دوره و شماره: دوره 1، شماره -2، تابستان 1377، صفحه 1-352 (پیش شماره 2.) 
8. امنیـت‌ ملـی‌

صفحه 195-206

مورتون‌ برکووتیز؛ پی‌ .سی‌.باک‌