شناسایی مرجع امنیت در رویکرد امنیت ملی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله با هدف بررسی و شناسایی مرجع امنیت در آرا و اندیشه‌های امام‌خمینی(ره) به تحریر درآمده است. نویسنده برای فهم مرجع امنیت سه شاخص پیشنهاد می‌نماید که عبارتند از مؤلفه تهدید، عوامل تأمین امنیت و اهداف و سیاست‌گذاری‌های امنیتی. در ادبیات امنیت ملی نیز در مجموع پنج مرجع شامل فرد، رژیم، جامعه، دولت و جهان احصا شده است. با توجه به این مؤلفه‌ها، مقاله حاضر بر آن است که مرجع امنیت از منظر امام(ره) مرکب و چندگانه و مشتمل بر جامعه، دولت و رژیم می‌باشد که با یکدیگر رابطه‌ای تعاملی و دیالکتیکی دارند و در بطن مرجع جامعه دو مؤلفه «اسلام» و «مردم» از جایگاه کانونی برخوردارند. در یک جمله می‌توان گفت که بدون رضایتمندی مردم و پشتیبانی آنان از حکومت و دولت، ارکان امنیت ملی نااستوار باقی می‌مانند. بنابراین در رویکرد ایشان، مرجع جامعه با لحاظ دو مؤلفه برجسته آن یعنی اسلام و مردم، بر دو مرجع دیگر اولویت و اصالت می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of the Reference of Authority in Imam Khomeini’s National Security Attitude

نویسنده [English]

  • Ali Karimi Maleh
چکیده [English]

This article makes attempts to study and explore the reference of security in Imam Khomeini’s opinions and thinking. The author proposes three indicators for identifying the reference of security including the threat parameter, factors of acquiring security, and security goals and policy-making. Furthermore, five references in the national security literature including individual, regime, society, state and the world. Considering these parameters, this article holds that the reference of security is combined and multiple in Imam Khomeini’s viewpoint involving society, state and regime which have an interactive and dialectical relationship. In the heart of the society’s reference, two factors, Islam and people play a crucial part. In a nutshell, it can be indicated that without people’s satisfaction and their support for their government and state, the foundations of national security remain fragile. Therefore, in his attitude, the reference of society involving two paramount parameters of Islam and people takes precedence over the two other references.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification of Reference
  • Religiosity
  • communitarianism
  • national security
  • Imam Khomeini