کلیدواژه‌ها = حکمرانی امنیت ملی
درهم ‏تنیدگی نهادی و حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 25، شماره 98، بهمن 1401، صفحه 7-28

علیرضا قاضی زاده؛ علیرضا ریحانی


دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران

دوره 24، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 119-150

علیرضا رحیمی؛ محمود کتابی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی