دوره و شماره: دوره 22، شماره 84 - شماره پیاپی 2، شهریور 1398، صفحه 1-214 
تأثیر برجام بر جایگاه راهبردی ایران در نظام بین ‏الملل

صفحه 105-134

رضا خلیلی؛ محمد بابایی؛ کاظم لطفی حاج ‏آباد


محرمانگی در دیپلماسی؛ تحولات و چشم انداز

صفحه 165-192

کاظم تاجیک؛ علی‏ اصغر کاظمی زند؛ کیهان برزگر