article maintain that the current territorial policy in Iran has resulted in a number of issues, including political and functional divisions, flawed mechanisms for coordination and cooperation between managers and officials, disregard for economic efficiency and effectiveness, legal ambiguity in the system of administrative divisions in the country, lack of public participation, and, most importantly, lack of a clear and well-crafted policy for making decisions about dividing or merging territories. In light of the above-mentioned issues, it can be said that the merger of territories could contribute positively to some territorial divisions in Iran if it is carried out in a well-planned manner, some authority is delegated to local bodies, fewer political consultations are made, and the influence of unofficial factors becomes less strong.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Territorial Reforms
  • Administrative Divisions
  • Merger
  • Dividing
  • Local Management
  • Efficiency
آخوندی، عباس احمد، برک‏پور، ناصر، طاهر خانی، حبیب الله، اسدی، ایرج و همکاران (1385) تفرق سیاسی و مدیریتی در اداره منطقه کلان شهری تهران، پیامدها و راهبردها، دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت پردیس دانشکده‏های فنی دانشگاه تهران.
آخوندی، عباس و طاهرخانی حبیب‏الله" (1389) نظام مدیریت و کنترل ساخت‏وسازهای روستایی در ایران (مشکلات و راهکارها)".
آخوندی، عباس، برک‏پور، ناصر، اسدی، ایرج، طاهرخانی، حبیب‏الله و همکاران (1386) حاکمیت شهر منطقه تهران: چالش‏ها و روندها، نشریه هنرهای - زیبا، شماره 29: 5-16.
احمدی‏پور، زهرا، راهنما، محمدرحیم و رومینا، ابراهیم (1388) نقش نظام تقسیمات کشوری در توسعه ملی ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی- برنامه‏ریزی آمایش سرزمین، دوره پانزدهم، شماره 15.
احمدی‏پور، زهرا، جعفرزاده،حسن و میرزایی، محمدرضا (1393) تحلیل کارکردی تقسیمات کشوری در اجرای برنامه‏های آمایش سرزمین با تأکید بر ایران، فصلنامه برنامه‏ریزی منطقه ای، سال چهارم، شماره 14.
اسدی، ایرج (1395) تبیین ضرورت ایجاد نظام مدیریت و حکمروایی ویژه برای منطقه کلا نشهری تهران، نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره ۱.
اعظمی، هادی، دبیری، علی‏اکبر (1390) تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره دوم.
اعظمی، هادی، دبیری، علی‏اکبر (1390) تحلیل عناصر تهدید سیاسی- امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران، مدرس علوم انسانی- برنامه‏ریزی و آمایش فضا، دروه پانزدهم، شماره 4.
ایمانی جاجرمی، حسین (1389) دهیاری‏ها، مدیریت محلی و سیاست کلی نظام، ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی دهیاری، ش 47.
برک پور، ناصر واسدی، ایرج (1385) بررسی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها- مصوب، 1384 "فصلنامه مدیریت شهری"، شماره 18.
جلالی، محمد (1388) مسئلۀ تقسیمات کشوری در حقوق اداری ایران از دیدگاه عدم تراکم و عدم تمرکز سرزمینی، حقوق و مصلحت، سال دوم، شماره پنجم.
جلالی، محمد (1394) اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 47، تابستان 13.
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 62.
زنگنه شهرکی، سعید (1392) فرایند تبدیل نقاط روستایی به شهر در مقیاس ملی " و پیدایش پدیده خام شهرها"، پژوهش‏های روستایی، دوره ۴، شماره 3.
سازمان شهرداری‏ها ودهیاری‏های کشور، 1395.
صرافی، توکلی‏نیا کاظمیان، غلامرضا وشالی، محمدرضا (1394) تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمان‏ها و نهادهای خدماتی کلان شهر تهران، پژوهش‏های دانش زمین، سال ششم، شماره 1.
عباسی، بیژن (1389) حقوق اداری، تهران: دادگستری.
قانون اصلاح تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‏های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران1375 و اصلاحیه‏های بعدی.
Abdulai Kuyii،Mohammed (2015) The politics of municipal fragmentation in Ghana، Commonwealth Journal of Local Governance.
Blazek, J. (2004) “Changing Local Finances in the Czech Republic: Half Way Over?” GeoJournal, Vol. 32, No. 3.
Brian E. Dollery and Lorenzo Robotti (2014) The Theory and Practice of Local Government Reform
Copus, C. (2010) English (UK) local government: neither local nogovernment.
Council of European Municipalities and Regions, 2008. Balancing democracy, identity and efficiency: changes in local and regional structures in Europe, Brussels, Paris: Council of European Municipalitiesand Regions.
Denters, B. (2008, forthcoming) “Size and Political Trust: Evidence from Denmark, The Netherlands, Norway and the United Kingdom”. Government & Policy C: Environment and Planning.
Dexia (2011) Sub-National Governments in the European Union. Paris
Doin, popescu (2014) Systemof local Government in Sweden.
Gilles Pinson &Christelle Morel (2016) Beyond Neoliberal Imposition: State–Local Cooperation and the Blending of Social and Economic Objectives in French Urban Development Corporation.
HellsingRydergård،Erika (2013) Municipal amalgamation Theory, Methodology and International Experiences A Desk Study for the Tuselog Programme. SKL international.
Hertzog, Robert (2012) Intermunicipal Cooperation: A Viable Alternative to Territorial Amalgamation?
Ivan Kopric (2016) Consolidation, Fragmentation, and Special Statuses of Local Authorities in Europe.
Jostein Askim, Jan Erling Klausen, Signy Irene Vabo & Karl Bjurstrøm, (2017), Territorial upscaling of local governments: a variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries, Local Government Studies,
Mouritzen, P. E. (2010) The Danish revolution in Local Government: How and Why. i: Territorial choice: the politics and boundaries of borders. New York: Palgrave Macmillan, pp. 21‐41.
Neil Barnett and David Sweeting (2014), Is UK local government really so big?
Neméry, J.-C. (ed.) (2014) Quelle nouvelle réforme pour les collectivités territoriales françaises? Paris: L’ Hammatan.
Sandford, Mark (2017) Local government in England: structures, House of commons library.
Swianiewicz, P. (Ed.) (2002) Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe (Budapest: LGI – Open Society Institute).
Swianiewicz, Pawel (2017) If territorial fragmentation is a problem, is amalgamation a solution? – Ten years later, Local Government Studies.
Swianiewicz.pawel (2010)” If Territorial Fragmentation is a Problem, is Amalgamation a Solution? An East European Perspective. Local Government Studies (Vol. 36, No. 2, 183–203, April 2010.