بررسی سیاست اصلاحات قلمروهای مدیریت محلی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت ‏علمی گروه برنامه‌‏ریزی شهری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

2 کارشناسی‏ ارشد برنامه‏‌ریزی شهری دانشگاه هنر (نویسنده مسئول)

چکیده

از نظر نویسندگان این مقاله، تفرق سیاسی و عملکردی، ضعف سازوکار هماهنگی و همکاری بین مدیران و مسئولان، بی‏توجهی به کارایی و اثربخشی اقتصادی، ابهام قانونی در نظام تقسیمات کشوری، ضعف در حوزه مشارکت مردمی و از همه مهم‏تر فقدان سیاست مشخص و برنامه‏ریزی‏شده در تصمیم‏گیری‏ها درباره تجزیه یا ادغام قلمروها ازجمله پیامدهای سیاست قلمرویی وضع موجود ایران است. براین‏اساس، اگر سیاست ادغام قلمروها به‏صورت برنامه‏ریزی‏شده و با واگذاری برخی اختیارات به سطوح محلی و کاهش رایزنی‏های سیاسی و تأثیر عوامل غیررسمی همراه باشد، می‏تواند برای برخی از حوزه‏های قلمرویی ایران مناسب باشد.
 

کلیدواژه‌ها


آخوندی، عباس احمد، برک‏پور، ناصر، طاهر خانی، حبیب الله، اسدی، ایرج و همکاران (1385) تفرق سیاسی و مدیریتی در اداره منطقه کلان شهری تهران، پیامدها و راهبردها، دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت پردیس دانشکده‏های فنی دانشگاه تهران.
آخوندی، عباس و طاهرخانی حبیب‏الله" (1389) نظام مدیریت و کنترل ساخت‏وسازهای روستایی در ایران (مشکلات و راهکارها)".
آخوندی، عباس، برک‏پور، ناصر، اسدی، ایرج، طاهرخانی، حبیب‏الله و همکاران (1386) حاکمیت شهر منطقه تهران: چالش‏ها و روندها، نشریه هنرهای - زیبا، شماره 29: 5-16.
احمدی‏پور، زهرا، راهنما، محمدرحیم و رومینا، ابراهیم (1388) نقش نظام تقسیمات کشوری در توسعه ملی ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی- برنامه‏ریزی آمایش سرزمین، دوره پانزدهم، شماره 15.
احمدی‏پور، زهرا، جعفرزاده،حسن و میرزایی، محمدرضا (1393) تحلیل کارکردی تقسیمات کشوری در اجرای برنامه‏های آمایش سرزمین با تأکید بر ایران، فصلنامه برنامه‏ریزی منطقه ای، سال چهارم، شماره 14.
اسدی، ایرج (1395) تبیین ضرورت ایجاد نظام مدیریت و حکمروایی ویژه برای منطقه کلا نشهری تهران، نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره ۱.
اعظمی، هادی، دبیری، علی‏اکبر (1390) تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره دوم.
اعظمی، هادی، دبیری، علی‏اکبر (1390) تحلیل عناصر تهدید سیاسی- امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران، مدرس علوم انسانی- برنامه‏ریزی و آمایش فضا، دروه پانزدهم، شماره 4.
ایمانی جاجرمی، حسین (1389) دهیاری‏ها، مدیریت محلی و سیاست کلی نظام، ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی دهیاری، ش 47.
برک پور، ناصر واسدی، ایرج (1385) بررسی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها- مصوب، 1384 "فصلنامه مدیریت شهری"، شماره 18.
جلالی، محمد (1388) مسئلۀ تقسیمات کشوری در حقوق اداری ایران از دیدگاه عدم تراکم و عدم تمرکز سرزمینی، حقوق و مصلحت، سال دوم، شماره پنجم.
جلالی، محمد (1394) اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 47، تابستان 13.
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 62.
زنگنه شهرکی، سعید (1392) فرایند تبدیل نقاط روستایی به شهر در مقیاس ملی " و پیدایش پدیده خام شهرها"، پژوهش‏های روستایی، دوره ۴، شماره 3.
سازمان شهرداری‏ها ودهیاری‏های کشور، 1395.
صرافی، توکلی‏نیا کاظمیان، غلامرضا وشالی، محمدرضا (1394) تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمان‏ها و نهادهای خدماتی کلان شهر تهران، پژوهش‏های دانش زمین، سال ششم، شماره 1.
عباسی، بیژن (1389) حقوق اداری، تهران: دادگستری.
قانون اصلاح تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‏های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران1375 و اصلاحیه‏های بعدی.
Abdulai Kuyii،Mohammed (2015) The politics of municipal fragmentation in Ghana، Commonwealth Journal of Local Governance.
Blazek, J. (2004) “Changing Local Finances in the Czech Republic: Half Way Over?” GeoJournal, Vol. 32, No. 3.
Brian E. Dollery and Lorenzo Robotti (2014) The Theory and Practice of Local Government Reform
Copus, C. (2010) English (UK) local government: neither local nogovernment.
Council of European Municipalities and Regions, 2008. Balancing democracy, identity and efficiency: changes in local and regional structures in Europe, Brussels, Paris: Council of European Municipalitiesand Regions.
Denters, B. (2008, forthcoming) “Size and Political Trust: Evidence from Denmark, The Netherlands, Norway and the United Kingdom”. Government & Policy C: Environment and Planning.
Dexia (2011) Sub-National Governments in the European Union. Paris
Doin, popescu (2014) Systemof local Government in Sweden.
Gilles Pinson &Christelle Morel (2016) Beyond Neoliberal Imposition: State–Local Cooperation and the Blending of Social and Economic Objectives in French Urban Development Corporation.
HellsingRydergård،Erika (2013) Municipal amalgamation Theory, Methodology and International Experiences A Desk Study for the Tuselog Programme. SKL international.
Hertzog, Robert (2012) Intermunicipal Cooperation: A Viable Alternative to Territorial Amalgamation?
Ivan Kopric (2016) Consolidation, Fragmentation, and Special Statuses of Local Authorities in Europe.
Jostein Askim, Jan Erling Klausen, Signy Irene Vabo & Karl Bjurstrøm, (2017), Territorial upscaling of local governments: a variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries, Local Government Studies,
Mouritzen, P. E. (2010) The Danish revolution in Local Government: How and Why. i: Territorial choice: the politics and boundaries of borders. New York: Palgrave Macmillan, pp. 21‐41.
Neil Barnett and David Sweeting (2014), Is UK local government really so big?
Neméry, J.-C. (ed.) (2014) Quelle nouvelle réforme pour les collectivités territoriales françaises? Paris: L’ Hammatan.
Sandford, Mark (2017) Local government in England: structures, House of commons library.
Swianiewicz, P. (Ed.) (2002) Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe (Budapest: LGI – Open Society Institute).
Swianiewicz, Pawel (2017) If territorial fragmentation is a problem, is amalgamation a solution? – Ten years later, Local Government Studies.
Swianiewicz.pawel (2010)” If Territorial Fragmentation is a Problem, is Amalgamation a Solution? An East European Perspective. Local Government Studies (Vol. 36, No. 2, 183–203, April 2010.