کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
تحول کارکردهای پلیس در پرتو نظریه‏ های امنیت خرد

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 7-27

داود غرایاق زندی


گوناگونی و انسجام ملی در جامعه ایرانی

دوره 10، شماره 35، خرداد 1386، صفحه 33-60

فرزاد پورسعید


بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با امنیت اجتماعی

دوره 9، شماره 32، شهریور 1385، صفحه 239-258

فرامرز تقی‌لو


معمای امنیت اجتماعی

دوره 6، شماره 21، آذر 1382، صفحه 685-713

پل‌ روی؛ منیژه نویدنیا