دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 1-184 (شماره 3،شماره مسلسل49)