تنوع قومی، سیاست چندفرهنگی و الگوی شهروندی: بررسی موردی ایران معاصر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه تهران

چکیده

ملت‏سازی‏های مدرن در قرن گذشته، با دو چالش عمده فرهنگی در جوامع جهان سومی و در حال توسعه مواجه بوده‏اند: چالش مذهب‏گرایی در برابر سکولارسازی اجتماع و سیاست و چالش هویت‏طلبی قومی و فرهنگی در مقابل پروژه همسان‏سازی فرهنگی و زبانی. جامعه ایرانی نیز همانند اکثر جوامع غیرغربی که شاهد تجربه مدرنیزاسیون برون‏زا و کارگزارانه از جانب دولت و به تقلید از الگوی غربی بوده‏اند، در تاریخ معاصر خود با چالش‏ها و بحران‏هایی از مجرای دو مسأله عمده مذکور دست به گریبان بوده است. چنین پدیده‏ای، اتخاذ سیاستی نوین را برای مدیریت راهبردی تنوع فرهنگی – قومی ضروری می‏سازد؛ سیاستی که بر پایه آن، یکپارچگی و همبستگی ملی به شیوه‏ای درون‏جوش، ساختاری و پایدار، تأمین گردد. چنین رویکردی به جای طرد تنوع قومی – فرهنگی، بر پایه تحقق حقوق شهروندی و تعریف هویت ملی بر مبنای وحدت در عین کثرت، استوار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ethnic Diversity, Multicultural Politics and Citizenship: the Case of Contemporary Iran

نویسنده [English]

 • Faramarz Taghiloo
چکیده [English]

In the last century, modern nation – building caused two main cultural challenges in the third words and developing countries: religiousness v. secularism and cultural and ethnic identification v. cultural and linguistic assimilation. Like the other non – western countries were experienced exotic modernization follow from the westernization and agency modernization based on state – oriented, Iranian society was faced with two problems mentioned above. So it is necessary to new policy for them and strategic managing this ethnic and cultural diversity so that in this policy would be appearing national solidarity and integration stimuli, structurally and durably. In this respect, it would be pay attention on replacing citizenship right and definition of national identity based upon unitary exactly plurality with denying the cultural and ethnic diversity.    

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multicultural Politics
 • Citizenship
 • the Constitution of the Islamic Republic of Iran
 • National Solidarity
 1. http:// en.wikipedia.org/wiki/multiculturalism
 2. برای مثال ر.ک: کیت نش، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، جهانی شدن، سیاست، قدرت، ترجمه محمدتقی دلفروز، با مقدمه دکتر حسین بشیریه، تهران، انتشارات کویر، 1380، صص 219 ـ 229.
 3. T.K. Oommen, Citizenship, Nationality and Ethnicity, Polity Press, 1997, pp 23 – 28.
 4. مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات؛ قدرت هویت، ترجمه حسن چاووشیان، ویراستة علی پایا، انتشارات طرح نو، تهران 1380، صص 45 ـ 72.

5.Sheilal. Gvoucher, Globalization and Belonging: the Politics of Identitiy in a Changiag World, Rowman Littlefield Publishers, 2004 pp. 24 – 28, 35 – 42.

 1. استفان کاستلز و الیستر دیویدسون، شهروندی و مهاجرت: جهانی‏شدن و سیاست تعلق، ترجمه فرامرز تقی‌لو، تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1382، ص 263.

7.Joe Foweraher, Tod Landman, Citizenship Rights and Social Movements, Oxford University Press, 1997, pp 32 – 36.

8.Will Kymlicha, Malticultural Citizenship; A Liberal Theory of Minority Rishts, Oxford, 1995.

 1. L. McDonald, "Regrouping in defence of minority rights: Kymlicka's, multucultrval Citizenship" Osgoode Hall Law Jurnal, Vol, 34, No 2.
 2. شهروندی و مهاجرت، پیشین، صص 279 ـ 280.

11.http:// en, wihipedia, orgwikimwticulturalism, pp. 3-4.

 1. Ibid, p 6
 2. شهروندی و مهاجرت، پیشین، ص 280.
 3. همان، ص 290
 4. همان، صص 292 ـ 293.
 5. Gurpreet Mahajan, Identities and Rights, Aspects of Liberal Democraey in India, Oxford University Press, 1998, pp 85 – 86.
 6. See, Ibid, pp 115 – 134.
 7. 18. برای مثال نک؛ اویگیل ایزنبرگ، "اعتماد، سیاست چندفرهنگی و نارضایتی سیاسی"، ترجمه خصر نصرالهی، آذر، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره دوم، تابستان 1383.
 8. برای مثال ر.ک. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، چاپ چهارم 1378، صص 207 – 216.
 9. رک: مجتبی مقصودی، تحولات قومی در ایران، علل و زمینه‌ها، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1380، صص 221 ـ 232.
 10. همان، صص 184 ـ 189.
 11. Alan Finlayson, "Imagined Communities", in The Blackwell Companion to Political Sociology, Blackwell, 2004, pp. 281 – 290.
 12. Sigrid Baringhorst, "Political Rituals" in The Blackwell Companion to Political Sociology, op.cit, pp 290 – 300.
 13. جامعه‏شناسی سیاسی معاصر، پیشین، صص 162 ـ 182.
 14. برای یک مرور کلی رک، تحولات قومی در ایران، پیشین، فصل‏های دهم و یازدهم.
 15. برای مثال رک. ایران بین دو انقلاب، پیشین، صص 494 الی 503، همچنین تحولات قومی در ایران، پیشین، صص 261 الی 279.
 16. در این زمینه برای مثال رک: مقصود رنجبر، «هویت ملی و مشروعیت سیاسی در ایران معاصر»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره سوم، پائیز 1382، صص 619 ـ 640.
 17. John Foran and Jeff Goodwin, "Revolationary Outecomes in Iran and Nicaragua: Goalition Fragmentation, War and the Limits of Social Transformation", Theory and Society, Vol 22, 1993, pp 209 – 247.
 18. برای یک مرور کلی رک: تحولات قومی در ایران، پیشین، فصل‏های یازده و پانزده.
 19. Ian Clark, Globalization and Fragmentation, International Relations in the Twentieth Century, OUP, 1997.

همچنین ببینید، یان کلارک، جهانی‏شدن و نظریه روابط بین‌الملل، ترجمة فرامرز تقی‌لو، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1382.

 1. Globalization and Belonging, op. cit, pp 83 – 115.
 2. Citizenship Rights and Social Movements, op.cit, pp 26 – 42.
 3. 33. جامعه‏شناسی سیاسی معاصر، پیشین، صص 189 الی 219.
 4. جمال شفیعی، «جنبش‌های اجتماعی در ایران، زمینه‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره سوم، پائیز 1382، صص 644 الی 658.
 5. میرقاسم بنی‌هاشمی، «شأن قومیت و ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیت ملی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره سوم، پائیز 1383، صص 663 الی 681.
 6. برای مثال رک: «هویت ملی و مشروعیت سیاسی در ایران معاصر»، پیشین.
 7. برای مثال، «شأن قومیت و ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیت ملی»، پیشین.
 8. قانون اساسی، اصل پانزدهم.
 9. قانون اساسی، اصل نوزدهم.