گوناگونی و انسجام ملی در جامعه ایرانی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

سرمایه‏گذاری و تدوین استراتژی برای ایجاد و ارتقاء انسجام در سطح ملی از جمله تلاش‏های دیرپای دولت‏های جدید به شمار می‏رود؛ به ویژه آنکه کمتر جامعه‏ای در جهان پساوستفالیایی کاملاً همگون و فارغ از تنوع بوده است. گوناگونی و ناهمگونی در جوامع ملی عمدتاً شامل ابعاد و انواعی چون دینی، مذهبی، قومی، زبانی و فرهنگی می‏شود و در این صورت می‏توان جامعه ایرانی را جامعه‏ای با بیشترین تنوع ممکن دانست. به بیان دیگر، پدیده گوناگونی در ایران، خود گوناگون است؛ یعنی شامل همه ابعاد آن می‏شود. بر این اساس، مقاله حاضر در پی پردازش و پیشنهاد راهکارهایی به منظور حفظ و ارتقاء انسجام ملی در جامعه ایرانی است و این مهم را با محوریت‏بخشی به مسایل اقوام، ممکن می‏داند. این امر از آن‏روست که به زعم نویسنده، قومیت و تمایز قومی در ایران کنونی، مهمترین نیرویی است که همچنان با مدنیت در سطح ملی رقابت می‏کند و از این‏رو می‏تواند بستری برای بروز خشونت داخلی و استفاده رقیبان منطقه‏ای کشورمان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات