نویسنده = حسن عالی‏پور
کارآمدی قضایی و امنیت ملی؛ پویایی اندیشه قضایی در برابر پایایی رویه قضایی

دوره 21، شماره 82، اسفند 1397، صفحه 93-120

حسن عالی‏پور؛ سعید رضایی؛ سهام صداقتی


نسبیت مفهومی تروریسم از نگاه فقه

دوره 13، شماره 50، بهمن 1389، صفحه 119-152

حسن عالی‏پور


ماهیت حقوقی تروریسم؛ مطالعه موردی رویداد غزه

دوره 13، شماره 48، شهریور 1389، صفحه 171-201

حسن عالی‏پور


بزه¬های سازمان‏ یافته، امنیت و پلیس

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 73-105

حسن عالی‏پور


مدیریت حقوقی اجتماعات اعتراض ‏آمیز

دوره 10، شماره 36، شهریور 1386، صفحه 349-379

حسن عالی‏پور