دوره و شماره: دوره 21، شماره 79 - شماره پیاپی 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-190 
نگرش نوین به امنیت و رویکرد امنیتی فراگیر چین

صفحه 69-92

افشین شامیری شکفتی؛ بهزاد شاهنده؛ محسن اسلامی